Væsentlig oprustning i kampen mod it-kriminalitet og styrkelse af Schengen-samarbejdet

Tastatur

EU’s indenrigsministre tog i dag skridt til at skabe et fælles EU-værn mod it-kriminalitet og styrke indsatsen mod omrejsende kriminelle. Ministrene traf bl.a. beslutning om at oprette et nyt europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet og om indgåelse af en ny global alliance mod seksuelt misbrug af børn på internettet. Ministrene besluttede samtidig at styrke Schengen-samarbejdet.

EU-landenes justits- og indenrigsministre har i dag været samlet til det tredje og sidste formelle rådsmøde om retlige og indre anliggender under dansk formandskab. Justitsminister og formand for Rådet for retlige og indre anliggender Morten Bødskov havde sat grænseoverskridende kriminalitetsbekæmpelse og styrkelse af Schengen-samarbejdet øverst på dagsordenen.

Det danske formandskab havde lagt op til en række konkrete tiltag til bekæmpelse af it-kriminalitet både inden for EU og globalt. Justitsministeren havde samtidig foreslået at styrke EU’s mulighed for at håndtere problemer med omrejsende kriminelle grupper. Formandskabet fremlagde desuden en samlet pakke til styrkelse af Schengen-samarbejdet.

Rådet besluttede på mødet at oprette et nyt europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet og var desuden enige om at indgå i en ny global alliance, som skal sikre, at der på verdensplan sættes hårdere ind mod seksuelt misbrug af børn og udbredelse af børnepornografisk materiale via internettet. Rådet tog desuden skridt til at styrke Europols rolle i indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper.

På Schengen-området opnåede Rådet enighed om den såkaldte Schengen Governance-pakke, der bl.a. skal gøre muligt at reagere på ekstraordinære situationer, hvor Schengen-samarbejdet er truet. Pakken skal bl.a. støtte medlemsstater, der er udsat for et stort pres ved de ydre grænser. Det blev samtidig at skærpe kontrollen med medlemslandenes overholdelse af Schengen-reglerne.

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med de resultater, vi har opnået på dagens møde.

Med en række konkrete initiativer sikrer vi nu, at de nationale politistyrker og Europol er bedre rustet til at efterforske sager om grænseoverskridende kriminalitet. Det gælder f.eks. i forhold grænseoverskridende it-kriminalitet, hvor politiets traditionelle efterforskningsmetoder ikke altid slår til. Det gælder også i forhold til indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper, som stadig udgør et problem i mange EU-lande.

Samtidig har vi i dag besluttet at iværksætte et internationalt samarbejde med lande uden for EU om at sætte ind mod udbredelse af børnepornografi på internettet. Det sker i erkendelse af, at EU’s indsats ikke kan stå alene, og at vi er nødt til også at involvere andre lande i arbejdet, hvis vi for alvor skal komme problemet til livs.

Jeg er desuden meget glad for, at de europæiske justits- og indenrigsministre på mødet har besluttet at styrke Schengen-samarbejdet. Vi er i dag blevet enige om at styrke kontrollen med EU’s ydre grænser, så der ikke opstår svage led i forhold til grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indvandring.

Vi har samtidig besluttet at indføre en mekanisme, som sikrer hurtig og konsekvent handling, hvis der opstår ekstraordinære situationer, hvor Schengen-samarbejdet er truet.”

 

Baggrund

Danmark varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) i 1. halvår 2012. Rådet træder sammen i 10 forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner, og justitsministeren varetager formandskabet for Rådet (retlige og indre anliggender).

RIA-Rådet skal helt overordnet sikre, at EU er ”et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” og varetager samarbejdet i forhold til grænsekontrol, indvandring, asyl, civilbeskyttelse, civilret samt politimæssige og strafferetlige forhold.

Rådet træder sammen tre gange under hvert formandskab, og mødet den 7.-8. juni 2012 er det tredje og sidste formelle rådsmøde under dansk formandskab. Derudover afholdt det danske formandskab den 26.-27. januar 2012 et uformelt RIA-ministermøde i København.

Kontakt

Pressehenvendelser: Peter Goll

Tlf. 2214 6644, e-mail: [email protected]

Dagsorden: Lasse Boje

Tlf. 4016 9917, e-mail: [email protected]