Udvalget om undersøgelseskommissioner gør midtvejsstatus

Udvalget om undersøgelseskommissioner har afgivet deludtalelse. Justitsministeren lægger i den forbindelse op til at udvide udvalgets kommissorium til også at omfatte alternative undersøgelsesformer.

Et udvalg har siden 4. november 2016 været i gang med at analysere erfaringer fra de otte undersøgelseskommissioner, der hidtil har været gennemført med henblik på at overveje, om der er behov for at ændre denne undersøgelsesform.

Med deludtalelsen, som justitsministeren nu har oversendt til Folketinget, afrapporterer udvalget sine foreløbige resultater. Deludtalelsen indeholder desuden udvalgets foreløbige overvejelser om behovet for ændringer af ordningen med undersøgelseskommissioner, som vil blive taget op i næste fase af udvalgets arbejde.

Overvejelserne falder inden for følgende temaer: Det tidsmæssige forløb af undersøgelserne, kommissorierne, undersøgelseskommissionens medlemmer, kredsen af undersøgte, vidneforklaringer, bisiddere mv., undersøgelseskommissionens vurderinger af faktum, retsregler og ministeransvar og en mulig indførelse af en form for forundersøgelse.

Justitsministeren har i forbindelse med deludtalelsen sendt et udkast til et tillægskommissorium for udvalget til Folketinget.

Tillægskommissoriet lægger op til, at udvalget også skal belyse andre undersøgelsesformer end undersøgelseskommissioner, herunder parlamentariske undersøgelser. Det skyldes, at der i den offentlige debat ofte diskuteres nye parlamentariske undersøgelsesformer, og at den seneste betænkning om emnet kom for over 20 år siden.

Udvalget om undersøgelseskommissioner forventes at afgive sin endelige betænkning med anbefalinger inden udgangen af oktober 2018.

Læs udvalgets deludtalelse.

Læs udkastet til tillægskommissorium for udvalget.

 

Baggrund

Udvalget om undersøgelseskommissioner blev nedsat af den daværende justitsminister den 4. november 2016. Udvalgets formand er højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen.

Udvalget om undersøgelseskommissioner har til opgave at foretage en erfaringsopsamling fra de otte undersøgelseskommissioner, der indtil videre har afsluttet deres arbejde, og at overveje, om der er behov for ændringer af denne undersøgelsesform.

Udvalgets opgaver er nærmere beskrevet i udvalgets kommissorium.

Udvalget er blevet anmodet om at afgive en deludtalelse med erfaringsopsamlingen. Udvalgets arbejde har hidtil navnlig bestået i at beskrive gældende ret og i at indsamle og analysere oplysninger om de undersøgelseskommissioner, der er blevet nedsat siden 1999, og som har afsluttet deres arbejde.

Deludtalelsen redegør for og analyserer en række centrale oplysninger om bl.a. tidsforbrug og omkostninger for undersøgelseskommissionerne. Udvalget har desuden gennemført interview med i alt 17 personer, der har været involveret i undersøgelseskommissionernes arbejde som kommissionsmedlem, sekretariatsmedarbejder, udspørger eller bisidder, samt med personer, der har været genstand for kommissionsundersøgelse som minister eller embedsmand.

Deludtalelsen sammenfatter det overordnede billede fra interviewene og gengiver hovedindholdet fra de enkelte interview. Endelig afsluttes deludtalelsen med udvalgets foreløbige overvejelser om behovet for ændringer af ordningen med undersøgelseskommissioner.