Regeringen vil hjælpe ofre for kriminalitet

TV-seer

Justitsministeren præsenterer i dag en offerpakke, der skal give ofre øget hjælp og bedre behandling i retssystemet. Pakken er blevet til i et tæt samarbejde med Enhedslisten. Den styrkede indsats består af offerfond, en udvidelse af informationspligten i forhold til ofre og et ønske om at sætte offerets version af sagen i centrum i retssalen.

Justitsminister Morten Bødskov fremlægger i dag en offerpakke, der er blevet til i tæt samarbejde med Enhedslisten. Pakken består af initiativer, der skal sikre, at ofre for kriminalitet får mere hjælp og får en bedre behandling i retssystemet. Offerpakken består af tre tiltag:

 • Etableringen af en offerfond. Fonden skal opkræve penge fra gerningsmænd og bruge dem på initiativer, der hjælper ofre for kriminalitet videre i tilværelsen.
 • Udvidelse af informationspligten i forhold til ofre. Ofre, der ønsker det, skal fremover advares af Kriminalforsorgen, hvis deres gerningsmænd under afsoning optræder som central person i et tv-program, så ofrene kan sikre sig, at de bliver mindst muligt påvirket af det.
 • Offerets version af sagen skal i centrum i retssager. Afhøring af offeret før tiltalte vil kunne bringe offerets version i centrum og give offeret en bedre oplevelse af retssystemets behandling af sagen. Regeringen beder Strafferetsplejeudvalget udarbejde forslag til en sådan ny model for afviklingen af straffesager, hvor hensynet til ofrene i højere grad kommer i centrum i retssalene og redegøre for konsekvenserne heraf.

Justitsminister Morten Bødskov igangsætter i dag et ambitiøst arbejde for at sikre mere hjælp til og en styrket retsstilling for ofre for kriminalitet i Danmark.

Morten Bødskov siger:

"Det er på tide at ofrene kommer meget mere i centrum for den politiske debat. Siden vores tiltrædelse har regeringen arbejdet målrettet på at styrke hjælpen til ofrene for kriminalitet. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi her i dag kan præsentere tre vigtige initiativer, der skal styrke indsatsen for ofre for kriminalitet i Danmark. Initiativerne er fundamentet for et væsentligt løft i hjælpen til ofre for kriminalitet, og regeringen vil senere komme med flere tiltag, der skal forbedre vilkårene for ofrene endnu mere".

Regeringen har på forhånd sikret sig en politisk aftale med Enhedslisten om at gennemføre de tiltag, som den i dag præsenterer i sin offerpakke. Pakkens tre elementer er:

 

Etablering af en offerfond

Regeringen og Enhedslisten har aftalt at etablere en offerfond, der skal opkræve penge fra gerningsmænd og bruge dem på initiativer, der hjælper ofre for kriminalitet videre i tilværelsen. Fonden skal støtte forskellige offerrelaterede formål. Det er en forudsætning, at offerfondens økonomi hviler i sig selv, og at ordningen med en offerfond således er udgiftsneutral.

Offerfondens udgifter finansieres af et nyt offerbidrag, hvor gerningsmænd fremover skal betale 500 kr. til fonden for en række udvalgte lovovertrædelser:

 • Overtrædelser af straffeloven
 • Betinget eller ubetinget frihedsstraf for overtrædelser af andre love
 • Betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten samt kørselsforbud
 • Klip i kørekortet

Offerbidraget skal opkræves og inddrives efter de samme regler, som i dag gælder for bøder, dvs. politiet skal varetage opkrævningen af pengene til offerfonden, og SKAT skal varetage inddrivelsen. Fondens samlede budget forventes at blive omkring 25 mio. kr.

