Bedre vilkår for voldsramte udlændinge

Nyt lovforslag forbedrer vilkårene for voldsramte udlændinge

I dag er der en risiko for, at en udlænding fastholdes i et voldeligt parforhold. Udlændingen er bange for at miste sin opholdstilladelse, hvis vedkommende forlader en voldelig partner eller ægtefælle, inden udlændingen har haft lovligt ophold her i landet i mere end to år. Det samme gør sig gældende, hvis det er udlændingens børn, der bliver udsat for vold.

Derfor fremsætter regeringen nu et lovforslag, der forbedrer vilkårene for de voldsramte udlændinge. Lovforslaget udmønter den del af regeringsgrundlaget, der vedrører indførelse af en – efter norsk forbillede – ret til fortsat opholdstilladelse for familiesammenførte personer, der udsættes for vold i hjemmet.

Lovforslaget lægger således op til, at det i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold, hvor udlændingen godtgør, at udlændingen har ophævet samlivet som følge af, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for vold, fremover ikke skal tillægges betydning, at udlændingen kun har opholdt sig her i landet i kortere tid.

Derimod skal det ved afgørelsen indgå med betydelig vægt, om udlændingen har udvist evne og vilje til at lade sig integrere i det danske samfund.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

"Det har aldrig været meningen, at udlændingereglerne skulle fastholde voldsramte udlændinge og deres børn i ægteskaber med en voldelig ægtefælle eller en voldelig forælder. Det gør vi nu op med, men selvfølgelig under forudsætning af, at udlændingen har udvist evne og vilje til at lade sig integrere i det danske samfund".