Advokatundersøgelse går i gang

Et flertal i Folketinget har ønsket, at der bliver gennemført en undersøgelse af myndighedernes behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS og af visse forhold relateret hertil. På den baggrund har justitsminister Søren Pind i dag bedt advokat Erik Jensen om at forestå en advokatundersøgelse af sagen.

Folketingets Udvalg for Forretningsordenen vedtog i 2014 en beretning vedrørende beslutningsforslag nr. B 116. Beretningen pålagde den daværende regering at igangsætte en uvildig undersøgelse af bl.a. politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS den 17. april 2007 og efterfølgende.

Den daværende justitsminister besluttede i april 2015 efter drøftelse med Udvalget for Forretningsordenen, at undersøgelsen skal foregå som en advokatundersøgelse. Justitsminister Søren Pind har efterfølgende – ligeledes efter drøftelse med udvalget – udarbejdet et kommissorium for undersøgelsen, som nu sættes i gang.

 

Justitsminister Søren Pind siger:

”Et bredt flertal i Folketinget har ønsket, at myndighedernes behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions og Lisborg Holding bliver undersøgt nærmere. På den baggrund bliver der nu iværksat en uvildig advokatundersøgelse, så vi kan få afdækket, om der har været noget at udsætte på myndighedernes behandling af sagen.”  

 

Baggrund om undersøgelsen

Advokatundersøgelsen vil blive forestået af advokat Erik Jensen. Efter kommissoriet skal advokatundersøgelsen omfatte

  • en undersøgelse af og redegørelse for det faktiske begivenhedsforløb i forbindelse med politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS den 17. april 2007 og efterfølgende,
  • en undersøgelse af og redegørelse for det faktiske begivenhedsforløb relateret til politiets og andre myndigheders behandling af de nævnte politianmeldelser hos bl.a. Justitsministeriet, herunder for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål fra Folketinget i tilknytning til sagen,
  • en undersøgelse af og redegørelse for det faktiske begivenhedsforløb hos Skatteministeriet og SKAT vedrørende forhold relateret til de indgivne politianmeldelser, herunder for SKAT’s undersøgelse af VKR-koncernens udbetaling af konsulenthonorarer til selskabet Jules Limited på kanaløen Sark og for Skatteministeriets besvarelse af spørgsmål fra Folketinget i tilknytning til sagen, og
  • en undersøgelse af og redegørelse for, om de nævnte myndigheders behandling af sagen har været i overensstemmelse med de gældende regler og principper mv., samt for om der i sagen er tilgået Folketinget urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger.

 

På baggrund af en gennemgang af sagsmaterialet skal der foretages en vurdering af, om der i de involverede myndigheder er begået fejl og forsømmelser i tilknytning til sagen, og om der i så fald er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd. Det skal også undersøges og beskrives, i hvilket omfang de siddende ministre i den periode, der er genstand for undersøgelsen, har været inddraget i sagen.

Advokatundersøgelsen skal afsluttes snarest muligt og så vidt muligt inden den 1. juni 2016.

Kommissoriet kan læses her.

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior tlf. 4037 6737, [email protected]