Udkast til kommissorium for undersøgelseskommission om SKAT

Justitsministeren har i dag sendt et udkast til kommissorium til Folketinget til politisk drøftelse.

Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til et kommissorium for undersøgelseskommissionen om SKAT. Justitsministeren har herefter – på sædvanlig vis – sendt udkastet til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Udkastet er sendt i kopi til Folketingets Skatteudvalg.

Justitsministeren har i forbindelse med fremsendelsen til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen tilkendegivet, at han er indstillet på en drøftelse af udkastet til kommissorium på det lukkede samråd, der finder sted fredag den 30. juni 2017.

 

Udkastet lægger op til, at undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til

  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT,
  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) og
  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

 

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen kan, i det omfang den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger uden for den angivne periode.

På den baggrund skal undersøgelseskommissionen vurdere, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Kommissionen er desuden blevet bedt om, i det omfang den skønner det hensigtsmæssigt at komme med forslag til sådanne ændringer af lovgivning mv., som undersøgelsen kan begrunde.

 

Undersøgelseskommissionen er blevet bedt om at afgive sin beretning hurtigst muligt. Justitsministeren har i den forbindelse tilkendegivet, at Justitsministeriet løbende vil drøfte med undersøgelseskommissionen, om den har de fornødne ressourcer, herunder for så vidt angår sekretariatets sagkundskab (f.eks. inden for offentlig forvaltning eller it) og størrelse, til at sikre, at undersøgelsen gennemføres hurtigst muligt.

Det er hensigten, at undersøgelseskommissionen skal bestå af tre medlemmer med en landsdommer som formand. De to yderligere medlemmer vil være en advokat og en universitetsjurist. Det er forventningen, at medlemmerne bliver udpeget i august.

Læs hele udkastet til kommissorium her.

 

Baggrund

Undersøgelseskommissionen nedsættes af justitsministeren i henhold til reglerne i lov om undersøgelseskommissioner.

Når den politiske drøftelse af udkastet til kommissorium er afsluttet, vil Justitsministeriet tage initiativ til, at undersøgelseskommissionens medlemmer kan udpeges.

Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige og uafhængige af de myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges.

Til brug for undersøgelsen kan kommissionen indhente alt relevant materiale hos berørte myndigheder mv., ligesom kommissionen kan indkalde alle relevante personer til at afgive vidneforklaring.

På baggrund heraf skal kommissionen bl.a. udtale sig om, hvorvidt det kan antages, at nogen har begået fejl eller forsømmelser af en karakter, som kan give anledning til, at et retligt ansvar efterfølgende søges gennemført over for de pågældende. Undersøgelseskommissionen har således ikke til opgave at afsige en egentlig dom eller lignende i sagen.

Med hensyn til ministres rolle i de forhold, som undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for, gælder efter lov om undersøgelseskommissioner, at undersøgelseskommissionen alene kan undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende en ministers rolle i sagen. En undersøgelseskommission kan således ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Folketingets vurdering vil imidlertid bl.a. kunne ske på grundlag af den redegørelse for og vurdering af sagens faktiske omstændigheder, som kommissionen har foretaget.

Møder i undersøgelseskommissionen vil som udgangspunkt være offentlige. Kommissionen vil dog kunne bestemme, at møder skal foregå for lukkede døre. Det er også op til kommissionen at træffe beslutning om adgangen til at optage lyd og video under møderne.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59