Fra den 1. juli 2024 skærpes straffen for ulovlig besiddelse af kniv | Justitsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, der skal gennemføre store dele af regeringens bandepakke IV. Det betyder blandt andet, at straffen for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt sted skærpes fra den 1. juli i år. Det bliver samtidig ulovligt for kriminelle at foretage handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge i kriminalitet, og den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a udvides, så der fremover kan idømmes dobbeltstraf, når der bruges knive som led i en banderelateret konflikt.

Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, som skal gennemføre store dele af den bandepakke, som regeringen den 8. november sidste år blev enig med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024. Det betyder blandt andet, at straffen for ulovlig besiddelse af kniv skærpes – uanset om besiddelsen er relateret til bandekriminalitet eller ej.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi har i den seneste tid set en række voldsomme knivoverfald, hvor meget unge mennesker har været involveret. Vi står over for et decideret samfundsproblem, når børn vælger at tage en kniv med i skole. Derfor skærper vi fra den 1. juli 2024 straffen for ulovlig besiddelse af kniv, ligesom det også kommer til at blive en skærpende omstændighed at bære kniv på ungdomsskoler, uddannelsesinstitutioner, i ungdomsklubber og i den offentlige transport. Det bliver samtidig ulovligt for kriminelle at foretage handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge i kriminalitet.

Sideløbende kommer vi til at nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission, som blandt andet vil få til opgave at se på, hvordan den tværgående forebyggende indsats kan styrkes. For det må aldrig blive hverdag at gå med kniv i Danmark, og det er et fælles ansvar at komme det her problem til livs.

Fakta: Ulovlig besiddelse af kniv

Antal sigtelser rejst over for 15-18-årige* for overtrædelse af knivlovens § 1 (besiddelse af kniv på offentligt sted)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. kvartal 2024
306 412 580 560 592 558 133

*) Alder på gerningstidspunktet.

Note: Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelsen er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer.

 

Antal sigtelser for overtrædelse af knivlovens § 1* rejst mod aktuelle stampersoner i PED, der er registreret som rocker eller bandemedlem

2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 111 140 228 244 300

 

Antal sigtelser for overtrædelse af knivloven § 1* rejst mod aktuelle stampersoner i PED i alderen 15-18 år**, der er registreret som rocker eller bandemedlem

2018 2019 2020 2021 2022 2023
8 14 24 61 38 41

* Alder på anmeldelsestidspunktet. Når oplysninger i QlikView skal sammenkøres med oplysninger fra PED, er det kun muligt for NSK at lave et datatræk på personer, der var i alderen 15-18 år på anmeldelsestidspunktet (og ikke gerningstidspunktet).

Sådan straffes overtrædelse af knivlovens §§ 1 og 2 fra 1. juli 2024

  • Besiddelse af knive og blankvåben m.v., der er omfattet af knivlovens § 2, stk. 1, på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder, uden behørig tilladelse fra politiet, straffes i førstegangstilfælde som udgangspunkt med en bøde på 5.000 kr., når der ikke foreligger skærpende omstændigheder uanset typen af kniv eller blankvåben m.v. I andengangstilfælde fastsættes straffen som udgangspunkt til en bøde på 7.500 kr., når der ikke foreligger skærpende omstændigheder uanset typen af kniv eller blankvåben m.v. Ved tredjegangstilfælde forudsættes straffen – ligesom i dag – fastsat til en frihedsstraf.
  • For så vidt angår besiddelse af knive og blankvåben m.v. på offentligt tilgængelige steder uden anerkendelsesværdigt formål fastsættes straffen i førstegangstilfælde som udgangspunkt til en bøde på 10.000 kr., når der ikke foreligger skærpende omstændigheder uanset typen af kniv eller blankvåben m.v. I andengangstilfælde, hvor gerningspersonen tidligere er idømt bødestraf for et førstegangstilfælde, fastsættes straffen som udgangspunkt til ubetinget fængsel i 14 dage, når der ikke foreligger skærpende omstændigheder uanset typen af kniv eller blankvåben m.v. Ved tredjegangstilfælde forudsættes straffen – ligesom i dag – fastsat til ubetinget fængsel i 40 dage.
  • Ulovlig besiddelse af knive eller blankvåben m.v. på ungdomsskoler, uddannelsesinstitutioner, i ungdomsklubber og i den offentlige transport anses altid for at være besiddelse under skærpende omstændigheder. Det indebærer, at straffen som udgangspunkt fastsættes til ubetinget fængsel i 14 dage i førstegangstilfælde. I andengangstilfælde, hvor gerningspersonen tidligere er idømt ubetinget fængsel i 14 dage for et førstegangstilfælde, fastsættes straffen som udgangspunkt til ubetinget fængsel i 30 dage. Straffastsættelsen for ulovlig besiddelse af knive og blankvåben m.v. under skærpende omstændigheder i tredjegangstilfælde vil – ligesom i dag – bero på domstolenes vurdering af de konkrete forhold i den enkelte sag.

Sådan straffes handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge i kriminalitet, fra 1. juli 2024:

  • Det følger af straffelovens § 191 b, at overtrædelse kan straffes med fængsel indtil 4 år.
  • I førstegangstilfælde fastsættes straffen som udgangspunkt til ubetinget fængsel i 30

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top