Aftale om fortsat ophold ved ægtefælles død

Onsdag den 13. november 2013 indgik et bredt flertal i Folketinget (EL, KF, LA, V og regeringspartierne) en politisk aftale om ændring af reglerne om ophold i tilfælde af den herboendes død.

Der er mellem aftaleparterne (V, EL, LA, KF og regeringspartierne) enighed om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udenlandsk ægtefælles/samlevers opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælles/samlevers død, hvis udlændingen har gjort en indsats for at integrere sig her i landet.

Ved vurderingen af, om inddragelse kan ske, vil der herefter skulle tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af ægtefællens/samleverens død. Dette gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Der vil skulle lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet.

Der er mellem aftaleparterne endvidere enighed om, at udlændinge, hvis opholdstilladelse inden for 2 år er inddraget som følge af ægtefællens/samleverens død, og hvis eventuelle børns opholdstilladelse tilsvarende er blevet inddraget, inden for 6 måneder fra lovændringens ikrafttræden kan indgive ansøgning om forlængelse og blive behandlet efter den skitserede model.