Indstilling af kandidat til en stilling som generaladvokat ved EU-Domstolen

Justitsministeriet og Udenrigsministeriet offentliggjorde den 30. juni 2014 et opslag om en stilling som generaladvokat ved EU-Domstolen.

Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. har gennemgået de modtagne ansøgninger og afholdt samtaler. På baggrund af rådets indstilling har regeringen besluttet at indstille Henrik Saugmandsgaard Øe til stillingen.

Generaladvokaten vælges af EU-medlemsstaternes regeringer og tiltræder stillingen den 7. oktober 2015.

 

Til baggrund

Der er i øjeblikket ni generaladvokater ansat ved EU-Domstolen. Generaladvokaterne har til opgave at afgive udtalelser med en stillingtagen til konkrete retssager, som er forelagt for Domstolen. Generaladvokaternes udtalelser er ikke bindende for Domstolen.

Efter Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 253 finder der hvert tredje år en delvis nybesættelse af generaladvokaternes embeder sted på de betingelser, der er fastsat i statutten for Den Europæiske Unions Domstol. Fire af de nuværende ni generaladvokaters embeder skal på den baggrund nybesættes med virkning fra den 7. oktober 2015. Samtidig er der ved rådsbeslutning 2013/336/EU sket en forøgelse af antallet af generaladvokater fra ni til elleve ligeledes med virkning fra 7. oktober 2015, således at der bliver i alt seks ledige generaladvokatstillinger.

Danmark skal besætte én af disse seks ledige stillinger som generaladvokat ved EU-Domstolen.

Dommerudnævnelsesrådet vedr. internationale dommerstillinger mv. har afholdt samtaler med en række ansøgere til stillingen og har afgivet sin indstilling til regeringen. Regeringen har på dette grundlag besluttet at indstille Henrik Saugmandsgaard Øe til stillingen.

Henrik Saugmandsgaard Øe er forbrugerombudsmand, og han tiltræder desuden en stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret den 1. januar 2015.

I henhold til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 253 udnævnes en generaladvokat af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst for et tidsrum af seks år efter høring af det såkaldte artikel 255-udvalg, der udtaler sig om indstillede kandidaters kvalifikationer til at udøve embederne som dommer og generaladvokat ved Domstolen og Retten, inden medlemsstaternes regeringer foretager udnævnelser.