Bredt flertal i Folketinget enige om at styrke tilsynet med efterretningstjenesterne | Justitsministeriet

Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, som udmønter den aftale, regeringen indgik med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. Det betyder blandt andet, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne fra 1. januar 2025 får mulighed for at føre bagudrettet legalitetskontrol med PET’s operative opgaver, ligesom sammensætningen af Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne fra 1. oktober 2024 bliver ændret, så flere partier fremover kan være repræsenteret i udvalget.

Regeringen indgik den 28. februar 2024 en aftale med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, der implementerer aftalen.

Det betyder bl.a., at sammensætningen af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne fra 1. oktober 2024 ændres, således at udvalget fremover vil bestå af ét folketingsmedlem fra hvert af de partier, der ved folketingssamlingens start er repræsenteret i Folketinget med mindst 10 mandater, dog således at udvalget består af mindst fem medlemmer, som uanset mandattal repræsenterer de fem største partier i Folketinget ved folketingssamlingens start.

Samtidig betyder det, at Udvalget med Efterretningstjenesterne fremover får mulighed for – i ekstraordinære situationer – at kunne anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge konkrete sager eller sagsforløb, problemstillinger mv. Der er tale om en ordning, der er tiltænkt sager, som har principiel eller på anden måde vidtrækkende betydning for den generelle tillid i befolkningen til efterretningstjenesterne.

Derudover vil Tilsynet med Efterretningstjenesterne fra 1. januar 2025 som noget nyt kunne føre en bagudrettet legalitetskontrol med PET’s operative opgaver.

 

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg er meget glad for, at regeringen og Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag, som styrker tilsynet med vores efterretningstjenester. Tjenesterne løser en helt central opgave på vegne af samfundet. Og derfor råder de over nogle særlige kompetencer og kapaciteter. Vores efterretningstjenester er afhængige af, at deres arbejde og arbejdsmetoder ikke kompromitteres, og der er af den grund kun i begrænset omfang indsigt i deres arbejde. I et åbent demokrati som det danske er det derfor vigtigt med et stærkt og uafhængigt tilsyn, der kan sikre hensynet til den fornødne kontrol med tjenesterne. Jeg håber, at vi med den brede politiske opbakning til styrkelsen af både tilsyn og parlamentarisk kontrol med – i første omgang primært PET – kan sikre ro om vores efterretningstjenester. For der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark har meget dygtige efterretningstjenester, som hver dag arbejder for at sikre danskernes sikkerhed.

 

Baggrund

Overblik over elementer i ’Aftale om styrkelse af tilsynet med efterretningstjenesterne’:

 

Styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne

 • Udvidelse af kompetence til også at omfatte efterfølgende legalitetskontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) operative opgaver
 • Bedst mulig anvendelse af de samlede tilsynsressourcer
 • Tilsynet med Efterretningstjenesternes adgang til oplysninger mv. hos PET
 • Sammensætning af et nyt og styrket tilsyn med efterretningstjenesterne
 • Styrkede faglige rammer for sekretariatsbetjeningen af Tilsynet med Efterretningstjenesterne
 • Tilsynet med Efterretningstjenesternes offentliggørelse af oplysninger om tilsynets virksomhed vedrørende PET
 • Ekstern whistleblowerordning for PET i Tilsynet med Efterretningstjenesterne

 

Styrkelse af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne

 • Adgang for Tilsynet med Efterretningstjenesterne til at deltage på møder i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne
 • Udvalget vedrørende Efterretningstjenesternes mulighed for i ekstraordinære situationer at anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge konkrete sager, sagsforløb, problemstillinger mv.
 • Sammensætning af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne
 • Faste rammer for nye udvalgsmedlemmers introduktion til arbejdet mv

 

Opfølgning på øvrige dele af PET-evalueringen

Aftalen er en opfølgning på de dele af Justitsministeriets evaluering af PET-loven fra juni 2022, som omhandler rammerne for kontrol og tilsyn med PET samt spørgsmålet om placeringen af den eksterne whistleblowerordning. Regeringen vil senere følge op på de dele af evalueringen af PET-loven, som ikke er omfattet af denne aftale.

 

Tilsyn og kontrol med Forsvarets Efterretningstjeneste

For så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vil der – som konsekvens af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis – skulle gennemføres en større omlægning af tilsynsstrukturen. Forsvarsministeren vil indkalde til særskilte politiske drøftelser om en kommende tilsynsstruktur for FE. Det forudsættes, at styrkelsen af rammerne for Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrol med PET, som fremgår ovenfor, med de nødvendige tilpasninger også vil omfatte tilsynet med FE. Forsvarsministeriet forventer at kunne fremsætte et særskilt lovforslag herom i næste folketingssamling.

 

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top