Nyt lovforslag skal styrke indsatsen mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet

Justitsministeren fremsætter i dag et lovforslag, der skal give myndighederne nye, håndfaste værktøjer til at sætte ind over for foreign fighters i Syrien og Irak.

Konflikten i Syrien og Irak udgør for tiden den væsentligste faktor i terrortruslen mod Danmark. Personer, der deltager i kampene, kan opnå konkrete, militære færdigheder, og samtidig kan de barske forhold i konfliktområderne føre til en stærk radikalisering, forråelse og voldsparathed hos de udrejste. Det indebærer, at de pågældende kan have en øget vilje og evne til at begå et terrorangreb, når de vender tilbage til Danmark.

Med lovforslaget styrkes indsatsen mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet. Det vil bl.a. blive muligt at inddrage passet fra danske statsborgere og meddele dem et udrejseforbud, hvis de ønsker at deltage i kampene i Syrien og Irak eller andre konfliktområder. Og det vil kunne få opholdsretlige konsekvenser for herboende udlændinge, hvis de deltager i kampene.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Det er uforståeligt og uacceptabelt, at der findes personer i Danmark, som rejser til Syrien og Irak for at kæmpe med ekstremistiske grupperinger.

Regeringen tager truslen fra foreign fighters meget alvorligt, og vi tager skarpt afstand fra disse personers adfærd.

Derfor er det også vigtigt for mig, at myndighederne har håndfaste redskaber til at sætte ind over for disse personer. Det giver vi myndighederne med dette lovforslag.”

 

Baggrund

Med lovforslaget udmøntes en del af regeringens handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (september 2014). Handlingsplanen indeholder en række tiltag, som skal styrke indsatsen på området.

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om pas til danske statsborgere m.v. (pasloven), udlændingeloven og retsplejeloven.

Hovedpunkterne i lovforslaget i relation til danske statsborgere (pasloven) er følgende:

  • Der skabes adgang for politiet til midlertidigt at nægte at udstede pas eller inddrage et allerede udstedt pas og meddele et udrejseforbud, hvis der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet vil deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
  • Overtrædelse af et udrejseforbud vil kunne straffes med fængsel indtil 2 år. Det forudsættes med lovforslaget, at normalstraffen for overtrædelse af et udrejseforbud i første omgang vil være ubetinget fængsel i 6 måneder. Dog forudsættes en strengere straf, hvis der udrejses til det område, som begrundede afgørelsen om udrejseforbud. 
  • Med henblik på at sikre overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser foreslås det at give politiet mulighed for i særlige tilfælde at tillade udrejse til specifikke rejser, selv om en person har fået nægtet udstedelse af pas, inddraget et allerede udstedt pas eller meddelt et udrejseforbud.
  • Det foreslås også at lade politiets afgørelser efter de foreslåede bestemmelser være omfattet af den samme lempelige adgang til domstolsprøvelse, som gælder for politiets øvrige afgørelser om pasinddragelse mv. efter pasloven. Der vil være tale om en sædvanlig, åben domstolsprøvelse.

 

Hovedpunkterne i lovforslaget i relation til udlændinge, der har ret til at opholde sig i Danmark (udlændingeloven), er følgende:

  • Det foreslås, at en opholdstilladelse eller opholdsret vil kunne bortfalde, hvis en udlænding opholder eller har opholdt sig uden for landet, og der er grund til at antage, at udlændingen under opholdet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
  • Det vil efter ansøgning kunne bestemmes, at en opholdstilladelse eller opholdsret ikke skal anses for bortfaldet, hvis udlændingen godtgør, at opholdet har eller har haft et anerkendelsesværdigt formål.
  • Afgørelser, som træffes af Udlændingestyrelsen efter den foreslåede bestemmelse, følger den almindelige klageadgang på udlændingeområdet, og klagesagen vil dermed være undergivet almindelig fuld prøvelse i Udlændingenævnet eller Flygtningenævnet.
  • Det foreslås endvidere, at en udlænding, hvis opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet efter den foreslåede ordning, meddeles et indrejseforbud for bestandig.
  • Er der tale om en udlænding, der ikke er statsborger i et EU-land eller et Schengenland, indberettes den pågældende som uønsket i Schengen Informations Systemet (SIS II).
  • Endelig foreslås en advarselsordning, hvorefter Udlændingestyrelsen skal vejlede en udlænding om de foreslåede regler om bortfald, hvis der foreligger oplysninger om, at udlændingen kan have til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Der vil herudover med lovforslaget blive foretaget en mindre ændring i retsplejeloven i relation til indgreb i meddelelseshemmeligheden i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. 

Læs lovforslaget her.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, [email protected], tlf. 40376737.