Inkorporeringsudvalget har afgivet betænkning

Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet har nu afgivet sin betænkning (betænkning nr. 1546/2014).

Udvalget har haft til opgave at overveje, om Danmark bør inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk ret, tilslutte sig den individuelle klageadgang til yderligere FN-komitéer og tiltræde den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som indeholder et generelt diskriminationsforbud.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler i den forbindelse:

”Jeg er glad for, at der nu foreligger en betænkning fra Udvalget om inkorporering inden for menneskeretsområdet, som vil udgøre et solidt grundlag for regeringens videre overvejelser på området. 

Regeringen vil nu se nærmere på udvalgets overvejelser og anbefalinger, og vi ser frem til at modtage høringssvarene.”

Læs hele betænkningen fra Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet.

 

Baggrund

Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet blev nedsat i december 2012 med højesteretsdommer Hanne Schmidt som formand. Udover formanden har udvalget bestået af to sagkyndige medlemmer fra henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet samt repræsentanter fra Advokatrådet, Børnerådet og Red Barnet, Danske Handicaporganisationer og Det Centrale Handicapråd, Dommerforeningen, Finansministeriet, Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet, KL, Ligebehandlingsnævnet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Udenrigsministeriet.

Betænkningen sendes nu i høring.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, Justitsministeriet, på tlf. 40376737, [email protected].