Antallet af voldsanmeldelser er rekordlavt

Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er det laveste i 13 år. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Danskerne anmelder færre voldsforbrydelser. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Af rapporten fremgår det, at det samlede antal anmeldte af voldforbrydelser mod privatpersoner i 2013 var på 9404, hvilket er det laveste antal i de 13 år, som rapporten dækker. I 2007 var antallet af anmeldte voldsforbrydelser oppe på 11.635. Især i de seneste to år er antallet af anmeldelser faldet meget.


Længere og strengere straffe for vold

Kigger man på udviklingen i straffenes længde gennem de sidste 13 år, viser rapporten fra Justitsministeriets Forskningskontor, at disse er blevet både længere og strengere efter strafskærpelsen i 2002.

For den simple vold er den gennemsnitlige straflængde vokset fra 69 dage i 2001 til 88 dage i 2013. Og for den alvorlige vold er der sket en vækst fra 188 dage i 2001 til 270 dage i  2013. Samtidig peges der i rapporten på, at der efter lovændringen i 2002 hyppigere idømmes ubetingede domme eller betingede domme med vilkår om samfundstjeneste frem for mindre strenge straffe.

Læs hele rapporten om udviklingen i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold 2001-2013 (pdf)

 

Fakta: Strafskærpelser i 2002

I 2002 vedtog et stort flertal i Folketinget en række strafskærpelser for vold (lov nr. 380 af 6. juni 2002). Loven indebar blandt andet:

  • At strafferammen for simpel vold (§ 244) blev forhøjet fra fængsel i 1 ½ år til fængsel i 3 år
  • At strafferammen for kvalificeret vold (§ 245) blev forhøjet fra fængsel i 4 år til fængsel i 6 år
  • At strafferammen for vold under særdeles skærpende omstændigheder (§ 246) blev forhøjet fra fængsel i 8 år til fængsel i 10 år

Formålet med disse forhøjelser af strafferammerne var ifølge lovforslagets bemærkninger, at straffene i konkrete voldssager gennemgående skulle forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der efter hidtidig praksis ville være blevet fastsat af domstolene. Dette gjaldt dog ikke i sager om simpel vold i forbindelse med værtshusbesøg mv.