Udvalget om undersøgelseskommissioners kommissorium udvides

Udvalget om undersøgelseskommissioner får nu til opgave også at belyse andre undersøgelsesformer end undersøgelseskommissioner, herunder parlamentariske undersøgelsesformer.

Debatten om indførelse af nye parlamentariske undersøgelsesformer opstår med jævne mellemrum. Imidlertid er det efterhånden to årtier siden, at spørgsmålet blev belyst af et sagkyndigt udvalg. Udvalgets overvejelser fremgår af betænkning nr. 1315/1996 om undersøgelsesorganer.

Regeringen finder det derfor hensigtsmæssigt at udvide kommissoriet for Udvalget om undersøgelseskommissioner til at omfatte alternative undersøgelsesformer, herunder parlamentariske undersøgelsesformer. En sådan udvidelse af kommissoriet ligger i naturlig forlængelse af udvalgets hovedopgave med at belyse og foreslå eventuelle ændringer af den nuværende ordning med undersøgelseskommissioner.

Justitsministeren har derfor i dag sendt et tillægskommissorium til udvalgets formand, højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen.

I tillægskommissoriet anmodes udvalget om at belyse fordele og ulemper ved alternative former for undersøgelser i den offentlige forvaltning, herunder parlamentariske undersøgelsesformer, og på den baggrund overveje behovet for at supplere de nuværende undersøgelsesformer.

Udvalget skal bl.a. beskrive og analysere konkrete modeller for gennemførelsen af parlamentariske høringer baseret på de ordninger, der findes i andre lande, såsom Norge. Beskrivelsen og analysen omfatter bl.a. spørgsmålet om et parlamentarisk mindretals mulighed for at kræve en høring.

Læs udvalgets tillægskommissorium her.

 

Baggrund

Udvalget om undersøgelseskommissioner blev nedsat af den daværende justitsminister den 4. november 2016. Udvalget har højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen som formand.

Udvalget har en todelt opgave. Det skal for det første foretage en erfaringsopsamling fra de undersøgelseskommissioner, der er gennemført efter lov om undersøgelseskommissioner. For det andet skal udvalget i lyset af erfaringsopsamlingen vurdere, om der er behov for ændringer af ordningen med undersøgelseskommissioner, idet udvalget i særlig grad skal lægge vægt på hensynet til, at en undersøgelseskommission bør arbejde så hurtigt og effektivt som muligt under iagttagelse af de nødvendige retssikkerhedsmæssige garantier for de involverede politikere og embedsmænd.

Resultatet at udvalgets erfaringsopsamling fremgår af udvalgets deludtalelse om de praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner, der blev afgivet den 29. maj 2017. Deludtalelsen kan læses her.

Samtidig med afgivelsen af udvalgets deludtalelse sendte justitsministeren et udkast til tillægskommissorium for Udvalget om undersøgelseskommissioner til Folketinget med henblik på bemærkninger. Folketingets formand har på vegne af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen afgivet bemærkninger til udkastet, som også har været drøftet på et samråd med justitsministeren. Det endelige tillægskommissorium er revideret i lyset heraf.

Med tillægskommissoriet, der i dag er blevet sendt til udvalgets formand, er udvalget således for det tredje blevet anmodet om at belyse fordele og ulemper ved alternative former for undersøgelser i den offentlige forvaltning, herunder parlamentariske undersøgelsesformer, og på den baggrund overveje behovet for at supplere de nuværende undersøgelsesformer.

Udvalget er blevet anmodet om at afgive sin endelige betænkning inden udgangen af oktober 2018.

Læs udvalgets oprindelige kommissorium.

Kontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane tlf. 23 42 46 59