Udvalg: Nyt nævn skal sikre større gennemsigtighed med offentlige indsamlinger

Justitsminister Morten Bødskov har i dag modtaget en betænkning fra Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger. Udvalget foreslår, at der bliver oprettet et indsamlingsnævn, der skal sikre større åbenhed omkring offentlige indsamlinger.

Justitsminister Morten Bødskov har i dag modtaget en betænkning om indsamlinger.

Udvalget foreslår en række ændringer af de gældende regler om indsamlinger. Det gælder først og fremmest oprettelsen af et uafhængigt offentligt nævn (Indsamlingsnævnet), der skal sikre en mere tidssvarende og gennemsigtig behandling af offentlige indsamlinger.

Indsamlingsnævnet skal bl.a. træffe afgørelser om tilladelse til gade- og husindsamlinger og stå for at modtage anmeldelser af indsamlinger. Indsamlingsnævnet skal herudover behandle klager over overtrædelser af nogle nye etiske retningslinjer (en generalklausul) om god indsamlingsskik. Hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer på gaden og over telefonen vil også blive underlagt de etiske retningslinjer, og med udvalgets forslag kan man således klage over f.eks. for pågående opførsel ved hvervning af medlemmer.

Yderligere foreslår udvalget, at kravene til indsamlinger justeres og målrettes, alt efter hvilken indsamling der er tale om. Bl.a. foreslås det, at regnskaber offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside i stedet for som nu i dagbladene, og at visse organisationer skal have adgang til at foretage indsamlinger uden anmeldelse.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”De nuværende regler fra 1972 om indsamlinger er på flere punkter ikke længere tidssvarende, da nutidens indsamlinger i høj grad foregår på forskellige teknologiske platforme.

Nu har et udvalg set på, hvordan indsamlingsområdet kan reguleres på en mere moderne og smidig måde. Det er jeg meget tilfreds med, og jeg er positivt indstillet over for udvalgets overvejelser og anbefalinger.

Det gælder først og fremmest forslaget om at oprette et nyt nævn, der skal sikre større gennemsigtighed og åbenhed for hele branchen og den brede offentlighed. Nævnets hjemmeside vil i den forbindelse fungere som en samlet indgang til indsamlingsområdet. Her kan indsamlingsorganisationer få nem adgang til f.eks. at anmelde indsamlinger og indsende regnskaber, og samtidig vil befolkningen og pressen få nem adgang til at få oplysninger om indsamlinger.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring hos de relevante organisationer og myndigheder, så de har mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger.

Jeg forventer at fremsætte et lovforslag på grundlag af udvalgets betænkning og de indkomne høringssvar i næste folketingssamling.”

 

Baggrund

Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger blev nedsat af Justitsministeriet den 15. juni 2010 og har haft til opgave at gennemgå reglerne om offentlige indsamlinger og vurdere behovet for at ændre reglerne.

Offentlige indsamlinger er reguleret af indsamlingsloven fra 1972 og i den tilhørende bekendtgørelse. I de senere år er der fra flere sider blevet peget på, at disse regler på flere punkter ikke er tidssvarende og hensigtsmæssige. Indsamlingsloven forbyder eksempelvis indsamling ved telefonisk henvendelse, men loven indeholder ingen særlige regler om indsamlinger, der foregår via internettet eller ved brug af sms-tjenester. Samtidig har det været påpeget, at de organisationer mv., som undtagelsesvis har lov til at foretage gade- og husindsamlinger, skal udvælges på et mere smidigt grundlag.

Udvalget har i overensstemmelse med sit kommissorium overvejet, hvordan de fremtidige rammer for offentlige indsamlinger til velgø­rende formål bør udformes. Målet har været at finde den rette balance mellem på den ene side hensynet til de indsamlende organisationers interesse i at have de bedst mulige indsamlingsvilkår, og på den anden side hensynet til, at de ulemper for befolkningen, der kan være forbundet med visse former for indsamling, mindskes mest muligt. Udvalget har i den forbindelse foreslået, at der oprettes et nyt uafhængigt offentligt nævn med kompetence på indsamlingsområdet.

Udvalgets formand, advokat Sys Rovsing, har i dag afleveret betænkning nr. 1532/2012 om indsamlinger til justitsminister Morten Bødskov. Udvalget foreslår heri bl.a.:

  • Oprettelse af et nyt uafhængigt offentligt nævn (Indsamlingsnævnet) med kompetence på indsamlingsområdet. Indsamlingsnævnet skal bl.a. træffe afgørelser om tilladelser til gade- og husindsamlinger samt overtage de opgaver, som politiet varetager efter den gældende ordning, herunder modtage anmeldelser af indsamlinger. Indsamlingsnævnet skal derudover behandle sager om overtrædelse af nogle etiske retningslinjer (en generalklausul) om god indsamlingsskik.
  • En bred definition af indsamlingsbegrebet, således at den teknologiske udvikling og de hermed øgede muligheder for forskellige indsamlingsformer favnes.
  • Indførelse af en generalklausul i indsamlingsloven om, at indsamlinger skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, og at Indsamlingsnævnet kan behandle klager om overtrædelse af god indsamlingsskik. Organisationers hvervning af nye medlemmer på gaden skal ligeledes ske efter nogle etiske retningslinjer.
  • At der ved et salg, hvor en del af købesummen går til et forud angivet formål, er tale om en indsamling, hvis det i umiddelbar tilknytning til salget tilkendegives, at købesummen eller en del heraf går til et forud angivet formål. Forslaget indebærer en udvidelse af indsamlingsbegrebet i relation til indsamlinger, der er knyttet til salg.
  • At kravene til indsamlinger justeres og målrettes alt efter, hvilken indsamling der er tale om. Bl.a. foreslås det, at regnskaber offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside i stedet for som nu i dagbladene, og at visse organisationer skal have adgang til at foretage indsamlinger uden anmeldelse.

Der henvises i øvrigt til betænkningens afsnit 2, der indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser.

Læs hele betænkningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Emil Melchior (tlf.nr. 4037 6737) eller souschef Anne Fode (tlf.nr. 7226 8511).