Straffelovrådet foreslår skærpelser over for seksualforbrydelser

Straffen for at udnytte en person i en hjælpeløs tilstand seksuelt skal skærpes. Seksuelt forhold til et barn under 12 år skal anses for voldtægt. Forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år skal først begynde at løbe, når offeret fylder 18 år. Der skal være balance i niveauet for straffe for forskellige seksuelle forbrydelser, og Straffelovrådet vurderer, at det eksisterende strafniveau for forskellige typer af sager vedrørende voldtægt eller seksuelt misbrug af børn overordnet set afspejler grovheden i sagerne. Det er hovedlinjerne i anbefalingerne fra Straffelovrådet, som er et ekspertudvalg under Justitsministeriet. Rådet afleverer i dag til justitsminister Morten Bødskov en betænkning på 900 sider, som rådet har arbejdet med siden 2009.

Justitsminister Morten Bødskov modtager i dag fra formanden for Straffelovrådet, landsretspræsident Bent Carlsen, en betænkning om seksualforbrydelser.

Straffelovrådet har gennemgået og overvejet straffelovens regler om seksualforbrydelser for at vurdere, om der er grundlag for at foreslå ændringer af reglerne. Rådets betænkning indeholder en samlet gennemgang af straffelovens regler om seksualforbrydelser med forslag til ændringer på en række punkter. Straffelovrådet har blandt andet overvejet en række spørgsmål, som har været rejst i den offentlige og politiske debat.

Straffelovrådet foreslår blandt andet at skærpe straffen for at udnytte et offer seksuelt, hvis offeret er i en hjælpeløse tilstand – for eksempel på grund af bevidstløshed eller stærk beruselse. Straffelovrådet har også lavet en model for, hvordan seksuel udnyttelse af offerets hjælpeløse tilstand vil kunne betegnes som voldtægt.

Straffelovrådet foreslår desuden, at der fremover ikke skal være forskel på straffen for at udnytte et offers sindssygdom, mentale retardering eller hjælpeløse tilstand, hvis handlingen bliver begået i et ægteskab eller uden for et ægteskab. I dag kan man kun blive straffet, hvis forholdet er begået uden for ægteskab.

Straffelovrådet foreslår ingen ændringer af det nuværende generelle strafniveau for voldtægt, og det eksisterende strafniveau for forskellige typer af sager vedrørende seksuelt misbrug af børn afspejler efter rådets opfattelse på rimelig måde den relative grovhed af de forskellige typer af sager. I de groveste tilfælde af seksuelt misbrug af børn idømmes i praksis blandt andet straffe på 8, 9, 10 eller 11 års fængsel. Det er også Straffelovrådets vurdering, at en yderligere forhøjelse af strafniveauet ikke vil afholde mulige gerningsmænd fra at begå disse forbrydelser.

Straffelovrådet foreslår ikke generelle ændringer i forældelsesfristerne for seksuelt misbrug af børn. Forældelsesfristerne begynder først at løbe, når offeret fylder 18 år, hvilket ikke gælder for andre forbrydelser. Forældelse indtræder dermed væsentligt senere i sager om seksuelt misbrug af børn end ved andre forbrydelser. Seksuelt misbrug af børn under 12 år forældes først, når offeret fylder 33 år, dvs. tidligst 21 år efter gerningstidspunktet. En yderligere forlængelse af forældelsesfristerne vil kunne forøge risikoen for, at uskyldige bliver dømt, eller at skyldige frifindes. Straffelovrådet foreslår dog, at forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse af børn – ligesom for grovere former for seksuelt misbrug af børn – først skal begynde at løbe, når offeret fylder 18 år. I dag begynder forældelsesfristen at løbe fra det tidspunkt, hvor blufærdighedskrænkelsen er ophørt.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring med henblik på fremsættelse af lovforslag senere i denne folketingssamling.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Straffelovens regler om seksualforbrydelser har som hovedformål at beskytte den enkeltes seksuelle frihed og ret til at bestemme over sit eget liv. Derfor er det meget vigtigt, at reglerne er tidssvarende og passer til dagens samfund.

Betænkningen behandler et meget stort antal spørgsmål, og jeg vil ikke på nuværende tidspunkt lægge mig fast på, hvordan jeg og regeringen forholder os til alle de enkelte elementer.

