Gennemgang af humanitært ophold

Justitsministeriet har lavet en sagsgennemgang af 585 sager om humanitært ophold. Sagsgennemgangen viser, at der er i perioden 2010 til 24. marts 2014 er fundet vejledningsfejl i 7 sager.

Justitsminister Karen Hækkerup iværksatte i slutningen af marts 2014 en sagsgennemgang, der skulle klarlægge, om der var sket fejl i sager om humanitært ophold i perioden 1. januar 2013 til 24. marts 2014. Baggrunden var, at ministeriet i forlængelse af Danmarks Radios udsendelse ”DR2 Undersøger – De udviste børn” bragt den 24. marts 2014 konstaterede, at der i enkelte sager ikke var vejledt korrekt.

Det kunne således konstateres, at der var opstået en vis usikkerhed om sagsgangene i forbindelse med omlægningen af kompetencen fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet pr. 1. januar 2013 i sager om meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

I forbindelse med gennemgangen af sagerne i 2013 faldt ministeriet sidenhen over forhold, der betød, at gennemgangen blev udvidet til også omfatte sager tilbage fra 2010.

Den udvidede sagsgennemgang er nu færdiggjort, og den viser samlet set, at der i den knap 4-årige periode er sket 7 vejledningsfejl, 1 ekspeditionsfejl og 1 sagsbehandlingsfejl. Herudover kunne der ud fra et forsigtighedsprincip have været vejledt i én sag om genoptagelse af et afslag på en førstegangsansøgning. Det er dog efter ministeriets opfattelse ikke en fejl, at det ikke skete. Ansøger er i denne sag udsendt, men har efterfølgende søgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Denne er fortsat under behandling i Udlændingestyrelsen.

Justitsminister Karen Hækkerup siger:

”Ministeriet har nu gennemgået mere end femhundrede afgørelser. Ministeriet har oplyst, at der er sket fejl i 9 sager. De mest alvorlige fejl omhandler manglende vejledning, og selv om det er beklageligt, at ansøgere ikke er blevet vejledt korrekt, så er jeg glad for, at sagsgennemgangen ikke viser større fejl, hvor udlændinge har fået et afslag og er blevet sendt ud på et forkert grundlag.

I de sager med fejl er det ministeriets opfattelse, at der ikke er blevet sendt nogen uretmæssigt ud af Danmark. Så selv om fejlene er beklagelige, så er konsekvenserne overskuelige. Det er jeg glad for.

Jeg er glad for, at vi allerede har indrettet systemet sådan, at sagerne nu automatisk sendes til Udlændingestyrelsen. Den ændring, vi lavede allerede sidste år, var rigtig og sikrer, at betydningen af barnets tilknytning til Danmark i alle relevante tilfælde bliver vurderet. Vi har så at sige allerede igangsat den rette løsning på det problem, vi har set i sagsgennemgangen.”

 

Baggrund

Justitsministeriet har gennemgået alle afslag på forlængelse af humanitær opholdstilladelse vedrørende børnefamilier truffet siden 1. august 2010. Herudover har ministeriet gennemgået alle afgørelser, hvor der er givet afslag på førstegangsansøgninger, afslag efter en fornyet gennemgang og afslag på genoptagelse i perioden 1. januar 2013 til 24. april 2014. Endelig har ministeriet gennemgået de sager, hvor der er sket udsendelse af familier med mindreårige børn i perioden 1. januar 2010 til 12. maj 2014, og hvor familien har søgt om humanitær opholdstilladelse og ophold sig i Danmark i over to år.

Det drejer sig om i alt 585 afgørelser.

Afgørelserne er udfundet på baggrund af registreringer i udlændingeregistret samt registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem og en efterfølgende manuel gennemgang af afgørelserne.

Der er konstateret vejledningsfejl i 6 afgørelser om afslag på forlængelse af humanitært opholdstilladelse, én vejledningsfejl i en sag om genoptagelse af et afslag på en førstegangsansøgning, én ekspeditionsfejl i en sag om afslag på førstegangsansøgning og én sagsbehandlingsfejl i en anden sag. Herudover kunne der ud fra et forsigtighedsprincip have været vejledt i én sag om genoptagelse af et afslag på en førstegangsansøgning.

Gennemgangen af sagerne vedrørende familier med mindreårige børn, der er blevet udsendt i perioden 1. januar 2010 til 12. maj 2014, viser, at der efter Justitsministeriets opfattelse ikke er udsendt familier, der ikke har fået den korrekte vejledning i forbindelse med ministeriets afgørelse.

Justitsministeriet vil på baggrund af sagsgennemgangen fortsat af egen drift automatisk oversende sager, hvor der meddeles afslag på forlængelse af humanitær opholdstilladelse til Udlændingestyrelsen. Justitsministeriet har endvidere besluttet også af egen drift at oversende førstegangssager og genoptagelsessager, hvor der gives afslag, til Udlændingestyrelsen, hvis der efter en konkret vurdering er grundlag herfor.

Hele notatet kan læses her.

Kontakt

Journalister kan  for yderligere oplysninger kontakte kommunikationschef Emil Melchior, tlf. 40376737, [email protected].