Strafferetsplejeudvalgets betænkning om afhøring af offeret før den tiltalte sendes i høring

Justitsminister Mette Frederiksen har modtaget Strafferetsplejeudvalgets betænkning om afhøring af offeret før den tiltalte i straffesager. Betænkningen vil nu blive sendt i bred høring.

Strafferetsplejeudvalget har afsluttet sit arbejde med at redegøre for konsekvenserne af at give ofre mulighed for at afgive forklaring før den tiltalte i retten.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Ofre for forbrydelser skal have de bedst mulige vilkår, når de kommer i kontakt med retssystemet. Mit retspolitiske ståsted er til enhver tid på offerets side.

Strafferetsplejeudvalget er blevet bedt om at undersøge, om det giver mening at give offeret mulighed for at blive afhørt før den tiltalte i straffesager, så offerets version kommer i centrum. Jeg sender nu betænkningen i bred høring, så vi får det mest oplyste grundlag for at beslutte, om ofre skal kunne vælge at afgive forklaring før den tiltalte i retten.”

Det fremgår af udvalgets betænkning, at nogle forurettede på den ene side kan føle behov for at indtage en mere central rolle under hovedforhandlingen. Det er i den forbindelse blevet anført, at det bl.a. kan bidrage til at bringe offerets version af sagen mere i centrum, hvis den pågældende afgiver forklaring før den tiltalte og dermed har mulighed for at overvære afhøringen af den tiltalte. Det er også blevet anført, at dette kan give offeret en bedre oplevelse af retssystemet.

På den anden side kan det blive mere belastende for nogle ofre at afgive forklaring først, da afhøringen bl.a. kan blive mere detaljeret og længerevarende, og der kan blive brug for at genafhøre offeret efter afhøringen af den tiltalte. Det kan også blive sværere at finde ud af, hvad der er sket i straffesagen, hvis den tiltalte hører offerets forklaring før sin egen afhøring og dermed får mulighed for at indrette sin forklaring efter offerets forklaring.

Strafferetsplejeudvalget konkluderer, at en politisk afvejning af de forskellige hensyn bør ligge til grund for, om man vil indføre en ordning, hvor offeret kan afgive forklaring før den tiltalte i retssager. Betænkningen sendes derfor nu i en bred høring.

Som led i regeringen og Enhedslistens offerpakke fra 2012 blev Strafferetsplejeudvalget bedt om at redegøre for konsekvenserne af at lade ofre vælge, om de vil afgive forklaring før den tiltalte i retten. Udvalget fik samtidig til opgave at udforme en model for, hvordan dette kan indføres.

Strafferetsplejeudvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring hos en bred kreds af relevante myndigheder og organisationer. Herefter vil der blive taget stilling til, om vi skal indføre en ordning, hvor ofre har mulighed for at vælge at blive afhørt før den tiltalte i retten.

 

Baggrund

I juni 2012 præsenterede daværende justitsminister Morten Bødskov en offerpakke, der var blevet til i tæt samarbejde med Enhedslisten.

De to første initiativer i pakken var at etablere en offerfond og udvide informationspligten over for ofre. Disse initiativer er blevet gennemført.

Det tredje initiativ var at bede Strafferetsplejeudvalget om at redegøre for konsekvenserne af og udarbejde et forslag til en ny model for afvikling af straffesager, der bygger på, at offeret får mulighed for at vælge at afgive forklaring før den tiltalte under rettens behandling af en straffesag. I dag afgiver offeret normalt forklaring efter den tiltalte, og offeret har desuden ikke mulighed for at overvære afhøringen af den tiltalte.

Strafferetsplejeudvalget har nu afgivet sin betænkning til justitsministeren.

I betænkningen peger Strafferetsplejeudvalget på en række hensyn, der taler for og imod at indføre adgang for ofre til at vælge at afgive forklaring før den tiltalte og dermed adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen.

Det må efter Strafferetsplejeudvalgets opfattelse bero på en samlet politisk afvejning af disse hensyn, om ordningen, der vil være en væsentlig nyskabelse i dansk strafferetspleje, bør indføres.

Hvis det besluttes at indføre en ordning, hvor offeret kan vælge at afgive forklaring først i en straffesag, har Strafferetsplejeudvalget udarbejdet en model herfor.

Læs Strafferetsplejeudvalgets betænkning her.

Kontakt

Journalister kan kontakte presse- og kommunikationsrådgiver Anne Rosa Simonsen, tlf. 40169917, [email protected].