Ekspertpanel kommer med tiltag, der skal styrke og forbedre forholdene for ofre og vidner | Justitsministeriet

Ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse, og det skal være trygt, når man vidner i en straffesag. Siden december 2021 har et ekspertpanel undersøgt, hvordan ofres og vidners møde med retssystemet kan forbedres. Panelet har nu afleveret sin anden og sidste afrapportering, som indeholder seks anbefalinger om ofres og vidners forhold.

For de fleste danskere vil mødet med retssystemet kun ske én gang i løbet af et liv, hvis nogensinde. Det er derfor vigtigt, at dette møde bliver så trygt og vellykket som muligt for ofre og vidner, så de på bedst mulig vis kan komme videre i livet.

Den daværende justitsminister nedsatte i december 2021 et offer- og vidnepanel, der har haft til opgave at se på, hvordan ofres og vidners møde med retssystemet kan blive forbedret. I maj 2022 afleverede ekspertpanelet sin første afrapportering, der fokuserede på forslag, der skulle sikre bedre beskyttelse til ofre for og vidner til organiseret og banderelateret kriminalitet.

Ekspertpanelet har nu afsluttet sin anden og sidste fase, hvor mulighederne for at styrke og forbedre ofres og vidners forhold generelt er blevet undersøgt. Ekspertpanelet kommer med i alt seks anbefalinger. Panelet anbefaler bl.a., at politiet og anklagemyndigheden bør udarbejde en digital indgang, hvor ofre og vidner kan få adgang til relevant vejledningsmateriale, så de er bedre klædt på til mødet med retssystemet. Derudover anbefales det, at advokatbranchen undersøger, om det kan gøres mere attraktivt at være bistandsadvokat, så antallet af bistandsadvokater øges, og ofrene får en mere kvalificeret bistand. Det anbefales også, at retsbygninger fremover bliver bedre indrettet med særligt sårbare vidner, herunder børn og unge, for øje.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Det er enormt vigtigt, at man som offer for eller vidne til en forbrydelse føler sig tryg i mødet med retssystemet. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan, for at beskytte ofrene for og vidnerne til en forbrydelse. Jeg synes, at det er nogle interessante anbefalinger, som panelet er kommet med. Jeg har derfor besluttet mig for at gå videre med de anbefalinger, som er rettet imod Justitsministeriet, og jeg håber samtidig, at de øvrige anbefalinger vil blive taget godt imod af de relevante aktører.”

Formanden for Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen siger:

”Det er afgørende, at vidner og ofre bliver taget hånd om, når de møder retssystemet. Det handler i høj grad om indretning af retsbygninger og formidling af information. Det er dog hos bistandsadvokaten, at ofre og vidner ofte har den første kontakt med retssystemet. Fra Offerrådgivningens side ved vi, at der er stor variation i kvaliteten af bistandsadvokater, og derfor er det vigtigt, at det bliver mere attraktivt at være bistandsadvokat. Vi har brug for flere og bedre bistandsadvokater, så mødet med retssystemet er en mere tryg og stabil oplevelse end det er tilfældet i dag. Derfor er vi glade for, at en af anbefalingerne fra panelet er, at man vil kigge på bistandsadvokatordningens rammer og kvalitet.”

Generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen siger:

”Det er helt afgørende, at vi bliver langt bedre til at tage hånd om børn og unge, der er ofre og vidner. De skal føle, at det er så trygt som muligt, når de vidner i straffesager. Det handler både om at indrette retsbygningerne på en mere børnevenlige måde, men også om at have et skarpt børneperspektiv i hele processen, så børnene føler, at de bliver inddraget og kan komme til orde på en god og sikker måde.”

Direktør i Danner Mette Marie Yde siger:

”Fra Danners krisecenter ved vi, at mange voldsudsatte kvinder og børn ikke oplever et trygt møde med retssystemet. Det skal vi have lavet om på. Derfor er jeg glad for, at vi med ekspertpanelets anbefalinger har peget på en række oplagte områder, hvor man kan sikre, at ofre og vidner får en langt bedre støtte og beskyttelse, end de gør i dag.”

