Enigt Folketing hjælper ofre for stalking med strakstilhold | Justitsministeriet

Fra det nye år kan ofre for stalking, forfølgelse og chikane hurtigere få beskyttelse. Et enigt Folketing har netop vedtaget justitsministerens lovforslag, der gør det muligt for politiet at meddele et såkaldt strakstilhold mod stalkeren.

Personer, som oplever at blive udsat for stalking, kan bede politidirektøren om at udstede et tilhold eller et opholdsforbud, som gør det strafbart for stalkeren at kontakte og forfølge eller være i nærheden af den anden. Men ventetiden på afgørelsen kan opleves som en stor belastning for ofret. Derfor ændrer justitsminister Søren Pape Poulsen nu loven, så det pr. 1. januar 2017 bliver muligt for politidirektøren at meddele et strakstilhold, som kan tages i brug hurtigt, indtil der bliver truffet en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det er særdeles utrygt og psykisk belastende at være offer for stalking. Ikke kun for dem, som bliver forfulgt og chikaneret, men også for deres nærmeste. Derfor er jeg glad for, at der fra det nye år bliver mulighed for hurtigt at kunne gribe ind med et strakstilhold. Det skal være trygt at færdes på gaden og i sit eget hjem, og nu hjælper vi nogle af de mange tusind danskere, som årligt udsættes for stalking.”

Strakstilholdet vil ikke omfatte sager, hvor de involverede har en rimelig interesse i at kontakte hinanden. Det vil sige i situationer, hvor parterne f.eks. har umyndige fællesbørn, har nære familiemæssige relationer eller er naboer.

 

Baggrund:

Reglerne i tilholdsloven giver i dag bl.a. mulighed for at give et tilhold, hvorved en person kan forbydes at opsøge eller på anden måde kontakte eller følge efter en anden. Samtidigt giver loven mulighed for at give et opholdsforbud, hvorved en person kan forbydes at opholde sig eller færdes i en særlig radius af en anden persons bolig, arbejds-, uddannelses- eller opholdssted eller andet område, hvor vedkommende ofte færdes. En overtrædelse af et disse forbud kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Med den vedtagne lovændring indføres en mulighed for hurtigere at give et tilhold end hidtil, således at der i visse tilfælde skal kunne gives et foreløbigt tilhold (strakstilhold). Det giver mulighed for hurtigt at meddele en midlertidig beskyttelse, indtil der af politidirektøren træffes en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud.

Lovændringen indebærer navnlig en lempelse af det almindelige mistankekrav (”begrundet mistanke”). Et strakstilhold kan således gives, hvis der er rimelig grund til at mistænke en person for at have udsat en anden for en fredskrænkelse eller lignende, og der er bestemte grunde til at antage, at personen fortsat vil krænke den anden.

Når der er meddelt et strakstilhold vil politidirektøren undersøge sagen til bunds og afgøre, om der er grundlag for at meddele et endeligt tilhold eller et opholdsforbud. Dette skal så vidt muligt ske inden for 60 dage.

Lovændringen indebærer endvidere en lempelse af reglerne om forkyndelse af tilhold i tilfælde, hvor et tilsvarende foreløbigt tilhold allerede er forkyndt.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2017

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top