Kommissorium for Irak- og Afghanistankommissionen

Justitsministeren har i dag sendt et udkast til kommissorium til Folketinget.

Regeringen har besluttet at nedsætte en undersøgelseskommission om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan.

Det er ifølge lov om undersøgelseskommissioner justitsministeren, der skal nedsætte en undersøgelseskommission.

Justitsminister Morten Bødskov har derfor i dag sendt et udkast til kommissorium for undersøgelseskommissionen om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan til Folketinget.

Justitsministeriet lægger i udkastet til kommissorium op til, at undersøgelseskommissionen for det første skal undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak. Denne del af undersøgelsen skal bl.a. omfatte en undersøgelse af og redegørelse for, på hvilket grundlag regeringen i foråret 2003 besluttede, at Danmark skulle deltage i krigen i Irak.

Undersøgelseskommissionen skal for det andet undersøge og redegøre for, hvad danske styrker har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan. Kommissionen skal i den forbindelse undersøge, om Danmarks folkeretlige forpligtelser er blevet overholdt.

Undersøgelseskommissionen skal bl.a. have til opgave at undersøge og redegøre for, om oplysninger videregivet til Folketinget om de nævnte forhold var retvisende og fyldestgørende

Når det drejer sig om spørgsmålet om tilbageholdelse af personer, skal undersøgelseskommissionen på baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde.

Undersøgelseskommissionen skal foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Der er lagt op til, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest fem år efter, at kommissionen er endeligt nedsat. Fristen skal navnlig ses i lyset af, at kommissionen vil skulle tage hensyn til, at der for tiden verserer retssager om spørgsmål, som vil kunne have betydning for de forhold, som den vil skulle undersøge og redegøre for. Hertil kommer, at undersøgelseskommissionen bl.a. vil skulle gennemgå et særdeles omfattende materiale, og at kommissionen anmodes om at undersøge forhold, som strækker sig over en lang periode.

Det er hensigten, at undersøgelseskommissionen skal bestå af tre medlemmer med en dommer som formand. De to yderligere medlemmer vil være en advokat og en universitetsjurist.

Læs hele udkastet til kommissorium (PDF).

 

Til baggrund

Undersøgelseskommissionen nedsættes af justitsministeren i henhold til reglerne i lov om undersøgelseskommissioner.

Justitsministeriet har nu afsluttet arbejdet med at udforme et udkast til et kommissorium for undersøgelseskommissionen om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan. Justitsministeriet har i den forbindelse – på sædvanlig vis – sendt udkastet til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen med kopi til Folketingets Retsudvalg og Forsvarsudvalg samt Det Udenrigspolitiske Nævn.

Justitsministeriet har – ligesom ved nedsættelsen af tidligere undersøgelseskommissioner – i forbindelse med fremsendelsen til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen tilkendegivet, at man er indstillet på en drøftelse af udkastet til kommissorium, hvis udvalget måtte ønske dette.

Det er hensigten, at kommissionen – ligesom de hidtidige undersøgelseskommissioner – skal bestå af 3 medlemmer. Det er i den forbindelse hensigten, at en dommer skal være formand, og at de to yderligere medlemmer vil være henholdsvis en advokat og en universitetsjurist.

Når de eventuelle politiske drøftelser af udkastet til kommissorium er afsluttet, vil Justitsministeriet tage initiativ til, at undersøgelseskommis-sionens medlemmer udpeges.

Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige og uafhæn-gige af de myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges.

Til brug for undersøgelsen kan kommissionen indhente alt relevant materiale hos berørte myndigheder mv., ligesom kommissionen kan indkalde alle relevante personer til at afgive vidneforklaring.

Med hensyn til ministres rolle i de forhold, som undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for, gælder efter loven, at undersøgelseskommissionen alene kan undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende en ministers rolle i sagen. En undersøgelseskommission kan således ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Folketingets vurdering vil imidlertid bl.a. kunne ske på grundlag af den redegørelse for og vurdering af sagens faktiske omstændigheder, som kommissionen har foretaget.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil kommissionen afgive en beretning om resultatet af undersøgelsen. Denne beretning vil blive offentliggjort.

For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til kontorchef Jens Teilberg Søndergaard 4127 1242 eller presserådgiver Emil Melchior på 4037 6737.