Regeringen styrker visumområdet

Fly

Regeringen vil smidiggøre proceduren for behandling af visum-ansøgninger. Fremover vil danske ambassader kunne give straks-afslag i visumsager, der helt åbenlyst vil føre til afslag. Samtidig er arbejdet med at genetablere aftaler på visumområdet med en række lande godt på vej.

Den nye procedure med straks-afslag gør det lettere at give afslag til ansøgere, der eksempelvis har vedlagt falske dokumenter, mangelfuld dokumentation mv.

Tidligere skulle denne type sager behandles af Udlændingestyrelsen. På den måde frigives ressourcer til at gøre det hurtigere og mere smidigt at få visum til Danmark for ansøgere, der indgiver ansøgninger, som ikke mangler oplysninger og er vedlagt den nødvendige dokumentation.  Den nye procedure vil efter planen blive implementeret efter vedtagelsen af et lovforslag, som forventes fremsat til næste år.

 

Gennemsyn af visumregler

Initiativet sker som led i et gennemsyn af visumreglerne, som regeringen indledte i marts for at styrke turismen og danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere. Der er i den forbindelse nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal sikre, at reglerne om forretnings- og turistvisum er tidssvarende. Arbejdsgruppen, hvori erhvervslivet og turisterhvervet deltager, forventer at færdiggøre sit arbejde i år.

 

Repræsentationsaftaler genetableret

Regeringen arbejder desuden aktivt på at gøre det muligt at søge om visum til Danmark fra endnu flere steder i udlandet. Baggrunden er, at det i en periode ikke har været muligt at søge om visum til Danmark fra en række lande uden dansk ambassade. Det skyldes, at en del af Danmarks repræsentationsaftaler, dvs. aftaler med andre Schengen-lande om, at deres repræsentationer kan udstede visum på vegne af Danmark i lande uden dansk ambassade, er blevet opsagt eller suspenderet. Derfor har regeringen siden sin tiltræden arbejdet intensivt på at genetablere disse eller indgå nye aftaler, hvor dette ikke har været muligt.

Aftalerne med Finland, som blev suspenderet under den tidligere regering, blev således genetableret i april. Hermed er det igen muligt at søge om visum til Danmark fra bl.a. Tunesien. Hen over sommeren har Danmark endvidere indgået nye repræsentationsaftaler med Ungarn og Litauen. Det betyder, at det nu igen er muligt at søge om dansk visum i Qatar og Armenien.

 

Dialog om nye aftaler

Regeringen er desuden i dialog med en række andre potentielle samarbejdslande om at modtage ansøgninger om visum til Danmark de steder, hvor Danmark tidligere blev repræsenteret af Frankrig og Tyskland.

For at gøre det nemmere fremover at indgå nye repræsentationsaftaler vedtog regeringen i maj et lovforslag, der gør det muligt at tildele andre landes ambassader kompetence til at give afslag på visum.  

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Det er vigtigt, at vores visumregler er tidssvarende og administrationen heraf så smidig som mulig, så vi står stærkt i kampen om at tiltrække vækst, investeringer og turisme.

Regeringen ser med stor alvor på problemet med repræsentationsaftalerne, som vi har arvet efter den tidligere regering.

Jeg er derfor glad for, at vi har høstet de første frugter af vores bestræbelser for at finde nye Schengen-lande, der kan repræsentere Danmark.

Det er et skridt i den rigtige retning, og arbejdet fortsætter for fuld kraft.Men vi må ikke glemme hensynet til vores nationale sikkerhed. Visumsagsbehandlingen skal være hurtig og smidig, men de sikkerhedsmæssige krav, vi stiller, skal samtidig overholdes.”

Regeringen ser med stor alvor på problemet med repræsentationsaftalerne, som vi har arvet efter den tidligere regering

Baggrund

I en række lande uden dansk ambassade eller anden form for repræsentation har Danmark indgået såkaldte repræsentationsaftaler, dvs. aftaler med andre Schengen-lande om, at deres repræsentationer udsteder visum på vegne af Danmark.

En række af disse aftaler er blevet opsagt eller midlertidigt suspenderet. Det skyldes bl.a. en ændring af EU-reglerne i april 2010 - indførelsen af den såkaldte visumkodeks - og en række tekniske udfordringer forbundet hermed. Det har medført at borgere i en række lande i en periode ikke har kunnet søge om visum til Danmark på en repræsentation i deres hjemland. De har derimod måttet rejse til et andet land for at indgive ansøgningen.

Regeringen har siden sin tiltræden arbejdet på at finde en løsning på dette. Aftalerne med Finland blev således genetableret i april, og der er indgået nye samarbejdsaftaler med Ungarn og Litauen.

I 2011 blev der indgivet 102.959 visumansøgninger til Danmark. Heraf blev der givet 97.647 tilladelser og 5.312 afslag.

Ud af de 102.959 visumansøgninger drejede godt en tredjedel (36.718) sig om visum til forretningsbesøg, mens knap hver femte ansøgning (20.569) var om turistvisum.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationsmedarbejder Tina Lysdahl Hansen på tlf. 7226 8412