Mere effektiv sagsbehandling ved domstolene

Retten

Justitsminister Karen Hækkerup vil ikke gennemføre et forslag om at hæve appelgrænsen til 50.000 kr. i civile sager. Ministeren deler nemlig den bekymring, som bl.a. en række høringsparter har givet udtryk for. Det fremgår af et nyt lovforslag, der bliver fremsat i dag, og som med en række andre forskellige forslag skal få sager hurtigere og mere effektivt behandlet ved domstolene.

Det er vigtigt, at borgere og virksomheder kan få afklaret retstvister effektivt ved domstolene. Derfor fremsætter justitsminister Karen Hækkerup i dag et lovforslag med en bred vifte af tiltag, der skal optimere sagsbehandlingen.

Et centralt forslag drejer sig om beløbsgrænsen for at kunne appellere en civil sag til landsretten. Udvalget om bedre og mere effektiv behandling ved domstolene foreslog i 2013, at appelgrænsen blev hævet til 50.000 kr., men i en række høringssvar om forslaget er der udtrykt bekymring i forhold hertil.

For fortsat at sikre en bred adgang til domstolene lægger justitsminister Karen Hækkerup nu op til, at den eksisterende appelgrænse, som ikke har været ændret siden 1990, i stedet – primært som en pristalsregulering – forhøjes til 20.000 kr. Hvis beløbsgrænsen var blevet reguleret i takt med den almindelige pris og lønudvikling, ville den på nuværende tidspunkt være omkring 17.000 kr. Forslaget indebærer, at man fremover ikke har mulighed for uden tilladelse at appellere civile sager, der vedrører krav på mindre end 20.000 kr.

”Det betyder meget for den enkelte, at man kan få sin sag afklaret effektivt ved domstolene. Derfor må en ny appelgrænse ikke sættes for højt, fordi det er vigtigt, at borgere har en oplevelse af, at de kan få prøvet deres sag en ekstra gang. Samtidig bør der være en grænse, så systemet ikke bliver overbelastet af mange mindre sager.

I det lovforslag, jeg fremsætter i dag, optimerer vi sagsgangene og moderniserer området på baggrund af bl.a. de konstruktive forslag til forbedringer, som vi har fået fra Retsplejerådet og to udvalg, der har undersøgt området grundigt.

Jeg er sikker på, at de mange tiltag samlet set vil give et løft af sagsbehandlingen til gavn for de mange, der skal have afgjort sager ved domstolene. Samtidig vil lovforslaget betyde, at vi fortsat har et yderst professionelt retssystem, der nyder befolkningens tillid,” siger justitsminister Karen Hækkerup.

Foruden en ændret appelgrænse lægger lovforslaget op til forskellige ændringer vedrørende behandlingen af civile sager ved domstolene, der samlet set vil medføre en modernisering, effektivisering og forenkling af sagsbehandlingen.  Det foreslås i den forbindelse også, at bekendtgørelse af tvangsauktioner over fast ejendom fremover som hovedregel skal ske på internettet. Endvidere sidestilles digitale underskrifter med traditionelle underskrifter ved tvangsfuldbyrdelse af låneaftaler.

Læs hele lovforslaget her.

 

Baggrund

I tilknytning til aftalen om finansloven for 2012 blev det besluttet at igangsætte en række tværministerielle analysearbejder på domstolenes område. Analyserne afdækker mere langsigtede muligheder for bl.a. regelændringer og reformer i domstolssystemet, der understøtter effektiv opgavevaretagelse.

Det er bl.a. på baggrund af dette analysearbejde, at det nye lovforslag er blevet udarbejdet. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Udmøntning af anbefalinger fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene
  • Opfølgning på betænkning fra Retsplejerådet om syn og skøn
  • Opfølgning på anbefalinger fra Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen og Arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af skiftesager
  • Tvangsfuldbyrdelse på baggrund af digitale dokumenter
  • Medieannoncering af tvangsauktioner over fast ejendom
  • Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande
  • Opfølgning på anbefalinger fra Udvalget om pligtig afgangsalder
  • Opfølgning på evaluering af reglerne om gruppesøgsmål 
  • Adgang for Arbejdsretten til at foretage telefonforkyndelse

Uddybende oplysninger om de enkelte punkter kan ses i faktaarket her.

Kontakt

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, tlf. 40169917, [email protected].