Langt flere kriminelle udlændinge udvises ved dom

Antallet af kriminelle udlændinge, der udvises, er steget betydeligt. Fra 2011 til 2013 er antallet af udviste ved dom steget med godt 80 procent.

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af kriminelle udlændinge, der udvises fra Danmark, er steget markant.

Fra 2011 til 2013 er antallet af udviste ved dom for strafbare forhold således steget fra ca. 1.020 til 1.810, hvilket svarer til en stigning på godt 80 procent.

Alene fra 2012 til 2013 er antallet af udviste ved dom steget fra ca. 1.380 til ca. 1.810.

”Udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, har ikke noget at gøre her. De skal ud af landet. Vi vil – og skal – ikke acceptere, at udlændinge kommer her til landet og laver kriminalitet. At der er sket en stigning i antallet af udvisninger viser, at udvisningsreglerne er meget stramme og fungerer efter hensigten, og at myndighederne har fokus på dette område,” siger justitsminister Karen Hækkerup.

I alt viser Udlændingestyrelsens redegørelse om anvendelse af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, at der er udvist ca. 2.990 personer i 2013.

 

Hurtig og effektiv hjemsendelse

Justitsministeren peger desuden på, at en hurtig og effektiv hjemsendelse af de udvisningsdømte har stor bevågenhed i regeringen.

Der er derfor nu etableret tre særlige udrejseafdelinger i landets fængsler. De skal være med til at indfri regeringens mål om at sende udvisningsdømte kriminelle hurtigt tilbage til deres hjemland. 

”Udrejseafdelingerne skal sammen med andre initiativer på området være med til at sikre, at der sker en effektiv udsendelse af de dømte udlændinge. Udlændingene skal jo fortsætte deres liv i deres hjemland og ikke i det danske samfund,” siger Karen Hækkerup.

Endvidere arbejder regeringen på at få sendt så mange udvisningsdømte kriminelle til afsoning i hjemlandet. I 2013 er der således blevet oprettet en Task Force Hjemsendelse i Justitsministeriet, der skal sikre, at indsatsen for hjemsendelse af kriminelle udlændinge til afsoning i hjemlandet er hurtig og effektiv.

 

Læs ”Redegørelse om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013”

 

Fakta

Udvisning ved dom

Domstolene kan i en række tilfælde udvise en udlænding, der har gjort sig skyldig i strafbare forhold. Reglerne om udvisning er indrettet efter en trappestigemodel, så kravet til grovheden af det strafbare forhold stiger, jo længere udlændingen har opholdt sig her i landet. Der gælder dog undtagelser til reglerne, som betyder, at særlig alvorlig kriminalitet (eksempelvis narko- og voldskriminalitet) kan føre til udvisning ved mildere frihedsstraffe end de nævnte.

Antallet af udvisninger ved dom udgjorde i 2009 ca. 1.200, i 2010 ca. 1.050, i 2011 ca. 1.020, i 2012 ca. 1.380 og i 2013 ca. 1.810.

 

Administrative udvisninger

Udlændinge kan administrativt udvises, når en række særlige betingelser er opfyldt. Det gælder blandt andet, hvis udlændingen

  • må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed
  • over for politiet har erkendt overtrædelse af visse strafbare forhold (f.eks. berigelses eller voldskriminalitet) eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold eller
  • opholder sig her i landet uden den fornødne tilladelse.

Det er udlændingemyndighederne, der træffer afgørelse om administrativ udvisning.

Antallet af administrative udvisninger er steget fra ca. 480 i 2009 til ca. 1.040 i 2013.

 

Politiets indsats

I de seneste år er den politimæssige indsats på udlændingekontrolområdet styrket, hvilket bl.a. har betydet, at der i flere politikredse siden efteråret 2011 er etableret særlige udlændingekontrolgrupper, der arbejder målrettet i forhold til de miljøer, hvor der kan være mistanke om, at der opholder sig udlændinge uden lovligt ophold.

Udlændingekontrolgruppen er en operativ enhed, der fører kontrol både ved besøg på virksomheder, restauranter, kiosker, hoteller og på gade-plan.

Herudover har en række politikredse oprettet særlige udlændingeafdelinger og dermed har øget fokus på ulovligt ophold. Politiet deltager desuden i et effektivt tværfagligt myndighedssamarbejde med bl.a. SKAT. Ved disse aktioner opsøger politiet sammen med blandt andet SKAT konkrete virksomheder og kontrollerer, om de ansatte har lovligt opholdsgrundlag.

 

Udrejseafdelingerne

Kriminalforsorgen har nu i alt tre udrejseafdelinger i lukkede fængsler.  Der er plads til ca. 70 udvisningsdømte på de tre udrejseafdelinger.

Der er udrejseafdelinger i Statsfængslet i Vridsløselille, Statsfængslet i Østjylland og i Statsfængslet i Nyborg.

Yderligere information: Kommunikationsmedarbejder Pia Brügger, telefon 2214 6650, [email protected].