Bødskov skærper karantæneregler for fodboldbøller

Justitsminister Morten Bødskov fremsætter nu et lovforslag om en styrket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. Et af hovedelementerne i forslaget er en skærpelse af karantænereglerne.

Der skal sættes hårdt ind mod den lille kerne af voldelige fodboldbøller, der indimellem skaber ballade og utryghed ved fodboldkampe. Det mener justitsminister Morten Bødskov, der nu er klar med et nyt lovforslag, som skal styrke indsatsen mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe.

Et af de helt centrale elementer i forslaget er en skærpelse af karantænereglerne. Fremover skal det således i visse tilfælde være lettere at give karantæne til fodboldbøllerne, ligesom karantænezonen i forhold til udebanefans bliver udvidet fra 500 meter til 3000 meter.

”Jeg holder meget af at stå på stadion og nyde den helt særlige stemning, som kan opstå ved en fodboldkamp. Desværre er der i dag nogle få ballademagere, som indimellem ødelægger oplevelsen for de mange fodboldinteresserede, der blot kommer for at få en god oplevelse. Det skal der sættes hårdt ind over for, og derfor skærper vi nu karantænereglerne. Med lovforslaget får både politi og fodboldklubber fremover endnu bedre muligheder for at skride ind over for ballademagerne,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Det nye lovforslag betyder eksempelvis, at det fremover bliver muligt at forlænge en karantæne, hvis en karantæneramt person overtræder karantænen. En overtrædelse af karantænen vil derfor - udover en bøde – også kunne medføre en forlængelse af karantænen på op til seks måneder.

Samtidig udvides den såkaldte karantænezone fra 500 meter til 3000 meter i forhold til udebanefans. Karantæneramte må således fremover ikke opholde sig indtil 3000 meter fra stadion i seks timer før og seks timer efter en kamp, når den klub, som en karantæneramt person er tilhænger af, spiller på udebane.

Med forslaget får politiet som noget nyt også mulighed for at give fodboldklubberne påbud om den sikkerhedsmæssige afvikling af fodboldkampe, ligesom der lægges op til, at politiet i helt særlige tilfælde kan give klubberne påbud om at flytte tidspunktet for en fodboldkamp.

Lovforslaget udmønter de initiativer i den fælles handlingsplan ’Gode fodboldoplevelser for alle’, som kræver lovændringer.

Handlingsplanen blev fremlagt af Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union (DBU), Danske Fodbold Fanklubber, Rigspolitiet og Justitsministeriet i december 2012.

 

Hovedelementerne i forslaget

Skærpet kurs over for personer, der er meddelt generel karantæne

Lovforslaget indebærer en skærpet kurs over for personer, der er meddelt en generel karantæne efter
loven. Det foreslås således bl.a., at den nuværende karantænezone på 500 meter udvides til 3000 meter i forhold til udebanefans, og at der bliver mulighed for – som supplement til en strafferetlig sanktion – at forlænge meddelte karantæners varighed med op til seks måneder, hvis karantænen overtrædes.

 

Ændringer i den eksisterende karantæneordning

Lovforslaget lægger op til ændringer af den eksisterende karantæneordning. Der foreslås således bl.a. en vis lettelse i adgangen til at meddele karantæne i tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om mere alvorlig kriminalitet begået i forbindelse med en bestemt idrætsbegivenhed. Herudover foreslås indført hjemmel for politiet til at optage personfotos i alle tilfælde, hvor der meddeles karantæne efter loven, uanset om retsplejelovens almindelige betingelser for fotooptagelse er opfyldt.

 

Udveksling af oplysninger om klubkarantæner

Endelig lægges der i lovforslaget op til, at der indsættes en bemyndigelsesbestemmelse i loven, hvorefter justitsministeren kan fastsætte regler om, at fodboldklubbernes autoriserede kontrollører i et vist omfang skal kunne udveksle og behandle oplysninger om, hvilke personer der er meddelt klubkarantæner.

 

Nye redskaber til politiet

Politiet vil med lovforslaget få nye redskaber til at forhindre, at der opstår uroligheder i forbindelse med idrætsbegivenheder omfattet af loven. Det foreslås således, at politiet fremover på baggrund af en konkret risikovurdering skal kunne give en arrangør et påbud om den sikkerhedsmæssige afvikling af en bestemt idrætsbegivenhed. Det foreslås desuden, at politiet i helt særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for at beskytte væsentlige samfundsinteresser, herunder enkeltpersoners sikkerhed, skal kunne give påbud om flytning af afviklingstidspunktet for en bestemt idrætsbegivenhed.

 

Læs hele lovforslaget

Læs den samlede handlingsplan ’Gode fodboldoplevelser for alle’

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på telefon 4037 6737.