Inddrivelsen af gæld lettes

kuglepen

Justitsministeriet sender i dag et lovforslag i høring, der gør det lettere for banker og andre kreditorer at inddrive gæld med hjælp fra fogedretten. Digitale underskrifter på låneaftaler skal således gælde på samme måde som traditionelle, håndskrevne underskrifter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse.

Mange borgere og virksomheder indgår i dag aftaler om forbrugslån eller køber varer på kredit i elektronisk form, og de underskriver med deres digitale signatur. Hvis skyldneren misligholder sin låneaftale, kan fogedretten imidlertid kun hjælpe med at kræve gælden tilbage fra skyldneren – altså tvangsfuldbyrde aftalen – hvis aftalen er forsynet med en traditionel underskrift.

I dag sender Justitsministeriet et lovforslag i høring, som ved tvangsfuldbyrdelse af låneaftaler vil sidestille digitale underskrifter med traditionelle underskrifter. Det betyder, at fogedretten fremover kan inddrive bl.a. gældsbreve og kreditkøbekontrakter, som er underskrevet med digital signatur.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Udviklingen er gået i retning af øget digitalisering. Det gælder også, når man indgår aftaler om f.eks. forbrugslån og køb af varer på kredit. Fogedretterne skal selvfølgelig kunne håndtere sådanne digitale aftaler. Jeg er glad for, at vi sikrer det med dette lovforslag.”

Læs hele lovforslaget her (pdf).

 

Baggrund

Ved to kendelser afsagt af henholdsvis Vestre Landsret og Østre Landsret i efteråret 2013 blev det fastslået, at kravet i retsplejeloven om, at et gældsbrev skal være underskrevet af den, som har forpligtet sig, ikke kan anses for opfyldt, hvis underskriften er tilføjet digitalt med skyldnerens NemID.

Der er ikke hjemmel i retsplejeloven og kreditaftaleloven til, at udenretlige skriftlige forlig, gældsbreve og kreditkøbekontrakter, som alene er oprettet og underskrevet digitalt, kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten.

Med lovforslaget indføres der derfor nu i retsplejeloven hjemmel til, at underskriften på udenretlige skriftlige forlig og gældsbreve kan tilføjes digitalt. Disse digitale udlægsfundamenter kan herefter tvangsfuldbyrdes efter de samme regler, som gælder for udenretlige skriftlige forlig og gældsbreve, der er underskrevet på traditionel vis, forudsat at retsplejelovens øvrige betingelser herfor er opfyldt.

På tilsvarende vis indføres der i kreditaftaleloven hjemmel til, at underskriften på kreditkøbekontrakter kan tilføjes digitalt.

Efter de gældende regler i retsplejeloven og kreditaftaleloven er det endvidere et krav for tvangsfuldbyrdelse på grundlag af udenretlige skriftlige forlig, gældsbreve og kreditkøbekontrakter, at den, der anmoder om fuldbyrdelsen, skal indlevere eller fremlægge det originale dokument i forbindelse med sagen.

I det omfang et udenretligt skriftligt forlig, gældsbrev eller en kreditkøbekontrakt er underskrevet ved brug af digital signatur, findes der imidlertid ikke et originalt dokument i traditionel forstand. Det underskrevne dokument foreligger i stedet i elektronisk form, og der kan alene produceres udskrifter heraf. Disse udskrifter kan i overensstemmelse med gængs sprogbrug ikke betegnes som ”originaler”.

Med lovforslaget præciseres det i retsplejeloven og kreditaftaleloven, at udenretlige skriftlige forlig, gældsbreve og kreditkøbekontrakter, hvor underskriften er tilføjet digitalt, kan indleveres som en såkaldt skriftlig repræsentation, dvs. f.eks. en papirudskrift af det digitale dokument.

Med lovforslaget kan den, der anmoder om fuldbyrdelsen, således anvende udenretlige skriftlige forlig, gældsbreve og kreditkøbekontrakter som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, når dokumentet er underskrevet med en digital signatur, der lever op til lovens krav. Det vil herefter ikke i sager om udlæg være nødvendigt at opnå et andet fuldbyrdelsesgrundlag (f.eks. en dom eller et forlig) for at kunne iværksætte tvangsfuldbyrdelsen.

Yderligere information

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, tlf. 4016 9917, [email protected].