Markant flere udlændinge udvises

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af udlændinge, der udvises, er steget ganske betydeligt de senere år. Alene fra 2011 til 2012 er antallet af udvisninger steget med mere end 30 procent.

Hvis en udlænding begår kriminalitet, kan den pågældende udvises enten administrativt eller ved dom efter nærmere bestemte kriterier, der bl.a. tager hensyn til kriminalitetens art og varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Af Udlændingestyrelsens ”Redegørelse om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012” (juni 2012) fremgår det, at antallet af udvisninger er steget ganske betydeligt de senere år.

Udlændinge, der begår kriminalitet, hører ikke til i Danmark. De skal ud af landet. Vi vil ikke acceptere deres kriminalitet

Antallet af afgørelser om udvisning ved dom for strafbart forhold er steget fra 1.019 i 2011 til 1.379 i 2012. Det svarer til en stigning på godt 35 pct.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Udlændinge, der begår kriminalitet, hører ikke til i Danmark. De skal ud af landet. Vi vil ikke acceptere deres kriminalitet. Jeg er meget tilfreds med, at vi har haft en markant stigning i antallet af udvisningsdomme og afgørelser om administrativ udvisning. De nye tal vidner om, at vores udvisningsregler er effektive og stramme. Det er jeg selvsagt tilfreds med.”


Baggrund

Administrative udvisninger
Udlændinge kan administrativt udvises, når en række særlige betingelser er opfyldt. Det gælder bl.a., hvis udlændingen
• må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed,
• over for politiet har erkendt overtrædelse af visse strafbare forhold (f.eks. berigelses- eller voldskriminalitet) eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold eller
• opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse.

Det er udlændingemyndighederne, der træffer afgørelse om administrativ udvisning.

Antallet af administrative udvisninger:
• Antallet af afgørelser om administrativ udvisning med indrejseforbud er ifølge redegørelsen steget fra ca. 480 i 2009 til ca. 1.370 i 2012. Det svarer til næsten en tredobling.
• Alene fra 2011 til 2012 steg antallet af administrative udvisninger med godt 33 pct.

Udvisning ved dom
Domstolene kan i en række tilfælde udvise udlændinge, der har gjort sig skyldige i strafbart forhold. Reglerne om udvisning er indrettet efter en trappestigemodel, så kravet til grovheden af det strafbare forhold stiger, jo længere udlændingen har opholdt sig her i landet. F.eks. skal man som udgangspunkt idømmes en frihedsstraf på 3 år for at blive udvist, hvis man har opholdt sig mere end 9 år i landet, mens man kan udvises ved en frihedsstraf på 1 år, hvis man har opholdt sig mere end 5 år i landet. Der gælder dog undtagelser til reglerne, som betyder, at særlig alvorlig kriminalitet (f.eks. narko- og voldskriminalitet) kan føre til udvisning ved mildere frihedsstraffe end de nævnte.

Antallet af udvisninger ved dom for strafbart forhold:
• Antallet af afgørelser om udvisning med indrejseforbud udgjorde 1.197 i 2009, 1.050 i 2010, 1.019 i 2011 og 1.379 i 2012. Fra 2011 til 2012 er der sket en stigning på godt 35 pct.

Læs redegørelsen her

 

Kontakt

Journalister kan kontakte særlige rådgiver Jakob Thune på telefon 22 14 66 50