Ny offentlighedslov udbygger åbenhed

Lovforslag, der udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning, fremsættes i Folketinget i dag og er udmøntning af regeringens politiske aftale med Venstre og Konservative.

Justitsministeren fremsætter i dag et forslag til en ny offentlighedslov. Lovforslaget er et resultat af den politiske aftale regeringen indgik med Venstre og Konservative i efteråret.

Lovforslaget udbygger på en lang række punkter den gældende offentlighedslovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning. Blandt får den nye offentlighedslov et bredere anvendelsesområde, der betyder at loven eksempelvis også gælder for selskaber, hvor det offentlige har en betydelig ejerandel, samt for Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Derudover vil offentligheden fremover også kunne få aktindsigt i såkaldte bødeforelæg, som selskaber f.eks. har fået af Arbejdstilsynet, fødevare- og miljømyndighederne.

Lovforslaget er udformet i lyset af den øgede brug af informationsteknologi samt de nye og ændrede samarbejdsstrukturer i centraladministrationen, som er ganske anderledes i dag end i forhold til 1985, hvor den gældende offentlighedslov blev vedtaget.

Vi udbygger det grundlæggende princip om åbenhed i den offentlige forvaltning, samtidig med at der tages højde for, at der er hensyn, som kan føre til, at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt

Der har været en debat om den såkaldte ministerbetjeningsregel i det tidligere fremsatte lovforslag. Som en direkte konsekvens af den aftale regeringen indgik med Venstre og Konservative i oktober 2012, er det begreb nu forsvundet fra lovteksten. Betingelserne for at bruge denne undtagelse er blevet præciseret, så det er blevet mere klart, hvornår man efter ordlyden kan bruge bestemmelsen for at sikre den nødvendige fortrolighed i forhold til embedsmændenes betjening af ministre. Med præciseringen er det også blevet tydeliggjort, at hensigten er, at bestemmelsen skal fortolkes og anvendes restriktivt.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

"Med det lovforslag, som jeg nu fremsætter, og som er en udmøntning af den politiske aftale fra oktober 2012 med Venstre og Konservative, sikrer vi på en lang række områder væsentlige forbedringer af åbenheden i forvaltningen, Vi udvider f.eks. lovens anvendelsesområde, og offentligheden vil i højere grad få indsigt i faglige vurderinger.  

Jeg mener, at lovforslaget har den rigtige balance. Det vil sige, at vi udbygger det grundlæggende princip om åbenhed i den offentlige forvaltning, samtidig med at der tages højde for, at der er hensyn, som kan føre til, at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt.

Lovforslaget afspejler også, hvad der følger af den politiske aftale med Venstre og Konservative i forhold til den såkaldte ministerbetjeningsregel. Det betyder, at reglen er blevet præciseret i forhold til den tidligere udformning af bestemmelsen. Det indebærer også, at det er mere klart, hvornår denne undtagelsesregel kan anvendes, og at det tydeliggøres, at bestemmelsen skal anvendes restriktivt.”
 

Læs også:

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte kommunikationschef Emil Melchior på tlf. 40 37 67 37 eller kontorchef Morten N. Jakobsen på tlf. 22 14 66 48.