Kommissionen foreslår nye databeskyttelsesregler

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt forslag til nye regler om beskyttelse af persondata i EU. Medlemslandene, Europa-Parlamentet og en række andre interessenter skal nu grundigt drøfte forslagene, som skal skabe den rette balance mellem beskyttelse af EU-borgeres persondata og udnyttelse af de nye digitale muligheder.

Europa-Kommissionen har den 25. januar 2012 fremlagt to forslag om nye regler om databeskyttelse i EU.

Det ene forslag regulerer behandlingen af personoplysninger i den private og offentlige sektor. Forslaget sigter mod at regulere behandlingen af internetbrugeres personoplysninger, for eksempel i forhold til nye digitale og sociale medier.

Det andet forslag regulerer den behandling af personoplysninger (oplysninger om vidner, tiltalte mv.), som finder sted hos medlemsstaternes politi og anklagemyndigheder. Det kan for eksempel være i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold og internationalt politisamarbejde.

Justitsminister og formand for Rådet for retlige og indre anliggender Morten Bødskov udtaler:

”Jeg byder Kommissionens forslag til nye regler om databeskyttelse velkommen.

Det er nu tid til, at medlemsstaterne drøfter de mange vigtige spørgsmål, som Kommissionens forslag giver anledning til at overveje.

I det videre arbejde med forslagene vil formandskabet lægge stor vægt på, at alle synspunkter bliver hørt. Det er forudsætningen for, at vi får udarbejdet et regelsæt, der muliggør økonomisk vækst, samtidig med at vi sikrer en god og effektiv beskyttelse af vores borgeres rettigheder.

Vi ser frem til en konstruktiv udveksling af synspunkter om de foreliggende forslag ikke blot blandt medlemsstaterne, men også i forhold til Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre offentlige og private aktører."

Europa-Kommissionens forslag behandles af Rådet for retlige og indre anliggender (RIA). Behandlingen forventes ikke afsluttet under det danske formandskab.

 

Baggrund

Den 25. januar 2012 fremsatte Europa-Kommissionen forslag til to nye retsakter om behandling af personoplysninger i EU. Det ene forslag er et forordningsforslag, der tilsigter generelt at regulere behandlingen af personoplysninger i den private og offentlige sektor. Dette forslag har til formål at afløse det gældende databeskyttelsesdirektiv fra 1995, der er gennemført i dansk ret ved persondataloven.  

Det andet forslag er et direktivforslag, der tilsigter at regulere den behandling af personoplysninger, som finder sted hos medlemsstaternes politi og anklagemyndigheder. Dette forslag har til formål at afløse den gældende rammeafgørelse fra 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager.

Du kan finde Europa-Kommissionens forslag her.

Eventuelle spørgsmål fra journalister kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37, mens andre interesserede kan kontakte fuldmægtig Christian Wiese Svanberg på telefon 50 76 11 17.

 

Statement on the European Commission’s proposals for new EU Data Protection rules

Today the European Commission tabled proposals for new EU Data Protection rules. The Member States, the European Parliament and several other stakeholders will now discuss the proposals thoroughly in order to ensure the correct balance is struck between the protection of the personal data of EU-citizens and the leveraging of new digital opportunities.  

On 25 January 2012 the European Commission tabled two proposals for new EU Data Protection rules. One proposal is for a new regulation aimed at regulating the processing of personal data in general in the public and private sectors. The proposal aims at regulating the processing of internet user’s personal data e.g. in relation to new digital and social media.    

The other proposal regulates the processing of personal data (data on wit-nesses, accused persons etc.) which takes place in relation to the investiga-tion of criminal acts and international police cooperation.

Danish Minister of Justice and President of the Justice and Home Affairs Council, Mr. Morten Bødskov, states:

”I welcome the Commission’s proposals for new EU Data Protection rules.

It is now time for the Member States to discuss the many important questions which the Commission’s proposals give rise to.

Going forward the Presidency will place great emphasis on ensuring that all views are heard. This is the precondition to ensuring that the new rules enables economic growth while at the same time ensuring a good and effective protection of the rights of our citizens.

We look forward to a constructive exchange of views regarding the proposals not just between the Member States, but also with the Commission, the European Parliament and other public and private sector stakeholders.”

The Commission’s proposals will be negotiated in the Justice and Home Affairs Council (JHA). The negotiations are not expected to be finalized under the Danish Presidency.

 

Background

On 25 January 2012 the European Commission presented two legislative proposals concerning the processing of personal data in the EU. One proposal is for a new regulation aimed at regulating the processing of personal data in general in the public and private sectors. This proposal aims at replacing the existing Data Protection Directive from 1995. 

The second proposal is a proposal for a directive regulating the processing of personal data carried out by law enforcement and prosecutorial authorities. This proposal intends to replace the current Framework Decision from 2008 on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters.

The Commission’s proposals are available here.

Questions from the press should be directed to Communications Advisor Mr. Emil Melchior at +45 40 37 67 37, while others are requested to contact Head of Section Mr. Christian Wiese Svanberg at +45 50 76 11 17.