Historisk løft af hjælpen til ofre for kriminalitet

Vedtagelsen af to lovforslag om underretning af ofre og hurtigere erstatning til ofre samt oprettelsen af en offerfond markerer et historisk løft af hjælpen til ofre for kriminalitet. Justitsminister Morten Bødskov glæder sig over, at ofrene nu sættes i centrum og er samtidig stærkt forundret over højrefløjens modstand mod offerfonden.

Folketinget har i dag vedtaget to lovforslag, der styrker hjælpen til ofre for kriminalitet markant.

Det sker dels gennem oprettelsen af en ny offerfond, som gennem støtte til projekter og aktiviteter vedrørende rådgivning, forskning og uddannelse skal sikre, at ofre i fremtiden får bedre hjælp til at komme videre i livet. Dels gennem vedtagelsen af et lovforslag, der udvider underretningsordningen over for ofre og styrker rammerne for behandlingen af sager om offererstatning, hvilket betyder, at ofre fremover kan få hurtigere erstatning. 

De to lovforslag er en del af regeringens offerpakke, der er blevet til i tæt samarbejde med Enhedslisten.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vedtagelsen af de to lovforslag vil betyde en reel forskel for ofrene. Sammen udgør de et historisk løft af hjælpen til ofre for kriminalitet.

Offerfonden sikrer, at vi som samfund bliver bedre rustet til at hjælpe de ofre, der har brug for støtte til at komme tilbage på fode, gennem bl.a. støtte til rådgivningsprojekter.

Samtidig kan vi med lovforslaget om underretning nu gøre mere for at forberede offeret på den ubehagelige oplevelse, det kan være at blive konfronteret med sin gerningsmand igennem medierne, og dermed hjælpe ofre for kriminalitet videre i tilværelsen.

Endelig betyder vedtagelsen af lovforslagets del om styrkelse af rammerne for behandling af erstatningssager en hjælp til at forhindre, at ofre for vold, misbrug og anden kriminalitet ender i økonomisk uvished på grund af lange sagsbehandlingstider.

Jeg stiller mig derfor fuldstændigt uforstående over for, at højrefløjen svigter ofrene ved at stemme imod forslaget om offerfonden i dag. Det forstår jeg simpelthen ikke,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Han slår samtidig fast, at regeringen fortsat vil arbejde videre med flere initiativer, der skal forbedre og styrke vilkårene for ofre.

 

Fakta om offerfonden

Offerfondens midler skal komme fra gerningsmænd, som har begået kriminalitet, hvor der er eller kunne have været et offer. Dette omfatter sager, hvor der er begået kriminalitet af mere alvorlig karakter og grovere færdselsforseelser.

Fondens midler skal anvendes til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om ofre for kriminalitet og trafikofre eller indsatsen til støtte for ofre for kriminalitet og trafikofre.

Læs lovforslaget om offerfonden her

 

Fakta om udvidelse af underretningsordningen og erstatning til ofre

Lovforslaget om udvidelse af underretningsordningen for ofre indebærer, at et offer efter anmodning kan få underretning i tilfælde, hvor gerningsmanden under afsoning medvirker i optagelserne til et tv- eller radioprogram produceret til udsendelse her i landet, hvori den pågældende gerningsmand har en fremtrædende rolle, eller i et portrætinterview i et dansk dagblad.

Lovforslaget indebærer endvidere en markant styrkelse af Erstatningsnævnets kapacitet. Det betyder, at nævnet i endnu højere grad fremover vil kunne træffe delafgørelser i sager, hvor den endelige afgørelse af sagen trækker ud. Senest tre måneder efter, at det kan konstateres, at der er et erstatningsgrundlag, vil nævnet således kunne vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om en del af kravene. Derved kan ofrene hurtigere få en del af deres erstatning, så de ikke behøver at afvente, at hele sagen er færdigbehandlet.

Samtidig vil sagsbehandlingstiden kunne nedbringes i de sager, der i forvejen ikke er afsluttet inden for 60 kalenderdage. I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 89 dage, og det tal vil regeringen med det nye lovforslag arbejde for at mindske.

Læs lovforslaget om underretning til ofre hurtigere erstatning her

 

Fakta om offerpakken

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre, og at rammerne for offererstatning skal efterses. I juni 2012 offentliggjorde regeringen sammen med Enhedslisten en offerpakke, som skal sikre, at ofre for kriminalitet får mere hjælp og bedre behandling i retssystemet.

Offerpakken består af tre tiltag: Etableringen af en offerfond, udvidelse af ofrenes mulighed for at få underretning, og et tiltag som kan sætte offerets version af sagen i centrum i retssager. Indsatsen over for ofre er yderligere blevet styrket med lovforslaget om styrkelse af Erstatningsnævnet.

Læs mere om regeringens og Enhedslistens offerpakke her

 

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, telefon 4037 6737