Justitsministeren ophæver reglerne om sessionslogning

Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU’s Charter. Men ministeriet finder det tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning er egnede til at opnå deres formål. Justitsminister Karen Hækkerup ophæver derfor nu reglerne om sessionslogning.

Justitsminister Karen Hækkerup har i dag afgivet et notat til Folketinget om, hvilken betydning det har for de danske regler om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internetkommunikation (logningsreglerne), at EU-Domstolen den 8. april 2014 erklærede det såkaldte logningsdirektiv for ugyldigt under henvisning til, at direktivet var i strid med EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.

Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de gældende danske logningsregler skulle være i strid med Charteret. Det hænger navnlig sammen med, at dansk ret i modsætning til logningsdirektivet opstiller nogle klare og præcise regler for myndighedernes mulighed for at få adgang til de loggede oplysninger og for den periode, hvor oplysningerne skal opbevares.

Ministeriet finder det imidlertid tvivlsomt, om den del af reglerne, som vedrører sessionslogning, kan anses for egnede til at opnå deres formål, som er at skabe mulighed for anvendelse af oplysningerne som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

På den baggrund har justitsminister Karen Hækkerup besluttet, at reglerne om sessionslogning skal ophæves. Dette vil ske ved en ændring af logningsbekendtgørelsen, som forventes gennemført i den kommende uge.

Justitsministeren vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag om revision af de samlede logningsregler, som vil kunne danne grundlag for politiske drøftelser med Folketingets partier om logningsreglernes fremtidige udformning.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Justitsministeriet har vurderet, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU’s Charter om grundlæggende rettigheder. Det er jeg personligt lettet over, for helt generelt er de oplysninger, som registreres efter de danske logningsregler, af stor betydning for dansk politi i forbindelse med efterforskningen og retsforfølgningen af kriminalitet.

Jeg har dog samtidig taget konsekvensen af, at det er tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning kan anses for egnede til at opnå deres formål. På den baggrund har jeg besluttet, at reglerne om sessionslogning skal ophæves.

Jeg ser i øvrigt frem til at drøfte de samlede logningsregler med Folketingets partier på grundlag af det revisionslovforslag, som jeg skal fremsætte i næste folketingssamling.”

Der henvises i øvrigt til det omtalte notat og Justitsministeriets svar af d.d. på spørgsmål nr. 920 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på tlf. 4037 6737.