Advokat Lasse Martin Dueholm siger:

”En retsstat som Danmark er en dynamisk størrelse. Den fungerer kun optimalt, hvis den udvikler sig i takt med det samfund, som den skal beskytte. Derfor er vi i ekspertpanelet kommet med disse anbefalinger. Samtidig er der nogle grundlæggende retssikkerhedsmæssige værdier, som både passer og ønskes videreført også i den moderne retsstat.”

Justitsminister vil indkalde partier til drøftelser om omgørelsesfristen

På baggrund af en række konkrete sager om seksuelle overgreb, hvor der var begået fejl i forhold til fristen for omgørelse af et tiltalefrafald eller en påtaleopgivelse, bad justitsminister Peter Hummelgaard i starten af marts 2023 ekspertpanelet om at overveje fordele og ulemper ved at forlænge den nuværende omgørelsesfrist på to måneder. Panelet har på den ene side fundet frem til, at en forlængelse af fristen vil betyde, at myndighederne vil have længere tid til at genoptage en sag eller efterforskning, og det kan være med til at undgå, at der sker fejl. På den anden side fremhæver ekspertpanelet bl.a., at der også er et hensyn at tage til den sigtede, før man beslutter at forlænge omgørelsesfristen.

Som opfølgning på udtalelsen fra Offer- og vidnepanelet lægger justitsminister Peter Hummelgaard nu op til, at den nuværende omgørelsesfrist i straffesager skal forlænges.

Justitsministeren har indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af omgørelsesfristen, herunder hvor lang fristen skal være.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Tryghed, tillid og retfærdighed er fundamentet for et velfungerende retssamfund. Det giver skår i tilliden til myndighederne, når der sker alvorlige fejl, der gør, at man som offer føler sig svigtet. Vi har desværre set flere eksempler på fejl i blandt andet voldtægtssager. Ekspertpanelet har nu afleveret panelets overvejelser om fordele og ulemper ved en forlængelse af omgørelsesfristen, og efter min opfattelse bør vi forlænge fristen. Det vil jeg drøfte med Folketingets partier.”

Retsordfører for Venstre Preben Bang Henriksen siger:

”Venstre hilser ekspertpanelets forslag velkomne. I særdeleshed er Venstre yderst tilfreds med at Justitsministeren – efter afvejningen fra ekspertpanelet – nu er indstillet på at forlænge omgørelsesfristen i sager, hvor statsadvokaten har ændret den tidligere trufne afgørelse om opgivelse af tiltale. Myndighedsfejl reduceres herved til glæde for de ofre, der har berettiget forventning om en retslig afgørelse.”

Retsordfører for Moderaterne Henrik Rejnholt Andersen siger:

”Det er yderst interessante anbefalinger, som ekspertpanelet nu er kommet med. Tidligere er der begået fejl i en række sager om seksuelle overgreb. Fejl, der ikke må ske. Vi har læst anbefalingerne med stor interesse. I Moderaterne ser vi særligt potentiale i at forlænge omgørelsesfristen, der vil betyde, at sager med eventuelle fejl i højere grad kan blive genoptaget. Vi ser frem til de kommende drøftelser med de resterende partier om forlængelse af omgørelsesfristen, da vi ser det som et vigtigt skridt for retssikkerheden.”

Læs hele delafrapporteringen her.

Læs om rollefordelingen mellem bistandsadvokater, kontaktpersoner og Offerrådgivningen i det tilhørende bilag her.  


Baggrund

Ekspertpanelet har været sammensat af Justitsministeriet (formand) samt medlemmer, som er udpeget af Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Dommerforeningen, Offerrådgivningen, Danner, Red Barnet, Det Kriminalpræventive Råd, Advokatsamfundet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og universiteterne. Justitsministeriet har sekretariatsbetjent panelet.

Panelets arbejde har været opdelt i to faser. I den første fase undersøgte panelet mulighederne for at sikre bedre beskyttelse af ofre for og vidner til organiseret og banderelateret kriminalitet. Panelets overvejelser og anbefalinger om denne særlige gruppe af ofre og vidner blev afleveret til den daværende justitsminister den 16. maj 2022 og indgik i den daværende regerings udspil til en ny bandepakke.

Læs den første afrapportering her.

I den anden og sidste fase har panelet beskæftiget sig med ofres og vidners forhold generelt. Det er konklusionerne på denne fase, som nu er blevet afleveret til justitsminister Peter Hummelgaard.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top