Flere midler til justitsområdet i Grønland

Der blev med finansloven for 2018 afsat 10 mio. kr. årligt for perioden 2018-2021 til en justitspulje for Grønland som en særlig indsats rettet mod det grønlandske retsvæsen. Justitsministeriet og Naalakkersuisut er nu blevet enige om, hvordan puljen udmøntes, så hele justitsområdet i Grønland styrkes.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte med finansloven for 2018 at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til retsområdet i Grønland. Det blev aftalt, at udmøntningen af puljen til konkrete initiativer skulle foretages af Justitsministeriet i samarbejde med Naalakkersuisut.

Justitsministeriet er nu sammen med Naalakkersuisut blevet enige om, hvordan puljen udmøntes, så der sker en styrkelse af hele justitsområdet i Grønland. Dialogen med Naalakkersuisut er sket både med udgangspunkt i Naalakkersuisuts strategi og indsatsplan på justitsområdet og justitsmyndighedernes vurdering af, hvordan der kan ske en styrkelse af retsvæsenet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Regeringen ønsker at styrke justitsområdet i Grønland. Jeg er derfor tilfreds med, at vi sammen med Naalakkersuisut er blevet enige om, hvordan vi udmønter justitspuljen, så vi styrker justitsområdet i Grønland og giver det grønlandske retssystem et tiltrængt løft til gavn for den lokale tryghed i Grønland.”

I det aktstykke, som i dag er blevet sendt til Finansudvalget, er der lagt op til at afsætte midler til en modernisering af de grønlandske politibygninger, der skal være med til at sikre, at de fysiske rammer for effektiv og tryghedsskabende politibetjening er til stede, og at politiet er en tidssvarende og attraktiv arbejdsplads.

 Der er endvidere afsat midler til en yderligere dommer ved Retten i Grønland, der i endnu højere grad vil gøre det muligt for Retten i Grønland og kredsdommerne at fokusere på kortere sagsbehandlingstider, ligesom Retten i Grønland vil kunne øge indsatsen for at kompetenceudvikle kredsdommere og kredsdommerkandidater.

Der er ligeledes afsat midler til, at Politimesteren i Grønland kan iværksætte en særlig indsats i forhold til kommunefogederne. Politimesteren vil f.eks. kunne etablere en forsøgsordning, der indebærer, at der i visse bygder, der i dag er normeret til én kommunefoged, og hvor det ikke har været muligt at rekruttere en kommunefoged, sker en opnormering med henblik på at undersøge, om muligheden for at dele opgaven med en anden kan have betydning for rekrutteringssituationen, ligesom der vil kunne iværksættes en særlig rekrutteringsindsats eller indkøbes relevante arbejdsredskaber.

Med henblik på at forbedre undervisning- og beskæftigelsesmulighederne i anstalterne er der også afsat midler til at etablere undervisnings- og beskæftigelsesfaciliteter i de anstalter, der ikke råder over disse faciliteter, og til at indkøbe nyt værktøj, inventar og udstyr til de anstalter, der allerede har undervisnings- og beskæftigelsesfaciliteter.

Endelig er der afsat midler fra justitspuljen til landsforsvarerordningen og en oplysningskampagne om justitsområdet.

Fakta:

Midlerne fra retspuljen skal gå til følgende områder:

  • Modernisering af politiets bygningsmasse
  • En yderligere fast dommer ved Retten i Grønland
  • Forbedring af beskæftigelsesfaciliteter i anstalterne
  • Styrkelse af landsforsvarerembedet
  • Kommunefogedpulje
  • Oplysningskampagne til befolkningen om justitsområdet

Kontakt: 

Presserådgiver Daniel Durst-Andersen, [email protected]