Fra den 1. juli 2024 styrkes indsatsen mod banderelateret økonomisk kriminalitet | Justitsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, der skal gennemføre store dele af regeringens bandepakke IV. Det betyder blandt andet, at den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a udvides, så der fremover kan idømmes dobbeltstraf for visse former for banderelateret økonomisk kriminalitet. Samtidig udvides rammerne for politiets efterforskning af sager om blandt andet grov hvidvask.

Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, som skal gennemføre store dele af den bandepakke, som regeringen den 8. november sidste år blev enig med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Det betyder blandt andet, at det bliver muligt efter den såkaldte bandebestemmelse i straffelovens § 81 a at hæve straffen med indtil det dobbelte for visse former for banderelateret økonomisk kriminalitet.

Derudover skabes de retlige rammer for at etablere en tværfaglig efterforskningsgruppe under National Enhed for Særlig Kriminalitet, hvor bl.a. Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen deltager, som målrettet skal gå efter bandernes organiserede økonomiske kriminalitet.

Derudover udvides politiets muligheder for at foretage hemmelig ransagning i sager om blandt andet hvidvask af særligt grov beskaffenhed, ligesom mulighederne for at foretage konfiskation, så bandemedlemmer ikke kan gemme deres kriminelle udbytte hos f.eks. kærester eller børn, udvides.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

Jeg er dybt forarget over, hvordan det i TV2-dokumentaren ’Den Sorte Svane’ skildres, at bandemedlemmer konspirerer om brug af fakturafabrikker og fupfirmaer for at snyde fællesskabet. Med bandepakken sætter vi hårdt mod hårdt, når det kommer til bandernes lyssky forretninger og organiserede økonomiske kriminalitet. Vi etablerer blandt andet en tværfaglig efterforskningsgruppe, som målrettet skal gå efter bandernes organiserede økonomiske kriminalitet.

Vi udvider politiets muligheder for at foretage hemmelig ransagning i blandt andet sager om hvidvask af særligt grov beskaffenhed. Vi ophæver forbuddet mod politiets brug af civile agenter. Og så indfører vi mulighed for at forhøje straffen til det dobbelte for visse typer af banderelateret økonomisk kriminalitet. Og mere endnu. Der må ikke herske tvivl om, at regeringen ser med meget stor alvor på organiseret økonomisk kriminalitet. Derfor glæder jeg mig over, at vi allerede til sommer får mulighed for både at straffe hårdere og give politiet flere og bedre værktøjer.

Fakta: Nye tiltag mod banderelateret økonomisk kriminalitet fra 1. juli 2024:

Udvidet Al Capone-samarbejde

Med lovforslaget skabes de retlige rammer for at etablere en tværfaglig efterforskningsgruppe under National Enhed for Særlig Kriminalitets (NSK) ledelse og med deltagelse af Erhvervsstyrelsen samt told- og skatteforvaltningen.

Den tværfaglige efterforskningsgruppe skal have fokus på sager med relation til bandemiljøet og vil skulle efterforske sager om bl.a. organiseret skatte- og afgiftssvig. Samtidig etableres et fast operativt samarbejde under ledelse af NSK og med deltagelse af de relevante myndigheder, som får til opgave løbende at gennemgå og afdække bandegrupperinger og bandemedlemmers økonomiske forhold samt de virksomheder, som har tilknytning til dem.

Dobbelt straf for bandernes økonomiske kriminalitet

Lovforslaget udvider straffelovens § 81 a, således at straffen for visse former for alvorlig økonomisk kriminalitet begået i relation til den dømtes tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, kan forhøjes indtil det dobbelte.

Forbud mod kontakt med andre bandemedlemmer

Der indføres med lovforslaget et kontaktforbud, som indebærer et forbud mod at dømte bandemedlemmer søger at kontakte personer, der har tilknytning til samme gruppe af personer, som den dømte på gerningstidspunktet havde tilknytning til.

Tryggere møde med retssystemet for vidner og ofre

Med lovforslaget gennemføres offer- og vidnepanelets anbefalinger fra første fase for at sikre et tryggere møde med retssystemet for vidner og ofre ved i retsplejeloven at udvide muligheden for dokumentation af indenretlig afhøring og præcisere, at det skal være muligt at føre samtlige tiltalte ud af retslokalet, når et vidne eller en medtiltalt skal afgive forklaring.

Udvidelse af muligheden for konfiskation af formuegoder

Lovforslaget udvider muligheden for udvidet konfiskation i straffelovens § 76 a. I dag er det bl.a. en betingelse for udvidet konfiskation, at formuegodet skal udgøre en værdi på ca. 73.000 kr. (50.000 kr. i 1997-niveau). Denne værdiggrænse ophæves. Derudover udvides personkredsen for udvidet konfiskation til også at omfatte andre personer end ægtefæller eller samlevere, som den skyldige har en særlig tæt relation til. Dvs. at det eksempelvis bliver mulig at konfiskere formuegoder hos eksempelvis den dømtes børn eller kæreste, som vedkommende ikke bor sammen med.

Udvidelse af politiets muligheder for hemmelig ransagning

Med lovforslaget udvides politiets muligheder for hemmelig ransagning til også at omfatte visse former for alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask af særligt grov beskaffenhed.

Ophævelse af forbuddet mod politiets brug af civile agenter

Med lovforslaget må agentvirksomhed fremover udføres af civile personer efter aftale med politiet, hvis det ikke på grund af afhængighedsforhold til politiet eller andre omstændigheder må befrygtes, at personen ikke vil udføre opgaven på betryggende måde, herunder hvis der er risiko for, at der vil blive handlet i strid med provokationsforbuddet. Dette kan bl.a. være relevant i sager om hvidvask.

Udvidelse af politiets mulighed for telefonaflytning

Politiets muligheder for telefonaflytning udvides med lovforslaget. Det indebærer, at politiets adgang til at indhente kendelse om indgreb i meddelelseshemmeligheden m.v. på person udvides, således at indgrebet kan foretages ved flere straffelovsovertrædelser om økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask af særligt grov beskaffenhed.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top