Enigt Folketing styrker indsatsen mod digitale krænkelser | Justitsministeriet

Et enigt Folketing har i dag vedtaget et lovforslag, som sætter ind mod digitale krænkelser. Loven vil bl.a. kriminalisere grooming, stramme reglerne for sextortion og udvide ”skolelærerparagraffen”. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget en række initiativer mod digitale krænkelser. Der er i løbet af de sidste år generelt sket en stigning i antallet af anmeldelser om digitale sexkrænkelser. For alle former for digitale sexkrænkelser, herunder grooming og sextortion, er antallet af anmeldelser steget fra 1.317 anmeldelser i 2018 til 2.299 anmeldelser i 2022.

Loven bygger på en rapport fra en arbejdsgruppe, hvor bl.a. Red Barnet, Digitalt Ansvar og Børns Vilkår har deltaget. Arbejdsgruppen har vurderet behovet for at ændre straffeloven som følge af den digitale udvikling og har i den forbindelse bl.a. anbefalet en selvstændig kriminalisering af grooming, udvidelse af ”skolelærerparagraffen” til at omfatte blufærdighedskrænkelse og regler om sextortion.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger:

– Det er bekymrende, at vi ser en stigning i antallet af digitale krænkelser. Bag tallene gemmer der sig ulykkelige og dybt alvorlige hændelser. Det glæder mig, at et enigt Folketing bakker op om at skærpe indsatsen, så vi kan beskytte vores børn og unge på nettet. Vi skal ikke se passivt til, når vi bliver vidner til krænkelser, der foregår digitalt. Vi skal handle, så krænkerne kan blive straffet. Nu kriminaliserer vi grooming og strammer reglerne mod sextortion. Det er et vigtigt skridt for en mere sikker fremtid på nettet.

Grooming bliver kriminaliseret

Grooming bliver fremover kriminaliseret med en selvstændig bestemmelse i straffeloven. Fremover kan en gerningsperson straffes med op til to års fængsel, hvis vedkommende opbygger en relation til forurettede med det formål senere at udsætte forurettede for et seksuelt overgreb. Den forurettede skal være under 18 år.

”Skolelærerparagraffen” udvides

Med loven sker der også en udvidelse af straffelovens forbud mod seksuelle relationer med personer under 18 år, som er betroet gerningspersonen til undervisning, opdragelse eller lignende. Bestemmelsen kommer fremover til også at omfatte blufærdighedskrænkelse. Det medfører, at det fremover bliver strafbart for f.eks. en lærer at udsætte en elev for en handling af blufærdighedskrænkende karakter, uanset om eleven har samtykket heri.

Strammere regler om sextortion

Loven strammer desuden reglerne om sextortion, hvor en gerningsperson tvinger forurettede til at foretage seksuelle handlinger på sig selv ved f.eks. at true med at offentliggøre billeder af forurettede. Tidligere er denne form for sextortion blevet straffet som ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse, hvilket kan give fængsel i op til to år, hvis forurettede er 15 år eller ældre. Fremadrettet vil der afhængigt af de konkrete omstændigheder kunne straffes for overtrædelse af voldtægtsbestemmelsen ved andet seksuelt forhold end samleje, hvor strafferammen som udgangspunkt er fængsel indtil 8 år.

Læs lovforslaget her.

Læs rapporten her.

Læs den politiske aftale, som lovforslaget bygger på, her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top