Markant fald i antallet af voldsanmeldelser

Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er på sit laveste niveau i over ti år, og antallet af anmeldelser af særlig alvorlig vold har i de seneste fem år ligget på under det halve af niveauet fra 2001-2007. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

I 2007 var der 11.635 voldsanmeldelser – mod 9.695 i 2012. Det nye tal er det laveste i over ti år. Antallet af anmeldelser af simpel vold er faldet med ca. 2.000 tilfælde siden kurven toppede i 2007, og for så vidt angår de særligt alvorlige voldstilfælde, ligger det årlige antal anmeldelser de seneste fem år på under det halve af niveauet fra 2001-2007. Det glæder justitsminister Morten Bødskov.

”Vold er modbydeligt og meningsløst. For voldsofrene har det ofte store fysiske og psykiske følger, og vold skaber utryghed i lokalsamfundene. Jeg er derfor meget tilfreds med, at volden ser ud til at være på retur,” udtaler Morten Bødskov.

Rapporten fra Justitsministeriets Forskningskontor kan læses her.

 

Baggrund

I 2002 vedtog et stort flertal i Folketinget en række strafskærpelser for vold (lov nr. 380 af 6. juni 2002). Loven indebar blandt andet:

  • At strafferammen for simpel vold (§ 244) blev forhøjet fra fængsel i 1 ½ år til fængsel i 3 år
  • At strafferammen for kvalificeret vold (§ 245) blev forhøjet fra fængsel i 4 år til fængsel i 6 år
  • At strafferammen for vold under særdeles skærpende omstændigheder (§ 246) blev forhøjet fra fængsel i 8 år til fængsel i 10 år

Formålet med disse forhøjelser af strafferammerne var ifølge lovforslagets bemærkninger, at straffene i konkrete voldssager gennemgående skulle forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der efter hidtidig praksis ville være blevet fastsat af domstolene. Dette gjaldt dog ikke i sager om simpel vold i forbindelse med værtshusbesøg mv.     

Yderligere information

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, tlf. 4016 9917, [email protected].