Fra næste uge straffes fartforseelser ved vejarbejde dobbelt så hårdt

vejarbejde

Fra den 15. april 2014 bliver der dobbelt op på straffen for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde. Det har et flertal i Folketinget i dag vedtaget.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som betyder en fordobling af bøden til bilister, som begår hastighedsovertrædelser ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen. Samtidig kan bilister, som kører for stærkt sådanne steder, nu få en betinget frakendelse af førerretten allerede ved hastighedsoverskridelser på 40 pct. sådanne steder (mod 60 pct. i dag).

Loven træder i kraft den 15. april 2014. Allerede i næste uges påsketrafik er der derfor særlig grund til at være opmærksom på hastighedsgrænsen, når man kører forbi vejarbejde mv.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”For høj fart er skyld i mange alvorlige trafikulykker, og de mennesker, der arbejder på vores veje, har vi et ansvar for at passe godt på, så de kan udføre deres arbejde under sikre og trygge forhold. Nu fordobler vi bøden for at køre for stærkt og nedsætter grænsen for, hvornår der skal ske betinget frakendelse af førerretten. Det skaber et klart incitament til at tage hastighedsnedsættelsen ved sådanne arbejder alvorligt.”

Folketinget har samtidig vedtaget en lov, der medfører, at sager om ikke-klipudløsende hastighedsforseelser konstateret ved automatisk trafikkontrol (fotovogne) ekspederes med den fornødne hastighed, så det opleves, at sådanne forseelser sanktioneres konsekvent og hurtigt. Det sker ved, at der indføres et betinget objektivt ansvar for køretøjets ejer eller bruger i denne type sager, hvilket gør behandlingen af sagerne mere enkel.

Et betydeligt antal af de billeder, som den automatiske trafikkontrol foretager, kan ikke bruges, fordi billederne er uanvendelige, f.eks. på grund af billedets kvalitet, at førerens ansigt ikke er tydeligt, eller fordi nummerpladen foran mangler eller er ulæselig. Den nye ordning vil på den baggrund sikre, at der findes én – ejeren (den registrerede bruger) af køretøjet – at holde ansvarlig.

Der indføres dog samtidig en klar og let adgang til at undgå strafansvaret, bl.a. hvis den, der rent faktisk var fører på gerningstidspunktet, erkender at have været fører af køretøjet på gerningstidspunktet. Disse regler forventes sat i kraft i begyndelsen af 2015.

 

Baggrund for en skærpet sanktion ved vejarbejde mv.

Indførelsen af bestemmelser, der skærper sanktionsniveauet for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde mv., er et led i regeringens fortsatte indsats for at forbedre færdselssikkerheden. For høj fart er skyld i eller er medvirkende årsag til et betydeligt antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Rådet for Sikker Trafik anslår således, at hvert tredje trafikdrab ville kunne undgås, hvis alle overholdt hastighedsgrænserne. Regeringen er derfor klar til at skærpe indsatsen over for de bilister, som ikke overholder hastighedsgrænserne.

På den baggrund skærper loven sanktionerne for hastighedsovertrædelser begået ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen. De skærpede sanktioner gælder på steder, hvor det er tydeligt, at den generelle hastighedsgrænse ved færdselstavler eller anden afmærkning er midlertidigt nedsat af hensyn til det pågældende arbejde. Formålet hermed er at skabe et særligt incitament til at overholde hastighedsgrænserne ved vejarbejde mv., hvor arbejdere ofte befinder sig tæt på kørebanen under risikofyldte omstændigheder, og herved øge sikkerheden for de personer, som udfører vejarbejde mv.

Bøder for hastighedsovertrædelser fastsættes i dag som udgangspunkt på baggrund af størrelsen af den procentvise hastighedsovertrædelse (eventuelt kombineret med et såkaldt højhastighedstillæg). Foretages en hastighedsovertrædelse under ovennævnte omstændigheder, vil bøden fremover blive fordoblet. En sådan fordobling skal ske i forhold til den samlede bøde, der i dag udmåles efter færdselsloven, herunder f.eks. også efter tillæg af et højhastighedstillæg.

Samtidig udvides brugen af betinget frakendelse, således at der ved hastighedsovertrædelser i forbindelse med vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen under ovennævnte omstændigheder skal ske betinget frakendelse, når hastighedsoverskridelsen er på mere end 40 pct. Dette sker i dag – og vil på vejstrækninger uden vejarbejde mv. fortsat ske – ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 pct.

Loven kan læses i sin helhed her.

 

Baggrund om objektivt ejeransvar

Automatisk Trafikkontrol (ATK) har vist sig at være et fleksibelt redskab for politiet, når det handler om – som led i den samlede indsats over for trafikanter, som ikke overholder hastighedsgrænserne – effektivt at kunne foretage hastighedskontrol.

I tilknytning hertil indføres en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger) af et køretøj i visse sager om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne i færdselsloven konstateret ved ATK. Det betingede objektive strafansvar vil således gælde i sager, hvor der ikke er spørgsmål om klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud (dvs. hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct.). Efter den nye ordning pålægges ejer strafansvaret (i form af bødeansvar), medmindre den pågældende kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som erkender at have ført køretøjet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet. Såfremt en bruger af køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret, holdes denne dog – frem for ejeren – i udgangspunktet ansvarlig.

Rigspolitiet har oplyst, at godt 85 pct. af alle ATK-sager angår hastighedsovertrædelser på højst 30 pct.

Formålet med at indføre en særlig form for betinget objektivt ansvar er at effektivisere sagsbehandlingen i de omhandlede sager og sikre, at de ekspederes med den fornødne hurtighed, således at overtrædelser af hastighedsgrænserne sanktioneres konsekvent og hurtigt.

Strafansvar for ATK-lovovertrædelser pålægges allerede i dag i praksis på et objektiviseret grundlag i et meget stort antal sager på baggrund af politiets entydige målinger. I en betydelig del af sagerne er der tale om, enten at ejeren rent faktisk selv førte køretøjet, eller at føreren af køretøjet er i nærmeste familie med køretøjets ejer (dvs. ejerens ægtefælle, samlever eller børn).

De nye regler om betinget objektivt strafansvar for ejeren (brugeren) af et køretøj i visse sager om overtrædelse af færdselslovens regler om hastighedsbegrænsning konstateret ved ATK forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2015.

Loven kan læses i sin helhed her.

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på tlf. 4037 6737.