Rådsmøde: EU styrker terrorbekæmpelsen i Europa og vedtager ny handleplan om ulovlig indvandring

EU’s indenrigsministre besluttede i dag at tage nye midler i brug i bekæmpelsen af terrorisme i Europa. Ministrene tilsluttede sig bl.a. oprettelsen af et nyt europæisk samarbejde om udveksling af passager-oplysninger, ligesom der på mødet var bred opbakning til en bedre kontrol med kemiske stoffer, som kan misbruges til hjemmelavede sprængstoffer. Rådet vedtog også en ny handleplan, der opruster EU’s kamp mod ulovlig indvandring.

EU-landenes indenrigsministre har i dag været samlet til det andet formelle rådsmøde om indre anliggender under dansk formandskab. Justitsminister og formand for Rådet for retlige og indre anliggender Morten Bødskov havde sat EU’s terrorbekæmpelse øverst på dagsordenen. På dagsordenen var også en styrket bekæmpelse af ulovlig indvandring.

Det danske formandskab havde lagt op til at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende EU-indsats mod terrorisme. Rådet var på mødet enig om, at der skal oprettes et nyt europæisk samarbejde om udveksling af passageroplysninger (PNR-oplysninger), så vi sikrer effektive og tidssvarende efterforskningsredskaber. Der var samtidig bred opbakning blandt ministrene til formandskabets arbejde for en skærpet kontrol med kemiske stoffer, der kan misbruges til hjemmelavede sprængstoffer.

Rådet besluttede også at styrke indsatsen til forebyggelse af terrorisme. Der skal i den forbindelse sættes mere fokus på konkrete tiltag, som kan være med til at få radikaliserede personer ud af de ekstremistiske miljøer. I lyset af flere tragiske terroranslag i Europa det seneste år drøftede ministrene også indsatsen over for såkaldt soloterrorisme. Fænomenet udgør en særlig udfordring, som kun kan imødegås med moderne efterforskningsredskaber og en målrettet forebyggende indsats.

Endelig vedtog Rådet en handleplan til EU’s bekæmpelse af ulovlig indvandring med ca. 80 konkrete tiltag. Den omfattende handleplan udgør en klar oprustning i kampen mod ulovlig indvandring.

 

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med de resultater, vi har opnået på dagens møde.

Med et nyt europæisk samarbejde om udveksling af flypassageroplysninger vil medlemsstaterne stå stærkere i kampen mod den terrorisme, som desværre er en reel trussel. Det glæder mig derfor, at EU-landenes indenrigsministre er enige om at udvikle PNR-samarbejdet og sætte det ind i nogle mere faste rammer, som sikrer en mere ensartet behandling af oplysningerne. Jeg håber, at Europa-Parlamentet vil bakke op om det resultat, som Rådet har nået.

Øget fokus på forebyggelse af terrorisme er et helt centralt element i en helhedsorienteret indsats mod terrorisme. Jeg er derfor meget tilfreds med at få mine ministerkollegers opbakning til at hjælpe radikaliserede personer ud af de ekstremistiske miljøer. Jeg er tilsvarende glad for, at der på mødet var bred støtte til at skærpe kontrollen med hjemmelavede sprængstoffer, så vi begrænser de virkemidler, som terroristerne har til rådighed. Vi har desværre set en række skræmmende eksempler på den skade, terroristers hjemmelavede sprængstoffer kan udrette.

Også i forhold til EU’s indsats mod ulovlig indvandring er der brug for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Hvis vi skal løse Europas udfordringer med ulovlige indvandrere, bliver vi nødt til at komme hele vejen rundt om problemet og ikke være bange for at tage fat, hvor det gør ondt.

Jeg er derfor glad for den massive opbakning til vores nye handleplan til bekæmpelse af ulovlig indvandring i EU, som blev vedtaget på mødet. Vi skal sætte ind med hurtig og konkret handling, hvor der er allermest brug for det både på grænserne og i EU, samtidig med at vi indgår i et konstruktivt samarbejde med tredjelandene.”

 

Baggrund

Danmark varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) i 1. halvår 2012. Rådet træder sammen i 10 forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner, og justitsministeren varetager formandskabet for Rådet (retlige og indre anliggender).

RIA-Rådet skal helt overordnet sikre, at EU er ”et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” og varetager samarbejdet i forhold til grænsekontrol, indvandring, asyl, civilbeskyttelse, civilret samt politimæssige og strafferetlige forhold.

Rådet træder sammen tre gange under hvert formandskab, og mødet den 26.-27. april 2012 er det andet formelle rådsmøde under dansk formandskab. Derudover afholdt det danske formandskab den 26.-27. januar 2012 et uformelt RIA-ministermøde i København.

Kontakt

Pressehenvendelser: Jakob Thune

Tlf. 2214 6650, e-mail: [email protected]

Dagsorden: Lasse Boje

Tlf. 4016 9917, e-mail: [email protected]