Ministre drøfter retlige og indre anliggender

Terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og solidaritet mellem EU-landene i forhold til at håndtere migrationspres. Det er nogle af de emner, som vil blive diskuteret, når justitsminister Morten Bødskov mødes med EU’s ministre på området for retlige og indre anliggender den 26. og 27. januar i Bella Centeret.

Den 26. og 27. januar 2012 afholdes der uformelt rådsmøde om retlige og indre anliggender (RIA) i Bella Centeret, København.

I mødet deltager over 50 af EU’s ministre på området, kommissæren for indre anliggender, FN’s flygtningehøjkommissær og en række EU-agenturer.

Ved det uformelle rådsmøde vil blandt andet følgende emner være på dagsordenen:

  • En politisk drøftelse af EU’s indsats mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. Primært diskuteres spørgsmålet om finansiering af et europæisk system, der gør det muligt at udveksle passageroplysninger (PNR-system).
  • Drøftelser af det videre arbejde i forhold til anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
  • EU-samarbejdet på det strafferetlige område herunder udformning af straffebestemmelser i EU-lovgivning og spørgsmål vedrørende overførelse af dømte til afsoning i deres hjemlande.
  • Spørgsmålet om solidaritet mellem EU-medlemslandene i forhold til håndteringen af migrationspresset i Europa.

Begge dage vil der umiddelbart efter ministrenes drøftelser blive afholdt pressekonferencer. Desuden vil der ved mødets afslutning den 27. januar 2012 blive udsendt en pressemeddelelse med hovedkonklusioner fra dagens drøftelser.

Pressekonferencerne vil blive afholdt i Bella Centeret og er åbne for alle akkrediterede journalister. Pressekonferencerne vil desuden blive transmitteret i CCTV og via formandskabets hjemmeside. Det danske formandskab vil desuden levere fotos og host broadcast fra alle de uformelle ministermøder i Danmark.

Medlemmer af pressen kan ansøge om at blive akkrediteret til et enkelt møde eller til hele formandskabsperioden den 1. januar 2012 – den 30. juni 2012.

Yderligere information samt link til akkreditering findes på EU-formandskabets hjemmeside under punktet ”Presserum”.

 

Yderligere materiale

Presseprogram

Dagsordenen for mødet

Invitation

Diskussionspapirer om vigtige drøftelser:

Oversigt over prioriteter og vigtige møder under formandskabet.


Yderligere information

Dagsorden: Lasse Boje Nielsen, Justitsministeriet
Tlf: +45 40 16 99 17, e-mail: [email protected]

Pratisk information: Mads Kruse, Justitsministeriet
Tlf: +45 22 67 45 35, e-mail: [email protected]

Pressehenvendelser: Emil Melchior, Justitsministeriet
Tlf. +45 40 37 67 37, e-mail: [email protected]

Ministers discuss Justice and Home Affairs

Terrorism, cross-border crime and solidarity between EU Member States to deal with migration pressure. These are some of the topics that will be discussed when Danish Minister for Justice Morten Bødskov meets with the EU ministers in the area of Justice and Home Affairs on January 26-27 in the Bella Center, Copenhagen.

On the 26th and 27th of January 2012 the informal Council meeting on Justice and Home Affairs (RIA) will be held in the Bella Center, Copenhagen.
More than 50 of the EU ministers on the area will be participating along with the Commissioner for Home Affairs, the UN High Commissioner for Refugees as well as a number of EU agencies.

At the informal Council meeting the following topics will inter alia be on the agenda:

  • A political discussion of the EU’s work against terrorism and cross-border criminal activities. The topics up for discussion will include, in particular, the question of financing a European system making it possible to exchange passenger information (the PNR system).
  • A discussion of the continued work in relation to the recognition and execution of court decisions within civil and commercial law.
  • EU cooperation on criminal law including on the determination of provisions on penalties in EU law and questions regarding transfer of convicts to serve sentences in their home countries.
  • The question regarding solidarity between EU Member States in relation to handling the migration pressure in Europe.

On both days of the meeting, press conferences will be arranged after the discussions in the Council. Additionally, a press release with the main conclusions from the discussions at the meeting will be issued after the end of the meeting on 27 January.

The press conferences will be held in Bella Center and are open to all journalists accredited for the meeting. The press conferences will furthermore be transmitted in CCTV and via the Presidency web site. The Danish Presidency will supply photos and host broadcast from all the informal Council meetings in Denmark.

The members of the press can apply to be accredited for individual meetings or for the entire Presidency between 1st of January 1 2012 and 30th of June 2012.

Additional information and links to the accreditation can be found on the website of the EU Presidency under menu-item “Press room”.

 

Further readings

Programme

Press programme

Invitation

Discussion papers:

Overview of priorities and important meetings during the Presidency.

 

Further information

Agenda: Lasse Boje Nielsen, Danish Ministry of Justice
phone: +45 40 16 99 17, e-mail: [email protected]

Practical information: Mads Kruse, Danish Ministry of Justice
phone: +45 22 67 45 35, e-mail: [email protected]

Press: Emil Melchior, Danish Ministry of Justice
phone: +45 40 37 67 37, e-mail: [email protected]