Vurdering af betydning af to nye EU-domme om familiesammenføring

Justitsministeriet har lavet en juridisk vurdering af to nye EU-domme om familiesammenføring, der fremover får betydning for danske statsborgere, der for eksempel pendler til arbejde i Sverige. Justitsminister Karen Hækkerup vurderer, at det kun er få sager, som bliver berørt af de praksisændringer, som dommene giver anledning til.

EU-Domstolen afsagde den 12. marts 2014 dom i to sager om adgangen til familiesammenføring for EU-statsborgere og deres tredjelandsfamiliemedlemmer i en situation, hvor EU-statsborgeren vender tilbage til sin medlemsstat efter at have benyttet retten til fri bevægelighed. Justitsministeriet har nu udarbejdet et juridisk notat om betydningen af de to EU-domme for dansk praksis.

Den ene dom betyder, at danske statsborgere kan have adgang til familiesammenføring efter EU-retten, hvis de bor i Danmark, men enten pendler til arbejde i et andet EU-land, f.eks. Sverige eller Tyskland, eller i forbindelse med deres arbejde hos en arbejdsgiver i Danmark regelmæssigt rejser frem og tilbage mellem Danmark og et andet EU-land.

Ud over at den danske statsborger skal have status som arbejdstager, er det imidlertid også en betingelse, at familiesammenføringen skal være nødvendig for, at den danske statsborger kan udøve sin ret til at arbejde i det andet EU-land. Alene det, at den danske statsborger ønsker at bo i Danmark med sin udenlandske ægtefælle, er altså ikke nok. Derfor forventes dommen ikke at få betydning for et større antal sager.

Den anden dom betyder, at der ikke længere vil blive stillet krav om forsørgelse af ægtefælle og børn, hvis man som dansk statsborger har haft ophold som selvforsørgende i et andet EU-land og vender tilbage til Danmark som arbejdstager eller selvstændig.

Konsekvensen af den anden dom vil forventeligt berøre højst omkring en håndfuld sager om året, hvor der altså ikke vil blive givet afslag på familiesammenføring med den begrundelse, at forsørgelseskravet ikke er opfyldt.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”De to nye EU-domme på familiesammenføringsområdet giver anledning til at ændre dansk praksis, så den stemmer overens med dommenes konklusioner. Jeg forventer, at praksisændringerne kun vil få betydning for et fåtal af sager om familiesammenføring efter EU-retten. Det skyldes blandt andet en betingelse om, at familiesammenføringen skal være nødvendig for, at man kan udøve sin ret til at arbejde i et andet EU-land. Dommene har selvsagt ikke betydning for reglerne om familiesammenføring efter udlændingeloven.”

Du kan finde Justitsministeriets notat her og læse mere på nyidanmark.dk.

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, tlf. 40169917, [email protected].