Nyt lovforslag afskaffer pointsystem for familiesammenføring

Justitsminister Morten Bødskov har udsendt lovforslag om ændrede regler om familiesammenføring i høring. Forslaget gør op med den tidligere regerings pointsystem for familiesammenføring, mens 24 års regel og tilknytningskravet fastholdes.

Regeringen ønsker at gøre op med den tidligere regerings uretfærdige og unødvendige tiltag på udlændingeområdet. Det såkaldte pointsystem var en unødig stramning af reglerne for familiesammenføring, og det var udtryk for uddannelsessnobberi, fordi mennesker med høje uddannelser havde bedre mulighed for at komme til Danmark sammenlignet med mennesker med fx en erhvervsuddannelse.

Som erstatning for de tidligere regler ønsker regeringen at indføre regler, der fremmer integrationen. Regeringen ønsker at udlændinge, der kommer her til landet, hurtigst muligt lærer dansk som grundlag for en fornuftig integration. Derfor foreslås det, at opholdstilladelse som familiesammenført fremover betinges af, at udlændingen består en skærpet danskprøve.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

"Regeringen ønsker en robust og retfærdig udlændingepolitik, og tager nu første skridt i opgøret med den negative retorik og symbolpolitik, der de seneste 10 år har præget udlændingepolitikken i Danmark. Vi ønsker med dette forslag at afskaffe pointsystemet for familiesammenføring, der er et eksempel på, at udlændingepolitikken var kommet for langt ud med den tidligere regering.

Regeringen mener, at 24-års reglen og tilknytningskravet fortsat skal være den robuste kerne i danske udlændingepolitik. Vi ønsker at justere reglerne, så vi vender tilbage til det, der var gældende fra 2002 helt frem til juli 2011. Det gør vi, fordi vi ønsker at afskaffe de seneste unødvendige og urimelige skærpelser, som blev indført fra juli 2011."

Lovforslaget er sendt i høring med henblik på, at det kan fremsættes i løbet af februar.

 

Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, at regeringen vil stille klare og rimelige krav til udlændinge, der ønsker familiesammenføring. På den ene side ønsker regeringen en effektiv indsats over for tvangsægteskaber, på den anden side ønsker regeringen, at danskere kan bo med deres ægtefælle i Danmark, når de lever op til en række objektive krav.

Med dette lovforslag udmøntes de første af de ændringer af familiesammenføringsreglerne, der er beskrevet i regeringsgrundlaget.

Det såkaldte pointsystem afskaffes. Reglerne betyder, at en udlænding der ønsker at komme til Danmark som led i familiesammenføring skal opnå et antal point udover at leve op til de øvrige krav om tilknytningskrav, krav om en passende bolig, selvforsørgelse mv. Det er regeringens opfattelse, at pointsystemet er en unødig barriere for at få en udenlandsk ægtefælle her til landet.

Samtidigt ændres tilknytningskravet til det, der var gældende før juli 2011, hvor kravet blev skærpet. Tidligere var kravet, at familien samlet set skulle have større tilknytning til Danmark. Med det skærpede tilknytningskrav skulle familien have væsentlig større tilknytning. Denne unødige stramning tilbageføres.

Med afskaffelse af pointsystemet og ændring af det skærpede tilknytningskrav vil reglerne svare nogenlunde til dem, der var gældende før juli 2011. 24 års reglen og tilknytningskravet vil fortsat være den robuste kerne i dansk udlændingepolitik.

Med de nuværende regler kan man få dispensation fra tilknytningskravet, hvis man har haft 28 års uafbrudt ophold i Danmark. Denne dispensationsmulighed ændres til en 26 års regel. Det er regeringens opfattelse, at en person med 26 års ophold i landet har en så stærk og varig tilknytning til Danmark, at de kan undtages fra tilknytningskravet.

Regeringen ønsker, at udlændinge, der kommer her til landet, hurtigst muligt lærer dansk som grundlag for en fornuftig integration. Derfor foreslås det, at opholdstilladelse som familiesammenført fremover skal betinges af, at udlændingen består en danskprøve. Prøven skal bestås senest 6 måneder efter, at udlændingen er kommet til landet. Dog med mulighed for omprøve 3 måneder efter. Bestås prøven kan den pågældende således fortsat opholde sig her i landet. Samtidigt afskaffes den såkaldte indvandringsprøve.

Forslaget indeholder også ændringer, når det gælder gebyrer og sikkerhedsstillelse. Gebyrer for ansøgning om familiesammenføring afskaffes. Dette er finansieret med aftalen om finansloven for 2012. Derudover foreslår regeringen, at den økonomiske sikkerhedsstillelse, som den herboende ægtefælle skal stille i forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring, skal nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Regeringen mener ikke, at det nuværende niveau for sikkerhedsstillelse er rimeligt set i forhold til de hensyn, der ligger bag kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse.

Læs hele lovforslaget.

Journalister kan kontakte presserådgiver Emil Melchior for eventuelle spørgsmål på telefon 4037 6737.