Nyt udspil fra justitsministeren: ”Retfærdighed for ofre”

Justitsminister Søren Pape Poulsen er klar med et nyt udspil, der blandt andet vil sikre seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling i retssystemet.

Med udspillet ”Retfærdighed for ofre” sætter regeringen nu ind med en bred vifte af initiativer, der blandt andet skal sikre seksuelt misbrugte børn bedre mulighed for erstatning og godtgørelse samt en mere retfærdig adgang til retssystemet. 

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Denne regering er altid på offerets side, og i særdeleshed når det gælder børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Det er en utilgivelig og modbydelig handling, som ikke blot frarøver barnet en tryg barndom, men sætter dybe spor for livet. Forældelsesregler skal ikke være til hinder for, at en gerningsmand kan blive stillet til ansvar for sine handlinger, eller at et misbrugt barn kan få godtgørelse. Med dette udspil fjerner vi nogle af de forhindringer, som ofre møder på deres vej mod retfærdighed. 

Det er på alle måder forfærdende og modbydeligt at blive udsat for en forbrydelse. Med dette udspil gør vi vejen tilbage til en bedre livsbane lidt lettere. ”

 

 Udspillet ’Retfærdighed for ofre’ indeholder i alt fem initiativer: 

 

1. Gerningsmænd skal kunne drages til ansvar for seksuelle overgreb mod børn. Derfor vil regeringen fuldstændigt afskaffe forældelsesfristen i sager om seksuelle overgreb mod børn. Den foreslåede afskaffelse af forældelsesfristerne vil gælde fremadrettet for sager, der ikke allerede er forældede, når de nye regler træder i kraft.
 

2. Ofre for voldtægt eller incest og børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, skal ikke blive begrænset af en tidsfrist for, hvornår de skal anmelde forbrydelsen for at få erstatning. Derfor vil regeringen afskaffe 72-timersreglen i offererstatningsloven for alle sager om voldtægt, incest og seksuelle overgreb mod børn. 
 

3. Det skal altid være muligt at kræve erstatning fra en offentlig myndighed, som ikke har levet op til sit ansvar over for et barn, der er blevet udsat for seksuelle overgreb. Derfor skal krav om erstatning og godtgørelse mod offentlige myndigheder for svigt i sager om seksuelt misbrug fremover ikke kunne blive forældet. Den foreslåede afskaffelse af forældelsesfristerne vil gælde fremadrettet for krav, der ikke allerede er forældede, når de nye regler træder i kraft.
 

4. Niveauet for godtgørelse i sager om seksuelle krænkelser af børn har været for lavt. Ofrene skal have bedre adgang til at kræve en rimelig økonomisk godtgørelse. Derfor ønsker regeringen at indføre en nedre grænse på 100.000 kr. i sager om grove seksuelle overgreb mod børn samt forhøje niveauet for tortgodtgørelsen for seksuelle krænkelser med ca. 10 pct. sammenlignet med det niveau, som er forudsat i erstatningsansvarsloven fra 2002. 
 

5. Der gennemføres undersøgelser af myndighedernes håndtering af sager om seksuelle overgreb, herunder hvordan ofrene oplever anmeldelsessituationen, og hvorfor nogle sager ikke anmeldes. Der foretages en analyse af, hvordan straffesager kan gennemføres hurtigere til gavn for bl.a. ofrene. 

 

En række af initiativerne i udspillet vil kræve lovændringer. Det gælder afskaffelsen af forældelsesfristerne, afskaffelsen af anmeldelsesfristen på 72 timer i offererstatningsloven for sager om voldtægt, incest og seksuelle overgreb mod børn og ændringen af niveauet for tortgodtgørelse.  

Regeringen forventer at fremsætte lovforslag til marts med henblik på, at ændringerne kan træde i kraft i sommeren 2017.

 

Læs udspillet her.

Journalister kan kontakte presserådgiver Jakob Kronborg, tlf. 50 85 21 72, [email protected]