Nye EU-regler om straffe for it-kriminalitet

EU har taget endnu et vigtigt skridt i kampen mod it-kriminalitet. Nye regler om fælles sanktioner for it-kriminalitet skal sikre en fælles front i EU mod it-kriminelle. Sagen har været en prioritet for det danske EU-formandskab, som i tæt samarbejde med Kommissionen og Europa-Parlamentet har arbejdet målrettet for at opnå enighed om sagen.

Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om nye regler, der har til formål at skabe fælles sanktioner for it-kriminalitet i EU. Reglerne introducerer definitioner af og sanktioner for ulovlig adgang til informationssystemer og ulovligt indgreb i informationssystemer. Samtidig bliver det strafbart at fremstille, sælge, erhverve, importere og distribuere værktøjer, der kan anvendes til at begå it-kriminalitet. Desuden sigter forslaget på at fremme forebyggelse af it-kriminalitet og forbedre samarbejdet mellem politi og andre retshåndhævende myndigheder.

 

Formanden for Rådet (Retlige og Indre Anliggender), justitsminister Morten Bødskov, udtaler:

”Angreb på informationssystemer udgør en stigende udfordring for vores samfund. Sådanne angreb kan forårsage alvorlig skade på landene i EU, og de kriminelles metoder til at begå disse forbrydelser bliver mere og mere sofistikerede. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen er blevet enige om nye minimumsregler vedrørende definitionen af og sanktionerne for it-kriminalitet. Det er min opfattelse, at de nye regler markant styrker kampen mod it-kriminalitet, og it-kriminelle vil nu ikke længere kunne spekulere i, hvor det er mest fordelagtigt at begå forbrydelser for at undgå straf. Jeg sætter stor pris på det store arbejde og det gode samarbejde, som alle parter har udvist i løbet af forhandlingerne."

 

Medlem af Europa-Parlamentet og ordfører, Monika Hohlmeier (EPP), Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LI-BE), udtaler:

"Den fremragende konstruktive og tætte dialog, vi har haft med det danske formandskab om dette direktiv, har vist sig at være grundlaget for et bredt kompromis mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Selvom vi startede forhandlingerne om sanktioner mod it-kriminalitet fra meget forskellige udgangspunkter, har det danske formandskab dygtigt formået at tage hensyn til alle parter og mæglet en afbalanceret aftale. Jeg anerkender navnlig deres åbenhed og forståelse for Parlamentets ønske om nødvendige ledsageforanstaltninger, der giver os mulighed for at bekæmpe it-kriminalitet mere effektivt i fremtiden. Dette kompromis er et eksempel på fremragende interinstitutionel debat og samarbejde og vil bidrage til at styrke bekæmpelsen af grov og skadelig it-kriminalitet i EU og i sidste ende føre til forbedret it-sikkerhed for alle vores borgere.”

 

Baggrund

Direktivforslaget om angreb på informationssystemer blev fremsat af Kommissionen den 30. september 2010. Forslaget erstattet Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA af 24. februar 2005 om angreb på informationssystemer.

Det danske EU-formandskab har været i tæt forhandling med Europa-Parlamentet siden april 2012 med henblik på at nå til enighed om forslaget. Den 4. juni 2012 blev et kompromis nået.

Den 20. juni 2012 blev aftalen godkendt af Rådet og sendt til Europa-Parlamentet med henblik på Parlamentets formelle godkendelse. Som følge af uenighederne mellem Rådet og Parlamentet vedrørende forslaget om en Schengen evalueringsmekanisme, har Parlamentet tilkendegivet, at de ikke vil tage skridt til en formel godkendelse på nuværende tidspunkt.

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.