En offerfond efter svensk forbillede vil kunne støtte en række generelle offerrelaterede formål og aktiviteter, herunder bl.a.:

 • Tilskud til lokale offerrådgivninger
 • Offerrelateret forskning
 • Uddannelsesindsatser, f.eks. for medlemmer af offerorganisationer
 • Seminar mv. med fokus på ofre
 • Udarbejdelse og distribution af informationsmateriale til ofre
 • Forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som f.eks. nye former for behandling af ofre eller etablering af nye foreninger, som har til formål at hjælp ofre

Morten Bødskov siger:

"Med den nye offerfond giver vi indsatsen for at hjælpe ofre for kriminalitet et væsentligt løft. Fonden løser ikke alle problemer, men pengene herfra vil kunne bidrage til afgørende at forbedre hjælpen til ofrene for kriminalitet. Samtidig sikrer offerfonden og offerbidraget en direkte sammenhæng mellem gerningsmand og offer ved, at gerningsmændene betaler for deres handlinger med et bidrag, som kan komme ofret til gode.”

 

Indførelse af en øget informationspligt i forhold til ofre

Der har været flere eksempler fremme i den offentlige debat på, hvordan ofre bliver forskrækkede og utrygge, når de ser deres gerningsmænd optræde i større tv-udsendelser. Ytringsfriheden sikrer naturligvis også kriminelle ret til at udtale sig. Ofrene kan samfundet til gengæld så hjælpe med information og viden, så de kan være bedst muligt rustet til at stå imod den voldsomme oplevelse, det kan være at blive konfronteret med en gerningsmand på tv.

Derfor vil regeringen nu udvide den gældende ordning, så ofre, der ønsker det, på forhånd orienteres af Kriminalforsorgen, hvis en gerningsmand under afsoning af sin straf optræder som central person i et TV-program.

Dette er en skærpelse af den underretningspligt, der allerede gælder i dag. Det gælder her, at der, når der er afsagt dom om ubetinget fængselsstraf for en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, eller en sædelighedsforbrydelse, kan offeret for kriminaliteten bede om at blive underrettet om, når gerningsmanden har sin første uledsagede udgang, sin løsladelse, og også hvis gerningsmanden skulle flygte fra sit fængsel.

Morten Bødskov siger:

"Alle kan sætte sig ind i de ubehagelige følelser, det kan fremkalde hos ofre, når gerningsmanden pludselig optræder i eksempelvis temaprogrammer på TV. Der er selvfølgelig mediernes egne afgørelser i hvilket omfang de vil benytte kriminelle som hovedpersoner i deres arbejde. Men samfundet kan så til gengæld gøre sit for at hjælpe ofre for kriminalitet ved at informere og forberede offeret på den ubehagelige oplevelse, det for mange er, hvis vedkommende skal konfronteres med sin gerningsmand i store tv-indslag. Det vil regeringen gerne hjælpe ofrene med at undgå ved at de på forhånd orienteres af Kriminalforsorgen.”

 

Ofrets version af sagen skal i centrum i retssager

For at styrke ofres retsstilling under retssagen, vil Justitsministeriet nu anmode Strafferetsplejeudvalget om at arbejde med, hvordan offeret version af sagen kan komme mere i centrum i retssystemet. Strafferetsplejeudvalget skal redegøre for konsekvenserne af og udarbejde forslag til en ny model for afviklingen af straffesager, som bygger på, at ofret i fremtiden får mulighed for at vælge at afgive forklaring før den tiltalte under rettens behandling af en straffesag. I dag er det normalt sådan, at den tiltalte kommer med sin forklaring før offeret.

Ændringen vil i givet fald betyde, at ofrenes oplevelse bliver et mere centralt omdrejningspunktet for sagernes behandling. Der vil også være mulighed for, at Strafferetsplejeudvalget i sit arbejde kan foreslå andre initiativer, der kan styrke ofres retsstilling under afviklingen af selve straffesagen.

Morten Bødskov siger:

"Det kan opleves meget krænkende for nogle ofre for kriminalitet, at gerningsmanden kommer med sin version af sagen, før offeret får mulighed for selv at komme til orde. Dette problem vil regeringen nu tage hånd om. Vi beder Strafferetsplejeudvalget udarbejde forslag til en ny model for afviklingen af straffesager, hvor hensynet til ofrene i højere grad kommer i centrum i retssalene. Modellen vil betyde, at ofret fremover får mulighed for at vælge at komme med deres forklaring som de første i retssager – i stedet for, at det som i dag er de tiltaltes forklaring, der kommer først."

For yderligere oplysninger kontakt særlig rådgiver i Justitsministeriet Peter Goll på telefon 2214 6644.