Jeg kan dog allerede nu nævne, at der er en række af tankerne i betænkningen, som jeg finder meget interessante.

Jeg synes, at det er fornuftigt at se på hårdere straffe for at udnytte et offer seksuelt, hvis offeret er i en hjælpeløse tilstand – for eksempel på grund af bevidstløshed eller stærk beruselse.

Med hensyn til seksuelt misbrug af børn vil jeg gerne fremhæve forslagene om, at seksuelt forhold til et barn under 12 år skal anses for voldtægt, og at forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år først skal begynde at løbe, når offeret fylder 18 år.

Regeringen har desuden besluttet af følge Straffelovrådets anbefaling om ikke at indføre et forbud mod købesex. Straffelovrådets undersøgelse viser, at et forbud mod købesex ikke kan forventes at føre til at fald i prostitutionen eller i udnyttelsen af prostituerede, men tværtimod må forventes at have negative konsekvenser for de prostituerede.

Med Straffelovrådets betænkning har vi fået et solidt fagligt funderet grundlag for de videre overvejelser og politiske drøftelser.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring med henblik på fremsættelse af lovforslag senere i denne folketingssamling.”

Jeg synes, at det er fornuftigt at se på hårdere straffe for at udnytte et offer seksuelt, hvis offeret er i en hjælpeløse tilstand – for eksempel på grund af bevidstløshed eller stærk beruselse.

Baggrund

Justitsministeriet anmodede i 2009 Straffelovrådet om at foretage en generel gennemgang af straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden med henblik på at vurdere, om der bl.a. i lyset af de enkelte bestemmelsers anvendelse i praksis er grundlag for at foretage ændringer i bestemmelsernes udformning, og om der er behov for særlige initiativer vedrørende straffastsættelsen navnlig for de groveste sædelighedsforbrydelser.

Ifølge kommissoriet og senere tillægskommissorier har Straffelovrådet blandt andet skullet overveje følgende spørgsmål:

 • strafniveauet i sager om voldtægt
 • strafansvar for uagtsom voldtægt
 • om udnyttelse af forurettedes hjælpeløse tilstand (f.eks. bevidstløshed, stærk beruselse eller søvn) bør straffes som voldtægt
 • udvidelse af bestemmelserne om udnyttelse af forurettedes tilstand mv. til også at omfatte forhold begået inden for ægteskab
 • ophævelse af bestemmelsen om at tilsnige sig samleje
 • ophævelse af bestemmelsen om straflempelse ved indgåelse af ægteskab mellem gerningsmanden og forurettede
 • skærpet straf for voldtægt af ofre for menneskehandel
 • forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse af børn
 • udvidet kriminalisering af fiktiv børnepornografi
 • ”børneerotika”
 • forbud mod købesex

 

Straffelovrådet har nu afsluttet sine overvejelser om disse spørgsmål og afgivet betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Af betænkningen kan navnlig fremhæves følgende:

Straffelovrådet foreslår med hensyn til straffelovens kapitel 24 om ”Forbrydelser mod kønssædeligheden":

