Regeringen nedsætter udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Et bredt sammensat udvalg skal undersøge, om der er behov for nye tiltag for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget skal samtidig se på behovet for at indføre generelle regler for whistleblowers i Danmark.

Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på de spørgsmål, der knytter sig til offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.     

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er vigtigt, at offentligt ansatte føler, de kan gøre brug af deres ytringsfrihed og ikke holder sig tilbage af frygt for eksempelvis deres karriere.

De mange offentligt ansatte i Danmark har stor viden om de forhold, de arbejder med. Den viden udgør et betydningsfuldt bidrag til en åben og demokratisk samfundsdebat.

Derfor nedsætter vi nu et bredt sammensat sagkyndigt udvalg, der skal se på offentligt ansattes muligheder for at bruge deres ytringsfrihed.

En vigtig del af udvalgets arbejde bliver også at se på de såkaldte ”whistleblowerordninger”, der er et forholdsvis nyt fænomen i den offentlige forvaltning.”

 

Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, at regeringen vil sikre, at offentligt ansatte oplever, at de har mulighed for at ytre sig, hvis forholdene ikke er i orden – uden konsekvens for den enkeltes fremadrettede karrieremuligheder.
 
Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger skal med afsæt i betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og med-deleret fra 2006 redegøre for reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, herunder udviklingen i praksis på området og erfaringerne med offentligt ansattes anvendelse af deres ytringsfrihed siden 2006. Udvalget skal i den forbindelse se på erfaringerne med de tiltag, der blev iværksat på baggrund af betænkningen fra 2006.

Udvalget skal i lyset heraf vurdere, om der er behov for yderligere lovgivning på området, en styrket informations- og rådgivningsindsats eller andre administrative tiltag for at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed.

Udvalget skal også kortlægge, hvilke whistleblowerordninger der findes i den offentlige forvaltning og beskrive de nærmere rammer, som disse ordninger etableres indenfor, samt redegøre for erfaringerne med ordningerne.

Udvalget skal på den baggrund belyse fordele og ulemper ved whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning og vurdere behovet for sådanne ordninger. Udvalget skal i den forbindelse pege på, hvilke generelle retningslinjer eller lovregulering, der i givet fald vil kunne opstilles med hensyn til indretning, funktion og konsekvenser af whistleblowerordninger.

Udvalget får en bred sammensætning med bl.a. deltagelse af repræsentanter fra universiteterne, Danske Mediers Forum, Danmarks Journalistforbund, KL, Danske Regioner, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC), Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet.

Udvalgets kommissorium og sammensætning kan ses her.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Niels Jakobsen, Justitsministeriet, tlf. 7226 8840. Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, Justitsministeriet, tlf. 4037 6737.