Enighed om kommissorium for undersøgelseskommission (Instrukskommissionen) | Justitsministeriet

Regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om et udkast til et kommissorium for undersøgelseskommissionen i instrukssagen.

Justitsministeren har i dag sendt et udkast til kommissorium til Folketinget.

Udkastet til kommissorium lægger op til, at undersøgelseskommissionen bl.a. skal undersøge og redegøre for lovligheden af myndighedernes administration og håndtering af sagen om adskilt indkvartering af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, og oplysningen af Folketingets Ombudsmand og Folketinget om forløbet.

 

Radikale Venstres retsordfører Kristian Hegaard udtaler:

”Ret er ret og lov er lov. Ved indgangen til Folketingssalen står det, at med lov skal land bygges. Det er ingen friholdt for. Politikere og embedsmænd skal derfor også overholde loven på lige fod med alle andre. Gør de ikke det, skaber det mistillid til politikere og det politiske system. Med undersøgelseskommissionen skal vi til bunds i sagen, og hvad der skete i forbindelse med instruksen. Der skal placeres et ansvar. Ingen er hævet over loven.”

 

SF’s retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt udtaler:

”Jeg er rigtig tilfreds med, at vi er blevet enige om en kommission, der helt enkelt skal redegøre for, om ministeren har brudt loven, i hvilket omfang, og hvordan. For SF er det her en helt afgørende, principiel sag om, hvorvidt vi kan stole på, at dem der udøver landets lov også overholder den. Det er det spørgsmål, Instrukskommissionen skal afdække.”

 

Enhedslistens rets- og udlændingeordfører Rosa Lund udtaler:

”Det er godt, at vi nu får igangsat en undersøgelse, der gennem afhøring af bl.a. embedsmænd kan komme til bunds i det spegede forløb siden februar 2016. Vi har oplevet skiftende forklaringer i sagen, og det har desværre vist sig, at hverken Ombudsmandens undersøgelser eller adskillige samråd har været i stand til at klarlægge forløbet fuldt ud. Vi glæder os samtidig over, at der er sat en tidsramme på to år, så vi kan få afklaret sagen, inden der går alt for lang tid.”

 

Alternativets ordfører for humanisme og retsstat Sikandar Siddique udtaler:

”Nu skal luppen frem! Det er bydende nødvendigt, ikke bare for de berørte mennesker men også for integriteten af den danske retsstat, at vi nu får kulegravet, hvad den tidligere udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, foretog sig i denne sag.”

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vi er blevet enige om et udkast til kommissorium vedrørende instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet. Jeg har derfor i dag sendt udkastet til kommissorium til Folketinget.”

 

Læs hele udkastet til kommissorium her.

 

Fakta om undersøgelsen

Udkastet til kommissorium lægger op til, at undersøgelseskommissionen bl.a. skal undersøge og redegøre for lovligheden af myndighedernes administration og håndtering af sagen om adskilt indkvartering af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Undersøgelsen skal endvidere omfatte den oplysning, som Folketingets Ombudsmand og Folketinget efterfølgende fik om forløbet.

Undersøgelsen skal omfatte perioden fra den 25. januar 2016 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen kan, i det omfang den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger forud for den angivne periode.

På baggrund af undersøgelsen skal undersøgelseskommissionen vurdere, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Der lægges op til, at kommissionen skal afgive sin beretning inden for 2 år efter nedsættelsen.

Justitsministeriets udkast til kommissorium er i dag – på sædvanlig vis – sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Justitsministeren har i forbindelse hermed tilkendegivet, at han er indstillet på en drøftelse af udkastet til kommissorium, hvis udvalget måtte ønske det. Udkastet er desuden sendt til Folketingets Retsudvalg til orientering.

 

Baggrund

Undersøgelseskommissionen nedsættes af justitsministeren i henhold til reglerne i lov om undersøgelseskommissioner.

Når den eventuelle politiske drøftelse af udkastet til kommissorium er afsluttet, og kommissoriet er blevet endeligt, vil Justitsministeriet udpege undersøgelseskommissionens medlemmer.

Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige og uafhængige af de myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges.

Til brug for undersøgelsen kan kommissionen indhente alt relevant materiale hos berørte myndigheder mv., ligesom kommissionen kan indkalde alle relevante personer til at afgive vidneforklaring.

På baggrund heraf skal kommissionen bl.a. udtale sig om, hvorvidt det kan antages, at nogen har begået fejl eller forsømmelser af en karakter, som kan give anledning til, at et retligt ansvar efterfølgende søges gennemført over for de pågældende. Undersøgelseskommissionen har således ikke til opgave at afsige en egentlig dom eller lignende i sagen.

Med hensyn til ministres rolle i de forhold, som undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for, gælder efter lov om undersøgelseskommissioner, at undersøgelseskommissionen alene kan undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende en ministers rolle i sagen. En undersøgelseskommission kan således ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Folketingets vurdering vil imidlertid bl.a. kunne ske på grundlag af den redegørelse for og vurdering af sagens faktiske omstændigheder, som kommissionen har foretaget.

Afhøringerne i undersøgelseskommissionen vil som udgangspunkt være offentlige. Kommissionen vil dog kunne bestemme, at afhøringer skal foregå for lukkede døre. Det er også op til kommissionen at træffe beslutning om adgangen til at optage lyd og video under møderne.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top