 • At ændre kapitlets overskrift til ”Seksualforbrydelser”
 • At strafudmålingen i voldtægtssager skal ske på grundlag af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af voldtægtens karakter og øvrige foreliggende omstændigheder. Strafudmålingen skal ikke ske på grundlag af en generelt forskellig vurdering af grovheden af kontaktvoldtægt og parvoldtægt i forhold til overfaldsvoldtægt
 • At straffen i almindelighed vil blive skærpet, hvis gerningsmanden til en voldtægt har en bestemt formodning om, at forurettede tillige er offer for menneskehandel
 • At seksuelt forhold ved udnyttelse af, at forurettede befinder sig i en situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, flyttes fra strafbestemmelsen om blufærdighedskrænkelse til strafbestemmelsen om udnyttelse af forurettedes hjælpeløse tilstand. Straffen vil generelt blive skærpet i forhold til i dag
 • At straffen for at skaffe sig seksuelt forhold ved udnyttelse af forurettedes hjælpeløse tilstand (f.eks. bevidstløshed, stærk beruselse eller søvn) skærpes
 • At udvide de eksisterende forbud mod at skaffe sig seksuelt forhold ved udnyttelse af forurettedes sindssygdom, mentale retardering eller hjælpeløse tilstand eller ved groft misbrug af arbejdsmæssig eller økonomisk afhængighed til også at omfatte seksuelt forhold inden for ægteskab (dissens af ét medlem)
 • At indføre et nyt forbud mod at skaffe sig seksuelt forhold ved groft misbrug af plejemæssig afhængighed
 • At afkriminalisere frivillige seksuelle forhold mellem en ansat og en beboer på et forsorgshjem
 • At afkriminalisere at have seksuelt forhold med en person, der fejlagtigt tror, at parterne er gift
 • At ophæve bestemmelsen om, at straffen for en seksualforbrydelse kan nedsættes eller bortfalde, hvis gerningsmanden og forurettede indgår ægteskab
 • At seksuelt forhold til barn under 12 år flyttes til strafbestemmelsen om voldtægt
 • At muligheden for at give tiltalefrafald i sager om en ung persons seksuelle forhold til et barn på 12-14 år beskrives nærmere i en bekendtgørelse, som udstedes i medfør af retsplejelovens regler om tiltalefrafald
 • At indføre en ny samlet bestemmelse om medvirken til en person under 18 års prostitution
 • At afskaffe særregler om medvirken til 18-20-åriges prostitution
 • At prostitutionsvirksomhed i andre former end ved at holde bordel omfattes af rufferibestemmelsen, for escortprostitution.
 • At afkriminalisere mellemmandsvirksomhed vedrørende andres prosti-titution, der ikke indebærer, at mellemmanden driver virksomhed med eller i øvrigt udnytter andres prostitution
 • At ophæve straffelovens regel om opfordring eller indbydelse til utugt, der vækker offentlig forargelse (ordensbekendtgørelsen vil fortsat kunne anvendes)
 • At ophæve straffelovens regel om salg af utugtige billeder og genstande til et barn under 16 år (der vil efter omstændighederne kunne straffes for blufærdighedskrænkelse, og filmlovens forbud mod salg af ikke-godkendte film til børn under 15 år vil fortsat kunne anvendes)
 • At afskaffe muligheden for at forbyde en person at komme i en bestemt restaurant alene af den grund, at den pågældende arbejder som prostitueret
 • At bestemmelsen om lovlig besiddelse af pornografiske billeder af 15-17-årige med den pågældendes samtykke omskrives, herunder så det angives, at bestemmelsen omfatter både fotografier og film.
 • At udvide muligheden for at gøre straffen for at udbrede eller besidde børnepornografi betinget med vilkår om sexologisk behandling
 • At bestemmelsen om pålæg til dømte omskrives, herunder så der indføres mulighed for at forbyde den dømte at opholde sig i nærheden af gerningsstedet (opholdsforbud) og for at forbyde den dømte at søge gennem internettet at kontakte børn under 18 år, som den pågældende ikke kender i forvejen (kontaktforbud).

 

Herudover har Straffelovrådet opstillet en model for, hvordan tiltvingelse af seksuelt forhold ved anden ulovlig tvang end vold eller trussel om vold samt at skaffe sig seksuelt forhold ved udnyttelse af forurettedes hjælpeløse tilstand (f.eks. bevidstløshed, stærk beruselse eller søvn) vil kunne flyttes til strafbestemmelsen om voldtægt.

Endvidere foreslår Straffelovrådet en tilpasning af strafferammerne i bestemmelserne om medvirken til, at et barn under 18 år mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, og om som tilskuer at overvære en forestilling med pornografisk optræden, hvori et barn under 18 år deltager, med henblik på at opfylde de krav, som EU-direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn stiller.

Straffelovrådet foreslår endvidere at justere strafferammerne i visse andre bestemmelser (om at skaffe sig seksuelt forhold ved groft misbrug af arbejdsmæssig, økonomisk eller plejemæssig afhængighed, tilsnigelse af seksuelt forhold med en person, som forveksler gerningsmanden med en anden, medvirken til andres prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film af en person under 18 år med forsæt til udbredelse, medvirken til, at et barn under 18 år deltager i en forestilling med pornografisk optræden, samt blufærdighedskrænkelse).

