Bred aftale sikrer tidssvarende regler for PET

Ny bred aftale gennemfører en ny og tidssvarende lovregulering for PET og udbygger den parlamentariske kontrol og indsigt med efterretningstjenesterne.

Regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er blevet enige om en lov, der skal regulere PETs opgaver og behandling af personoplysninger. Der har ikke tidligere været en sådan særlig lovgivning om PETs virksomhed. Som noget nyt vil også kontrollen med PET blive styrket gennem oprettelse af et nyt uafhængigt tilsynsorgan vedrørende PETs behandling af oplysninger.

 

PET-lovens hovedpunkter er:

  • at PETs behandling af personoplysninger underkastes en lovregulering, som bygger på de almindelige persondataretlige principper og begreber.
  • at regeringserklæringen af 30. september 1968 om forbud mod registrering alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed nu vil fremgå af loven.

  • at der oprettes et uafhængigt tilsyn med PET, som afløser det nuværende Wamberg-udvalg. Tilsynet, der får navnet Tilsynet med Efterretningstjenesterne, vil få til opgave at føre tilsyn med PETs behandling af personoplysninger og vil for så vidt angår ressourcer, uafhængighed og beføjelser samlet set indebære en markant styrkelse af kontrollen med PETs behandling af personoplysninger. Tilsynet vil få sit eget sekretariat, føre tilsyn med PETs behandling af personoplysninger i enhver henseende og få adgang til enhver oplysninger og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virk-somhed.
  • at der etableres en adgang til indirekte indsigt i oplysninger hos PET. Reglerne vil som noget nyt indebære, at en person får mulig-hed for at anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at un-dersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger om vedkommende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter vedkommende meddelelse derom.

 

Ændringen af loven om Folketingets Kontroludvalg indebærer bl.a.:

  • at der indføres en pligt for regeringen til på anmodning fra Kontroludvalget at give udvalget oplysninger om efterretningstjenesternes virksomhed, herunder statistiske oplysninger, f.eks. statistik om visse tvangsindgreb efter reglerne i retsplejeloven eller om antallet af personer, der er genstand for undersøgelse hos PET.

  • at regeringen årligt skal give udvalget en underretning om PETs brug af civile som agenter.
  • at udpegningen af medlemmerne af Tilsynet med Efterretningstjenesterne med undtagelse af formanden sker efter drøftelse med Kontroludvalget.

  • at Kontroludvalget fremover i sine beretninger kan angive de em-ner, som har været under behandling i udvalget, hvilket skaber øget åbenhed om udvalgets virksomhed.
  • at Kontroludvalget skal underrettes, hvis en henstilling fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ikke følges.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Vi har med aftalen i dag skabt en fremtidig ramme for PET. Det har været vigtigt for mig, at et bredt flertal i Folketinget står bag aftalen. Det fortjener vores efterretningstjenester. Jeg vil derfor takke Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti for et godt forhandlingsforløb, som nu har udmøntet sig i en god aftale.

Danmark står over for en alvorlig og kompleks terrortrussel. Vi har heldigvis et robust og effektivt beredskab mod terror. Det skyldes, at vores efterretningstjenester dygtigt har tilpasset sig det ændrede trusselsbillede, men også at vi i Folketinget de senere år har styrket tjenesterne. Jeg mener, at en styrkelse af efterretningstjenesterne skal gå hånd i hånd med klare og tidssvarende regler for efterretningstjenesternes virksomhed og en betryggende kontrol. Det er med til at sikre, at befolkningen fortsat har tillid til efterretningstjenesterne.” 

Jeg mener, at en styrkelse af efterretningstjenesterne skal gå hånd i hånd med klare og tidssvarende regler for efterretningstjenesternes virksomhed og en betryggende kontrol

Baggrund

Baggrunden for nedsættelsen af Udvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenester var et ønske om, at der blev udarbejdet nye og klare regler på området for de to efterretningstjenester. Der findes således ingen samlet lovgivning for PET og FE. For PETs vedkommende betyder det, at tjenestens virksomhed i hovedsagen er omfattet af de samme regler, som gælder for den øvrige del af politiet.

 

Læs også:

 

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Emil Melchior, telefon 4037 6737, [email protected]