Bedre behandling af civile sager ved domstolene

Civile sager skal behandles hurtigere og mere effektivt ved domstolene. Justitsminister Karen Hækkerup sender i dag en rapport i høring med forslag til, hvordan dette kan sikres.

Et udvalg under Justitsministeriet har set på, hvordan behandlingen af civile sager ved domstolene kan blive bedre og mere effektiv, og udvalget har nu afleveret sin samlede rapport til justitsministeren.

Rapporten indeholder en lang række forslag vedrørende behandlingen af civile sager ved domstolene, som udvalget vurderer, kan være med til at optimere og effektivisere processen og føre til bedre og mere effektiv behandling af de civile sager i alle instanser.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Det er afgørende for regeringen at sikre, at de danske domstole fortsat kan fungere effektivt til gavn for borgere og virksomheder, så retstvister kan afklares hurtigt. Selvfølgelig skal effektivitet og hurtig sagsbehandling ikke føre til, at retssikkerheden sættes over styr. Det er derfor helt centralt at fastholde den meget høje tillid, som domstolene nyder blandt befolkningen.

Da der i 2007 blev gennemført en omfattende reform af domstolenes forhold, var målet at skabe de bedste rammer for domstolene, både hvad angår faglig kvalitet og i forhold til borgernes oplevelse af en fleksibel og serviceorienteret behandling. Det mål, synes jeg, er nået, men derfor kan vi godt gøre det endnu bedre. Jeg vil nu med stor interesse læse udvalgets anbefalinger og se nærmere på deres mange forslag.”

Justitsministeren sender i dag rapporten i bred høring, og når høringssvarene foreligger, vil regeringen have et godt grundlag for at tage stilling til de forslag, som udvalget anbefaler.

 

Baggrund

Formanden for Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Præsident for Vestre Landsret Bjarne Christensen, har afgivet udvalgets samlede rapport om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene til justitsminister Karen Hækkerup.

I tilknytning til aftalen om finansloven for 2012 blev det besluttet at igangsætte en række tværministerielle analysearbejder på domstolenes område. Analyserne skal afdække mere langsigtede muligheder for bl.a. regelændringer og reformer i domstolssystemet, der understøtter effektiv opgavevaretagelse. Justitsministeriet nedsatte på den baggrund bl.a. Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene.

Ved kommissorium af 7. september 2012 blev Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene anmodet om at belyse behovet og mulighederne for at foretage tilpasninger af domstolenes virkemåde, for så vidt angår behandlingen af civile sager i byretterne, landsretterne og Højesteret. Udvalget blev i den forbindelse bedt om at belyse aktivitet og produktivitet ved domstolene samt at vurdere effektiviseringspotentialer mv. med det sigte, at sagsbehandlingstiderne i de civile sager nedbringes. I den forbindelse skulle udvalget i relevant omfang kortlægge og analysere processer, sagsskridt og arbejdsgange i forbindelse med domstolenes behandling af civile sager.

Udvalget blev anmodet om på baggrund heraf at komme med forslag, der kan sikre en bedre og mere effektiv og fleksibel behandling af civile sager, herunder bl.a. i forhold til regelgrundlaget (retsplejeloven) samt arbejdsformen, opgavefordelingen mv. ved domstolene.

Udvalget har været sammensat med repræsentanter fra Den Danske Dommerforening, Advokatrådet, Danske Advokater, Domstolsstyrelsen, Finansministeriet og Justitsministeriet. Landsretspræsident Bjarne Christensen, Vestre Landsret, har været formand for udvalget.

Udvalget afgav i juli 2013 som led i behandlingen af dette kommissorium to delnotater om henholdsvis sagstilgangen til Højesteret og adgangen til appel i civile sager.

Det fremgår af udvalgets samlede rapport, at udvalget igennem sit arbejde har fokuseret på at sikre både en hurtigere og mere smidig, effektiv og fleksibel behandling af sagerne, men hele tiden med fokus på at opnå den rette balance i forhold til kvaliteten i domstolenes arbejde, og på en måde, så det sikres, at behandlingen af sagerne fortsat sker på en retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Udvalget har med disse hensyn for øje stillet en lang række forslag vedrørende behandlingen af civile sager ved domstolene, som kan være med til at optimere og effektivisere processen og føre til en samlet set bedre og mere effektiv behandling af de civile sager i alle instanser.

Udvalget har således stillet en lang række forslag vedrørende behandlingen af civile sager ved domstolene. Udvalgets forslag vedrører alle faser i en civil sag, dvs. forløbet frem til sagens anlæg, sagens forberedelse, sagens beviser, hovedforhandlingen og appel, men også mere overordnede emner som f.eks. digitalisering, produktivitet og sagsbehandlingstider er blevet behandlet af udvalget.

Der henvises i øvrigt til rapportens kapitel 2, der indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag.

Læs hele udvalgsrapporten her.

Bilag 1.

Bilag 2.

Bilag 3.

Bilag 4 - del 1.

Bilag 4 - del 2.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, [email protected], tlf. 40169917.