Opfølgning på Christiania-sagen

Justitsminister Karen Hækkerup har besluttet at indlede tjenstligt forhør mod to ledende embedsmænd i Justitsministeriet.

I forbindelse med justitsminister Karen Hækkerups tiltræden i december 2013 aftalte hun med statsministeren, at der blev iværksat en undersøgelse af de relevante embedsmænds rolle i forbindelse med sagen om aflysningen af Retsudvalgets besøg på Christiania den 29. februar 2012.

De relevante embedsmænd i Justitsministeriets departement blev således anmodet om at redegøre for deres rolle i forhold til oplysninger givet til Folketingets Retsudvalg og rådgivning givet til den tidligere justitsminister i forbindelse med sagen.

Kammeradvokaten har herefter foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at tage ansættelsesretlige skridt.

På baggrund af Kammeradvokatens vurdering og anbefaling har justitsminister Karen Hækkerup besluttet at indlede tjenstligt forhør mod departementschefen og en anden ledende embedsmand i Justitsministeriet.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”På Kammeradvokatens anbefaling har jeg besluttet at gennemføre en tjenstlig undersøgelse af de to embedsmænds rolle i forhold til afgivelse af urigtige oplysninger til Folketingets Retsudvalg og rådgivning givet til den tidligere justitsminister.

Jeg finder det afgørende, at embedsmændenes rolle i sagen bliver grundigt belyst, og jeg lægger vægt på, at den tjenstlige undersøgelse gennemføres hurtigst muligt.”

De to embedsmænd er samtidig fritaget for tjeneste.

De tjenstlige forhør gennemføres af en forhørsledelse på tre medlemmer med fhv. højesteretsdommer Per Sørensen som formand.

Først når de tjenstlige forhør er afsluttet, vil der blive taget stilling til, om der skal tages ansættelsesretlige skridt i forhold til embedsmændene.

Afdelingschef i Justitsministeriet Carsten Vollmer er indtil videre konstitueret i stillingen som departementschef i Justitsministeriet.

Justitsministeren har, som sagen foreligger oplyst, ikke fundet grundlag for at foretage videre i forhold til andre ansatte i Justitsministeriet.

 

Tjenstligt forhør anvendes i forbindelse med tjenstlige undersøgelser mod tjenestemænd. Forhørslederen afgiver en beretning og eventuelt en indstilling om sagens afgørelse til vedkommende minister. Reglerne findes i tjenestemandslovens §§ 20-24.

Læs mere i faktaarket om tjenestemandslovens regler om disciplinærforfølgning.