Ny forskning om etnicitet og voldtægt

Med fokus på etnicitet kaster en ny rapport lys over voldtægtsforbrydere og de situationer, der er gået forud for en voldtægt. Rapporten peger blandt andet på, at der er større uenighed mellem offer og gerningsmand om forløbet frem mod en voldtægt, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer. Samtidig viser undersøgelsen, at voldtægtsforbrydere er nogle af de svagest stillede i samfundet.

Der er en klar overrepræsentation af indvandrere fra ikke-vestlige lande, når man ser på statistikken over dømte voldtægtsforbrydere. 23 % af voldtægtsforbrydere er ikke-vestlige indvandrere til trods for, at de kun udgør 6 % af de 15-79-årige i Danmark. Til sammenligning udgør etniske danskere 61 % af de dømte voldtægtsforbrydere.

For at komme nærmere en forklaring på, hvorfor dette er tilfældet, har Justitsministeriets Forskningskontor undersøgt dels gerningsmændenes profil i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser og dels eventuelle kulturrelaterede forklaringer på overrepræsentationen.

Gerningsmandsundersøgelsen er foretaget på baggrund af statistik over personer dømt for seksualforbrydelser i perioden 2010 til 2015. Denne undersøgelse tegner et billede af dømte mandlige seksualforbryderes socioøkonomiske baggrund, herunder beskæftigelse, indkomst, uddannelse og kontanthjælp. Den viser, at voldtægtsforbrydere lige som andre straffede har betydeligt ringere sociale og økonomiske forhold end andre – og det gælder for både etnisk danske dømte og dømte med ikke-vestlig indvandrerbaggrund.

Undersøgelsen af mulige kulturrelaterede forklaringer på ikke-vestlige indvandreres overrepræsentation må betragtes som en pilotundersøgelse, idet den er baseret på et spinkelt datagrundlag. Den er foretaget ved at sammenligne ofres og gerningsmænds forklaringer af hændelsesforløbet i 92 sager. Resultaterne kan tyde på, at der oftere er større uenighed mellem offer og gerningsmand om det, der er foregået forud for voldtægten, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer.

Seniorkonsulent, dr. jur. Britta Kyvsgaard udtaler:

”Det er vigtigt at undersøge, hvad der ligger bag den kraftige overrepræsentation i statistikken over voldtægtsforbrydere. Den nye rapport peger på, at der blandt dømte ikke-vestlige indvandrere kan tænkes at mangle en forståelse af spillereglerne i mødet mellem kønnene.

Men vi står dog langt fra med en entydig forklaring. Rapporten er baseret på et ret spinkelt grundlag, så det er ikke på denne baggrund muligt at komme med håndfaste konklusioner om, hvad der forklarer overrepræsentationen af ikke-vestlige indvandrere.”

Læs rapporten 'Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser'.

Kontakt

Journalister kan for yderligere informationer kontakte seniorkonsulent, dr. jur. Britta Kyvsgaard, [email protected], eller presserådgiver Anne Rosa Simonsen, [email protected], tlf. 2060 3352.