Med hensyn til straffelovens § 210 om incest foreslår Straffelovrådet at indføre et nyt generelt forbud mod, at en person har seksuelt forhold til sit adoptivbarn over 18 år, og at flytte kriminaliseringen af seksuelt forhold til adoptivbarn under 18 år til strafbestemmelsen om incest.

Efter Straffelovrådets opfattelse adskiller forholdet mellem søskende sig på afgørende måde fra forholdet mellem forældre og børn. Søskende, som begge er fyldt 15 år, vil ofte have et nært forhold og dermed kunne siges at være afhængige af hinanden, men der vil i givet fald generelt være tale om et betydeligt mere ligestillet forhold end mellem forældre og børn.

Straffelovrådet finder, at det på denne baggrund kunne overvejes enten helt at ophæve forbuddet mod seksuelt forhold til en bror eller søster over 15 år, eller alternativt at indskrænke forbuddets rækkevidde. En sådan indskrænkning kunne f.eks. bestå i en begrænsning til forhold mellem helsøskende og/eller til en begrænsning til heteroseksuelle forhold. Begge disse begrænsninger findes i Sverige.

Straffelovrådet har imidlertid ikke fundet grundlag for at fremsætte et forslag om ændring af det gældende absolutte forbud mod alle heteroseksuelle og homoseksuelle forhold mellem såvel helsøskende som halvsøskende. Straffelovrådet lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at incestforbuddet vedrørende forhold mellem biologiske søskende i dag fald navnlig må begrundes i principielle moralske forestillinger snarere end beskyttelseshensyn eller lignende.

 

Med hensyn til straffelovens § 94 om forældelse foreslår Straffelovrådet:

 • At reglen om udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelse til forurettedes fyldte 18. år som noget nyt også skal omfatte tilsnigelse af seksuelt forhold med en person, som forveksler gerningsmanden med en anden, og optagelse af pornografiske fotografier eller film af en person under 18 år med forsæt til udbredelse
 • At reglen om udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelse til forurettedes fyldte 18. år suppleres med en ny regel om yderligere udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelse, hvis gerningsmanden på strafbar måde har tvunget forurettede til at undlade at anmelde lovovertrædelsen til politiet
 • At forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse, der begås over for et barn under 15 år, som noget nyt tidligst skal regnes fra den dag, den forurettede fylder 18 år

 

Med hensyn til et forbud mod købesex konkluderer Straffelovrådet, at et sådant forbud alene vil kunne begrundes ud fra en helt principiel afstandtagen fra køb af sex. Med den eksisterende viden om prostitution i Danmark og oplysningerne om erfaringerne med forbud mod købesex i andre lande er der således efter rådets opfattelse ikke grundlag for at antage, at et forbud mod købesex vil have mærkbare positive konsekvenser i andre henseender end selve den principielle afstandtagen fra køb af sex, som et strafsanktioneret forbud vil være udtryk for. Tværtimod vil et forbud mod købesex kunne have negative konsekvenser for et antal prostituerede både i form af ringere økonomiske forhold og i form af øget stigmatisering.

Straffelovrådet kan på denne baggrund ikke anbefale, at der indføres et forbud mod købesex.

Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 1, afsnit 3, som indeholder et resumé af Straffelovrådets overvejelser og forslag.

Læs hele betænkningen her

 

Hvad er Straffelovrådet?

Straffelovrådet blev nedsat som et stående udvalg ved Justitsministeriets brev af 3. oktober 1960 og har til opgave

 1. efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principielle spørgsmål vedrørende fastsættelsen af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger og
 2. efter Justitsministeriets nærmere bestemmelse at medvirke i det internationale strafferetlige samarbejde, herunder navnlig vedrørende det nordiske strafferetlige lovsamarbejde.

 

Rådets medlemmer har ved betænkningens udarbejdelse været:

 • Landsretspræsident Bent Carlsen (formand)
 • Afdelingschef Jens-Christian Bülow, Justitsministeriet
 • Rigsadvokat Ole Hasselgaard
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
 • Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen
 • Advokat Jakob Lund Poulsen
 • Politidirektør Johan Reimann
 • Direktør William Rentzmann, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.