Nu bliver det gratis at søge i tinglysningssystemet

Folketinget har i dag vedtaget en lov, så det bliver gratis at søge oplysninger i tinglysningssystemet. Samtidig udbygges mulighederne for at bruge virksomhedspant.

Er der særlige begrænsninger for, hvordan jeg må bruge den ejendom, jeg overvejer at købe? Hvem ejer ejendommen, og hvordan er den belånt? Svarene på disse spørgsmål er nogle af de mange oplysninger, der er tilgængelige på www.tinglysning.dk. Tidligere skulle man betale en afgift på mellem 30 kr. og 120 kr. for at få adgang til informationerne. Et bredt flertal i Folketinget har i dag stemt for et lovforslag, som betyder, at søgningen bliver gratis.

"Jeg er glad for, at vi på denne måde stiller et offentligt register frit til rådighed. Lovforslaget giver borgerne gratis adgang til de mange oplysninger i tinglysningssystemet, så det bliver lettere at indhente relevante oplysninger eksempelvis i forbindelse med køb af bolig. Samtidig giver vi mulighed for, at flere virksomheder kan anvende virksomhedspant som et redskab til at finansiere nye investeringer. Ikke mindst i en tid med trange økonomiske kår er det vigtigt, at vi understøtter virksomhederne så godt som muligt,” udtaler justitsminister Morten Bødskov.

Med lovforslaget foretages en markant forenkling og modernisering af afgiftssystemet, hvilket skal sikre, at flere bruger de oplysninger, der ligger i systemet. Fremover vil det være muligt gratis at søge oplysninger på www.tinglysning.dk. Samtidig justeres den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr. Tinglysningsafgiften er den afgift, der betales, når man anmelder et elektronisk dokument til tinglysning.

Lovforslaget indeholder herudover en udvidelse af ordningen om virksomhedspant, som har til hensigt at skabe bedre kreditfaciliteter for erhvervslivet. Det sker dels ved at gøre det muligt at lade brugte biler være omfattet af et virksomhedspant. Dels ved at indføre mulighed for at anvende ejerpantebreve i forbindelse med virksomhedspant. Endvidere skabes der større klarhed om reglerne og mulighederne for, at en virksomhedsejer, som har givet pant i virksomheden, efterfølgende kan finansiere nyerhvervelser ved et særskilt pant eller ejendomsforbehold.

 

Baggrund

Tingbogen blev digitaliseret i september 2009. Herefter fulgte bilbogen i november 2010, og sidst fulgte personbogen og andelsboligbogen i marts 2011. Alle tingbøgerne kan i dag tilgås via Den Digitale Tinglysning på www.tinglysning.dk.

Tinglysning – hvad er det?

Tinglysning er en officiel registrering af rettigheder. Med tinglysning sikrer du dig, at tredjemand også skal respektere din rettighed. I tingbogen tinglyses rettigheder over fast ejendom. Her finder du bl.a. oplysninger om, hvem der er ejer af ejendommen, hvem der har pant i ejendommen, og om der er foretaget udlæg i ejendommen. Endvidere kan du se, om der er tinglyst servitutrettigheder, dvs. forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom, for eksempel fredning, færdselsret, jagtret, aftægtsret og forkøbsret.

Gratis opslag

Hidtil har der som udgangspunkt været en afgift forbundet med at søge i tingbogen, personbogen og andelsboligbogen. Man har både skullet betale afgift for at foretage opslag og for at få adgang til eller udskrift af de akter, der ligger til grund for registreringen i tingbøgerne. Det har kostet henholdsvis 30-120 kr. for opslag og 175 kr. for adgang til akten. Herudover har man skullet betale tinglysningsafgift i forbindelse med anmeldelse til tinglysning.
I stedet for at opkræve en særskilt afgift for at tilgå oplysninger i tinglysningssystemet er det med lovforslaget besluttet at gøre adgangen til tinglysningsoplysningerne gratis mod en samtidig justering af den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr.

Udvidelse af virksomhedspantreglerne

Med udvidelsen af virksomhedspantreglerne tilføjes der en yderligere kategori af aktiver, som kan omfattes af virksomhedspantet. Det drejer sig om brugte biler. Fremover vil en virksomhedsejer, der driver erhverv med køb og salg af biler, således også kunne benytte sig af at stille sikkerhed i form af et virksomhedspant i forbindelse med låneoptagelse mv.

Herudover bliver det muligt at stifte virksomhedspant som et ejerpantebrev. Det giver mulighed for, at det samme virksomhedspant kan bruges som sikkerhed i forhold til flere kreditgivere.

Endvidere lovfæstes principperne om prioritetsstillingen mellem på den ene side et tinglyst virksomhedspant og på den anden side et individuelt pant eller et ejendomsforbehold i forhold til aktiver, der erhverves af virksomhedsejeren (virksomhedspantsætter) efter tinglysning af virksomhedspantet. Reglerne tager sigte på at præcisere og skabe større klarhed om prioritetsstillingen mellem en virksomhedspanthaver og en panthaver med tinglyst underpant eller et ejendomsforbehold. Reglerne er med til at sikre, at det tidsmæssige rum, hvori der gives mulighed for at stifte og sikre særskilte rettigheder over enkelte genstande, som skal respekteres af virksomhedspantet, er tilstrækkelig fleksibelt, og at virksomhedsejeren (virksomhedspantsætter) får rimelig tid til at undersøge sine finansieringsmuligheder.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2013.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Tina Lysdahl Hansen på tlf. 2069 0893.