Trafiksikkerhed: Regeringen vil bevare aldersgrænsen for lille knallert på 16 år

Regeringen ønsker, at den positive udvikling med et historisk lavt antal trafikdræbte skal fortsætte. Derfor fremsætter justitsministeren et lovforslag, som ophæver den nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som blev vedtaget under den tidligere regering.

Justitsminister Morten Bødskov forventer at fremsætte et lovforslag i slutningen af marts måned, som skal sikre, at aldersgrænsen for, hvor gammel man skal være for at føre lille knallert, også fremover vil være 16 år. Lovforslaget vil blive sendt i høring i løbet af de nærmeste uger.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen ønsker, at den gældende aldersgrænse for lille knallert på 16 år skal fastholdes, da vi mener, at en nedsættelse til 15 år vil være stærkt betænkeligt af hensyn til de unges færdselssikkerhed.

Regeringen har en klar ambition om, at den meget positive udvikling i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, som vi har set de seneste år, også skal fortsætte i de kommende år. I den forbindelse finder regeringen, at en nedsættelse af aldersgrænsen vil være et skridt i den helt forkerte retning.   

Da den tidligere regering i maj 2011 vedtog at nedsætte aldersgrænsen til 15 år, skete det stik imod en række sagkyndige anbefalinger fra bl.a. Rådet for Sikker Trafik, som på det kraftigste frarådede en nedsættelse. Jeg finder derfor, at det vil være ganske uansvarligt ‒ ikke mindst over for de kommende 15-årige ‒ hvis ikke vi får fjernet dette vildskud fra den tidligere regering.”

Det kommende lovforslag ophæver derved den tidligere regerings lovændring fra maj 2011 om, at 15-årige skulle have lov til at føre lille knallert. Den daværende regerings lovændring er endnu ikke trådt i kraft.

 

Baggrund

Den 17. maj 2011 vedtog Folketinget lov nr. 479 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert). Lovændringen har til formål at forbedre færdselssikkerheden ved at højne kvaliteten af den køreuddannelse, som unge knallertførere skal gennemgå, og ved at skærpe sanktionerne for ulovlig knallertkørsel. Endvidere gennemfører loven dele af 3. kørekortdirektiv, som Danmark er forpligtet til at anvende fra den 19. januar 2013.

Herudover indeholder loven en nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år.

De nye regler, herunder nedsættelsen af aldersgrænsen, træder i kraft den 19. januar 2013.

Ved en høring i sommeren 2010 anmodede Justitsministeriet høringsparterne om særligt at udtale sig om en eventuel nedsættelse af aldersgrænsen for lille knallert fra 16 til 15 år. I den forbindelse udtalte en række myndigheder og organisationer sig kritisk over for en nedsættelse af aldersgrænsen, herunder Rådet for Sikker Trafik og DTU Transport som begge pegede på, at en nedsættelse af aldersgrænsen vil medføre et højere antal dræbte og tilskadekomne unge i trafikken. Dette blev navnlig begrundet med de 15-åriges manglende modenhed, erfaringer fra tidligere (årene 1971-1980), hvor aldersgrænsen var 15 år, samt at risikoen for at blive dræbt eller alvorligt kvæstet på en lille knallert er mange gange højere målt pr. kørt kilometer end ved andre transportformer såsom cykel, bil og bus. 

Herudover udtalte bl.a. Rigspolitiet, Rigsadvokaten, KL og US-centret (i dag Ungdomsskoleforeningen) sig imod en nedsættelse.

En nedsættelse af aldersgrænsen blev derimod støttet af bl.a. forskellige sammenslutninger inden for cykel- og knallertforhandlerbranchen samt af Foreningen ”Landsbyerne i Danmark” og Landdistrikternes Fællesråd.

De forbedringer af køreuddannelsen for unge knallertførere og de sanktionsskærpelser for forseelser begået på lille knallert, som også blev vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011, og som træder i kraft den 19. januar 2013, vil ikke blive berørt af det kommende lovforslag om fastholdelse af aldersgrænsen.